kostu Bilatu kostu testuinguru gehiagotan

1
kostu > costo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
15.- 18.030,36 euroko kostua izan zuen makineria amortizatu behar dugu. Hondarbalioa 901,52 euro dela jotzen da. 15.- Vamos a proceder a amortizar una maquinaria que nos costo 18.030,36 €, a la cual le calculamos un valor residual de 901,52 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1.- 27.045,54 euroko kostua izan zuen eta 2.103,54 euroko hondarbalioa zenbatesten diogu makina amortizatu dugu 5 urtean zeharkako amortizazio konstantearen metodoarekin. 1.- Amortizamos una máquina cuyo costo fue de 27.045,54 € y a la que le atribuimos un valor residual de 2.103,54 €, por el método de amortización constante e indirecta en 5 años.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Metodo horren eragozpen nagusia da azken balantzean ondasuna ez dela kostu errealarekin azaltzen, uneko balio errealarekin baizik. El gran inconveniente de este método es, que en el Balance Final el bien no aparecerá por su costo real, sino por su valor su valor actual real.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu horretan, une horretara arte aplikatutako amortizazioak jasotzen dira, eta ibilgetuen kontuan, berriz, (amortizatu beharrekoa) kostuaren balioa azaltzen da. Esta cuenta recogerá las amortizaciones aplicadas hasta el momento, y en la cuenta de inmovilizado (objeto de la amortización) aparecerá el valor de costo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.507,59 euroko kostua izan zuen eta hondarbalio nulua duen makina bat bost urtean amortizatu nahi da. Se quiere amortizar una máquina en 5 años, cuyo costo fue de 4.507,59 € y del que se espera un valor residual nulo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- 5.409,11 euroko kostua eta 360,61 euroko hondarbalioa dituen makina batekin jakineko produktu baten 42.000 ale egingo direla aurreikusten da. 6.- Con una máquina cuyo costo de 5.409,11 € y a la que se le calcula un valor residual de 360,61 € se tiene previsto fabricar 42.000 unidades de un determinado producto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Langileen kostuak kontrolatzea (sistema eta lan-denborak): benetako lana eta lan-orduen benetako kostua ikertu, produktibitate-indizea, absentismo-indizea, baimenak, lizentziak, laguntzak, bidaietako gastuak, aparteko orduak eta abar. Control de los costes de personal (sistema y tiempos de trabajo): Investigar el trabajo real y el costo real de las horas de trabajo, í­ndice de productividad, í­ndice de absentismo, permisos, licencias, ayudas, gastos de viajes, horas extras, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

kostu > coste (74 testuinguru)
eu testuak es testuak
7.- 22.838,46 euroko kostua izan zuen ibilgailu batek 500.000 kilometroko bizitza erabilgarria eta 3.606,07 euroko hondarbalioa dituela jotzen da. 7.- Un vehí­culo cuyo coste fue de 22.838,46 €, se le calcula una útil" target="_blank">vida útil de 500.000 km, con un valor residual de 3.606,07 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

(Kostu erreala - amortizazioa). (Coste real- amortización).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

16.828,34 euroko kostua izan zuen ibilgailu batek 300.000 kilometroko bizitza erabilgarria eta bizitza erabilgarriaren amaieran 2.404,05 euroko hondarbalioa dituela jotzen da. A un vehí­culo cuyo coste fue de 16.828,34 €, se le calcula una útil" target="_blank">vida útil de 300.000 kms. con un valor residual estimado de 2.404,05 €. Al final de su útil" target="_blank">vida útil.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kostua, kilometroko: Coste por kilómetro:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kostu hori ezin da aldatu amortizazio edo saneamendu osoa eta itzulezina egin arte; une horretan baja emango da egoera-balantzean. Este coste permanecerá inalterable, o hasta que se produjera su amortización o saneamiento total e irreversible, en cuyo momento se daría de baja del balance de situación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioaren eta ekoizpen-kostuaren arteko desberdintasuna. Diferencia entre el precio de adquisición y el de coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmentarako beharrezkoak diren kostuak Costes necesarios para su venta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Norbere fabrikazioa (kostuak baloratzeko sistema) Fabricación propia (sistemas de valoración de costes)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oro har, nazio-monetara bihurtzeko erosketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari erosketa bakoitza egiten deneko datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta balio hori erabiliko da izakinak baloratzeko identifikazio espezifikoaren irizpidea aplikatzen bada, baita PMP, FIFO, LIFO edo antzekoak aplikatzen badira ere. Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utiliza tanto si se aplica el criterio de identificación especí­fica para la valoración de existencias, como si se aplican el PMP, FIFO, LIFO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak egin ostean, azken izakinen balorazio-datuak zuzenak direla egiaztatu dugu (izan ere, finantza-gastuak ez dira ekoizpen-kostuan sartzen, urtebete baino gutxiagoko ekoizpen-zikloa delako). Una vez realizados los cálculos comprobamos que los datos de la valoración de las existencias finales son correctos (pues los gastos financieros no forman parte del coste de producción al ser el ciclo productivo inferior a un año).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

