planta Bilatu planta testuinguru gehiagotan

1
solairu > planta (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sarea igogailuaren instalatzaileak kenduko du plataformara igotzen den lehenengo aldian; hau da, solairu bakoitzean behin betiko ateak jarri direnean. La retirada del mallazo la realizará el instalador del ascensor en su primer viaje con la plataforma, es decir, cuando ya estén colocadas las puertas definitivas en cada planta.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Beraz, igogailuen instalatzaileen lan egiteko modua aldatu egingo da. Alabaina, aldaketa horri esker, langileak igogailu-zulotik erori eta hil ez daitezen solairu bakoitzean jartzen diren babes-ekipamenduak kentzea saihestuko da (ia obra guztietan geratzen da hori). Esto implicará un cambio en la forma de trabajo de los instaladores de ascensores, pero evita que se retiren las protecciones que se colocan en cada planta para evitar las caí­das mortales a través del hueco del ascensor, como se produce en casi la totalidad de las obras.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatu bertikala forjatuaren behealdean jartzea erabakitzen bada, tiranteei eusteko, urkilen ordez sareak lotzeko erabilitako altzairuzko biribilak erabili ahalko dira; edo bestela, goiko solairuko biribilaren alanbrea beheko solairukoarekin lotzeko beste sistema bat erabiliko da. Azken kasu horretan, alanbreen artean metro bateko tartea utziko da gehienez, eta gainerako materialetarako azaldutako instalazio-prozedura berbera jarraituko da. Cuando se decida montar el mallazo vertical en la parte inferior del forjado, como elemento de sujeción de los tirantes, se podrá emplear, en vez de horquillas, los redondos de acero que se han empleado para el atado de las redes o un sistema alternativo, que permita sujetar el alambre del redondo de la planta superior al de la planta inferior separados estos no más de 1 metro, de

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

solairuko gainerako materiala desenkofratzean, arreta jarri beharko da sare elektrosoldatua ez hondatzeko; material hori zamalanetarako plataformen bidez atera behar da. Cuando se proceda a desencofrar el resto de material de la planta, se realizará de manera que no dañemos el mallazo y se sacará a través de las plataformas de carga y descarga.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sarea zati zuzenetan moztu (tolestu gabe) eta solairuaren barrualdetik jarriko da; tiranteetan bermatu eta alanbrearekin finkatu behar da. Horrela, hormatal bateko babesa kentzen dugunean hurrengoa ez da babesik gabe geratuko (448. irudia). El mallazo se cortará en tramos rectos (sin doblar) y se colocará desde la parte interior de la planta, apoyándolo en los tirantes y atándolo a los mismos con alambre, de manera que cuando se quiera retirar la protección de un paño no desprotegeremos el siguiente (fig. 448).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sare elektrosoldatua solairuan biltzea: Acopio de mallazo en planta:

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Hurrengo pausoa V segurtasun-sistemaren sareak lurrean (edota beheko solairuan) muntatzea eta txardangoaren eta zutabeen artean instalatzea izango da. Horretarako, itxiera lasterreko kate-maila bidez lotuko zaizkio zintari, 50 cm-ko tartearekin, UNE EN 1263-2 arauak xedatutakoarekin bat etorriz. Aipatu behar da sareek txintxorren aurkako hegala edota babesa dutela, zokalo gisa, El siguiente paso es montar las redes de seguridad del sistema V en el suelo (o planta inferior) e instalarlas entre las horcas y los pilares, sujetándolas con eslabones de cierre rápido a dicha cinta con una separación de 50 cm., siguiendo las pautas estipuladas en la norma UNE EN 1263-2. Indicar que las redes llevan incorporado un faldón o peto anticascotes a modo de rodapié para evitar la

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

- Banaketaren edo solairuen planoak, barruko bolumenak horizontalki azaltzen dituztenak. - Planos de distribución o plantas, que explican los volúmenes interiores en su resolución horizontal.

Materiala: Proiektuak

Zaharberritze-, berritze- edo hedatze-obra bada, solairu, altxaera eta sekzio bereizgarrienen uneko egoera azaltzen duten eskalako plano kotatuak erantsiko dira. SSi es obra de rehabilitación, reforma o ampliación, se incluirán planos de estado actual de las plantas, alzados y sección más caracterí­stica, a escala y acotados.

Materiala: Proiektuak

Pentsa ezazue zuek bizi zareten eraikinaren oinarrizko proiektua nolakoa izango litzatekeen; definitu haren "kanpoko azala" eta barrualdeak, solairu guztiak, banaketak, erabilerak eta konexioak, deskribapenean idatzizko mintzaira erabiliz. Piénsese en el proyecto básico del edificio en el que reside, defí­nase su "piel exterior" y sus interiores, con sus plantas, distribuciones, usos y conexiones, utilizando el lenguaje escrito en la descripción.

Materiala: Proiektuak

2
oin > planta (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
ERAIKINA DESKRIBATZEN DUTEN PLANOEN MULTZOA, oinak, altxaerak eta sekzioak: CONJUNTO DE PLANOS DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO, plantas, alzados y secciones:

Materiala: Proiektuak

ºZapata, zolata, horma, pantaila, paldo, zepatu, lauza, habe, zutabe eta abarren neurriak eta xehetasunak, erantsitako oin edo taularen bidez, behar denean dilatazio-junturak adieraziz. ºDimensionado y detalles de zapatas, soleras, muros, pantallas, pilotes y encepados, losas, vigas, pilares, etc., sobre planta o cuadro anejo, indicando las juntas de dilatación en el caso de que sean necesarias.

Materiala: Proiektuak

EGITUREN PLANOEN MULTZOA, oinak, sekzioak eta xehetasunak: CONJUNTO DE PLANOS DE ESTRUCTURAS, plantas, secciones y detalles:

Materiala: Proiektuak

Oinak eta sekzioak 1/100 gutxieneko eskalan, eta eraikuntza-sekzioa. Plantas y secciones a escala mí­nima 1/100 y sección constructiva.

Materiala: Proiektuak

2. adibidea OINA Ejemplo2 PLANTA

Materiala: Proiektuak

FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BERRITU ETA HEDATZEKO PROIEKTU BATEN OIN-ADIERAZPENA REPRESENTACION EN PLANTA DE UN PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACION DE CASA UNIFAMILIAR

Materiala: Proiektuak

3
oinplano > planta (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oinplanoa (profilen konposizioa). Planta (Composición de los- perfiles).

Materiala: Egurraren teknologia

ESKAILEREN ANTOLAMENDUA OINPLANOAN. DISPOSICIÓN DE ESCALERAS EN PLANTA

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailerak hainbat formatakoak izan daitezke oinplanoan (ikusi 930. irudia). Hona hemen eskaileren oinplanoan dituzten ezaugarriak: En el grabado de la figura 930 podemos observar diferentes formas de escaleras en planta, cuyas caracterí­sticas son las siguientes:

Materiala: Egurraren teknologia

Behin eskaileraren oinplanoa marraztu eta gero, mailagain-lerroa adierazi behar dugu, eta mailagainen zabalera kokatu behar dugu haren gainean; hain zuzen ere, 1 eta 16 arteko tarteak dira mailagainen zabalera. Dibujada 4a planta de la escalera, situaremos la linea de huella, y sobre ésta colocaremos el ancho de las huellas, que son las distancias del 1 al 16.

Materiala: Egurraren teknologia

Lehenik eta behin, eskaileraren oinplanoa marraztu behar dugu (ikusi 938. irudia), eta ABC mailagain-lerroa kokatu behar dugu haren gainean, barandatik En primer lugar dibujaremos la planta de la escalera (fig. 938), y sobre ella situaremos la lí­nea de huella A, B, C a 50 cm.

Materiala: Egurraren teknologia

970. irudia. Angelu zuzena eratzen duen maila konpentsatuko eskaileraren oinplanoa eta hainbat bista. Fig. 970 Planta y diferentes vistas de una escalera compensada en un ángulo recto.

Materiala: Egurraren teknologia

Muntaia guztiak probatu ondoren, behin betiko biribildu behar dugu ardatza; izan ere, zenbat maila dauden oinplanoan, hainbat alde ditu ardatzak orduan. Probadas todas las ensambladuras, el árbol, que se había dejado en tantas caras como peldaños hay en planta, se redondea definitivamente.

Materiala: Egurraren teknologia

Oinplanoaren txantiloia erabiliz, egurrezko piezaren bi aldeak markatu behar ditugu, eta kurba eskuz zerratu behar dugu, edo zinta-zerraz; aurrez, euskarri makurtua jarri behar dugu platerean, º Con la plantilla de la planta, se marca a ambos lados de la madera, y se sierra la curva a mano, o con la sierra cinta, previa la colocación de un soporte inclinado en el plato.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera okerrek oinplanoan duten forma ez da zirkularra, eskailera kiribilena bezala, baina, hala eta guztiz ere, eskailera kiribilak egiteari buruzko arauak bete behar dira eskailera okerrak egiteko ere. Para la construcción de escaleras curvadas, aunque su forma en planta no sea circular como las de hélice, sirven las mismas normas dadas anteriormente para estas escaleras.

Materiala: Egurraren teknologia

Oinplanoaren marrazkia izanik, zankabearen eta eskubandaren kanpoaldeak eta barnealdeak oinplanoan duten guztizko perimetroa kalkula dezakegu, Con el dibujo de la planta, hallamos el perí­metro total interior y exterior, en planta, de la zanca y pasamanos.

Materiala: Egurraren teknologia

oinplano > planta (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
B =Oinplanoa edo goitiko bista B =Planta o vista superior.

Materiala: Krokizazioa

E =Behetiko oinplanoa edo behetiko bista E =Planta inferior o vista inferior.

Materiala: Krokizazioa

Bi kasuetan, altxaera nagusiak eta atzetiko altxaerak posizio berak dituzte, baina oinplanoek eta profilek posizioak aldatzen dituzte. En ambos casos, el alzado principal y el posterior ocupan las mismas posiciones siendo las plantas y los perfiles los que cambian sus posiciones

Materiala: Krokizazioa

Lehenengo diedroaren metodoaerabiltzen denean, goitiko bista edo oinplanoa (B), altxaeraren azpian jartzen da (A-ren azpian) eta behetikoa (E), berriz, gainean; ezker-profila (C), altxaeratik eskuinera, eta eskuin-profila (D), altxaeratik ezkerrera. Cuando se utiliza elmétodo del primer diedro la vista superior o planta B, se coloca debajo del alzado,A, y la inferior,E, encima de éste; el perfil izquierdo,C, a su derecha y el derecho D, a su izquierda.

Materiala: Krokizazioa

Hirugarren diedroaren metodoaerabiliz gero, ordea, goitiko bista edo oinplanoa (B) eta behetikoa (E), altxaeraren gainean eta azpian (A-ren gainean eta azpian) jartzen dira, hurrenez hurren; ezker-profila (C) altxaeratik ezkerrera, eta eskuin-profila (D) eskuinera. En cambio si se emplea elmétodo del tercer diedro la planta superior,B, y la inferior,E, se colocan,respectivamente, encima y debajo del alzado,A; el perfil izquierdo,C, a su izquierda y el derecho D, a su derecha.

Materiala: Krokizazioa

Kasu horietan, komeni da planoaren kopia bat egitea, oinplanoa edo oinplanoak eta profila edo profilak ebakiz planotik bereizi eta posizioak aldatu ahal izateko, bisten antolaketa berria lehen diedroaren metodora egokitzeko. Horrek interpretazioa erraztuko du. En estos casos se aconseja efectuar una copia del plano de la que se puedan recortar y cambiar la posición de la planta o plantas así como del perfil o perfiles de modo que la nueva disposición de las vistas corresponda al método del primer diedro lo cual facilitará la interpretación

Materiala: Krokizazioa

• Goitiko oinplanoak (B) eta behetikoak (E)altxaeraren azpian eta gainean (A-ren azpian eta gainean) egon behar dute, hurrenez hurren, lehenengo diedroa proiektatzeko metodoa erabiltzen denean. • Las plantas superior,B, e inferior,E, deben estar colocadas exactamente debajo y encima, respectivamente, del alzado,A, cuando se utiliza el método de proyección del primer diedro

Materiala: Krokizazioa

Hori da gai honen hasieran erabili den piezaren kasua: altxaera oinplanoa eta ezker-profila emanda, definituta geratzen da (14. irudia . Es el caso de la pieza utilizada al comienzo del presente Tema que, con el alzado, la planta y el perfil izquierdo, queda definida (Fig. 14).

Materiala: Krokizazioa

Hobe da17. irudianmarraztutako oinplanoa eta aurretiko bista erabiltzea. Son preferibles la planta y el alzado dibujados en laFig. 17.

Materiala: Krokizazioa

17. irudikoadibidean, profila alferrikako bista da, ez baitu ezer ematen altxaeraren eta oinplanoaren bidez argi eta garbi definituta ez dagoenik. En el ejemplo de laFig. 17, el perfil es una vista innecesaria que no aporta nada que no esté claramente definido por medio del alzado y de la planta

Materiala: Krokizazioa

4
landare > planta (263 testuinguru)
eu testuak es testuak
Landare materiala ezartzerakoan, landare eta hazi hobetuak erabiltzea justifikatzen du eta nekazaritza modernoko teknikak aplikatzen ditu. Implanta el material vegetal justificando el uso de plantas y semillas mejoradas y aplicando las técnicas de la agricultura moderna.

Materiala: Nekazaritza

(1) Inguruko klimari edafologiari, topografiari eta baliabide hidrikoei buruzko datuak interpretatu eta prozesatzea eta horiek landarean duten eragina baloratzea, zer-nolako laboreak ezarri zehazteko. (1) Interpretar y procesar los datos climáticos, edafológicos, topográficos y de recursos hídricos de la zona valorando su influencia sobre la planta para determinar el tipo de cultivo que se ha de implantar.

Materiala: Nekazaritza

2.7.2. Landare gordailuak 2.7.2. Plantas en depósito

Materiala: Nekazaritza

Gure landareen beharrak zein diren. Necesidades de nuestras plantas

Materiala: Nekazaritza

Landareak hasierako baldintzetara egokitzea. Adecuación de las plantas a las condiciones iniciales.

Materiala: Nekazaritza

Landareen sustraiek ura oxigenoa eta elementu mineralak behar dituzte, eta horiek errazago aurki daitezke gainazalean ingurune sakonetan baino. Las raíces de las plantas necesitan agua oxígeno y elementos minerales que se encuentran más fácilmente disponibles cerca de la superficie que en zonas más profundas.

Materiala: Nekazaritza

Gaztaroan landarea oparo ageri da, nahiz eta ezer produzitu ez. En la juventud la planta tiene una vegetación exuberante y una producción nula.

Materiala: Nekazaritza

Pubertaroan hosto sistemak landarearen beharrak asetzeko adina karbono hidrato ekoizten du eta fruitua emateko behar diren erreserbako substantziak biltzeari ekiten dio. En la pubertad el sistema foliar logra producir los suficientes hidratos de carbono para cubrir las necesidades de la planta e inicia la acumulación de sustancias de reserva necesarias para la fructificación.

Materiala: Nekazaritza

Helduaroan begetazioa eta produkzioa orekatuta daude, baldintza begetatibo onenetan baitago landarea En la madurez existe un equilibrio entre la vegetación y la producción, por poseer la planta las óptimas condiciones vegetativas.

Materiala: Nekazaritza

Zahartzaroan landarearen gaitasun begetatiboa oso txikia da, erabateko nekeak hartzen du eta, azkenik, zuhaitza hil egiten da. En la vejez la planta posee una capacidad vegetativa muy reducida, llegando al agotamiento y, finalmente, a la muerte del árbol.

Materiala: Nekazaritza