kostu > coste (70 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ordenagailu pertsonalen prestazioa pixkanaka eta mailaz maila hobetzearen eta prezioa jaistearen eraginez, programa integratuak edo CAD/CAM paketeak oso ezagunak egin dira; horien erabilpenak garapenari eskaintzen zaion denbora eta kostua nabarmen murriztea eragiten du, eta, beraz, baita lehiakortasunak nabarmen gora egitea ere. Como consecuencia del progresivo aumento de prestaciones de los ordenadores personales, así­ como de la reducción de su precio, los conjuntos de programas integrados o paquetes de CAD/CAM se han popularizado y su empleo proporciona una importante disminución del tiempo dedicado al desarrollo, del coste y, por tanto, un notable incremento de la competitividad.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiariei arrazoiren batengatik eskatzen zaizkion kalte-ordain ekonomikoak, fidantzak eta kostu judizialak estaltzen ditu. Cubre indemnizaciones económicas, fianzas y costes judiciales que se reclamen al viajero por diferentes motivos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Trukean jasotzen diren prestazioekin alderatuta, primen kostua oso txikia da. Comparando las prestaciones que se reciben a cambio, el coste de las primas es muy moderado.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Kontratu batean ezartzen da babesa, eta haren arabera, aseguruan zehaztutako arriskuak estaltzeko konpromisoa hartzen du aseguratzaileak edo aseguru-etxeak; aseguru-hartzaileak, berriz, polizaren prima edo kostua ordaintzeko konpromisoa hartzen du. Esta protección se establece sobre la base de un contrato según el cual el asegurador, o compañía de seguros, se compromete a cubrir riesgos especificados en el mismo, y el tomador del seguro se compromete a abonar el importe de la prima o coste de la póliza.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Horrez gain, kontuan hartu behar da taldeko bidaietan gidaria kostu finkoa dela, bidaiari guztien artean banatu beharrekoa. Además de esto, hay que tener en cuenta que el guía en los viajes en grupo es un coste fijo que hay que repartir entre todos los participantes del viaje.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia bat eskaintzen denean, ez dakigu zenbatek parte hartuko duten; hortaz, gidariaren kostua autobuserako aurreikusten den bidaiari-kopuruarekin zatitzea da egokiena. Dado que cuando se lanza un viaje a la oferta se desconoce el número de participantes que tendrá, lo conveniente es dividir su coste entre el í­ndice previsto de ocupación del autocar.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Gidari horiek maila profesional ona badute, kostuak asko merkatzen ditu bigarren aukera horrek eta gomendagarriagoa izan daiteke. Si el nivel profesional de los guías en destino es bueno, esta segunda opción abarata costes de forma considerable y puede resultar más aconsejable.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Eskuratutako emaitza estrarekin finantzatzen da bidaiaren kostua eta, beraz, enpresak ez du aparteko gasturik egin behar. El coste del viaje se autofinancia con el resultado extra alcanzado y para la empresa no significa un gasto extra añadido.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Horregatik, ulertzekoa da enpresak ahal den neurrian kostu horiek gutxitzen saiatzea. Es por ello fácilmente comprensible que las empresas quieran reducir estos costes en la medida de lo posible.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

203 eserleku 376 €-tan salduz gero, hegazkinaren kostua ordainduta geratuko da. Si vende 203 plazas a 376 €, cubre coste de avión:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan