estatuto Bilatu estatuto testuinguru gehiagotan

1
estatutu > estatuto (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Halaber, bitarteko eragile independenteen aldeko komisioak barne hartzen dira (berezko estatutuarekin lan egiten dute, alegia, ez dira enpresako langileak). Comprende también las comisiones a favor de agentes mediadores independientes (que trabajan con estatuto propio, es decir, que no forman parte de la plantilla de la empresa).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Legezko erreserba legediaren arabera zuzkitu beharko da, eta estatutu-erreserba, berriz, sozietatearen estatutuetan ezarritakoaren arabera. Se deberá dotar la reserva legal según normativa legal, y la reserva estatutaria según lo establecido en los estatutos de la sociedad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Indarrean dauden merkataritzako legeriari eta legeria fiskalari jarraikiz egin direla kontuetako mugimendu guztiak (kapitala, erreserbak, errebalorizazioak, dibidenduen ordainketak eta abar), eta enpresaren estatutuen arabera. Que todos los movimientos de las diferentes cuentas (capital, reservas, revalorizaciones, pagos de dividendos, etc) se han realizado conforme a la legislación mercantil y fiscal vigente y a los estatutos de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Legeak edo estatutuek aurreikusitako eskakizunak bete ostean, ekitaldiko mozkinen edo xedapen askeko erreserben kargurako dibidenduak banatu ahal izango dira, baldin eta ondare garbiaren balioa ez bada kapital soziala baino txikiagoa (edo banaketaren ondorioz ez bada hala gertatzen). 2 Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta inferior al capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Estatutuetan ezarriko da, eta irabazi likidoen partaidetza ere izan daiteke, legezko erreserba eta estatutu-erreserba kenduta, eta akziodunei gutxienez % 4ko dibidendua aitortu ostean (edo estatutuek ezarritako tasa altuago bat). Estará fijada en los estatutos y podrá consistir en la participación en los beneficios lí­quidos, una vez deducida la reserva legal, las reservas estatutarias y haber reconocido a los accionistas un dividendo mí­nimo del 4% (o el tipo más alto que los estatutos hayan establecido).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietatearen estatutuek ezarritakoak dira. Son las establecidas por los estatutos de la sociedad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ESTATUTUAK ESTATUTOS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren estatutuek adierazi behar dute kapital sozialaren zenbatekoa (zenbat akziotan banatuta dagoen, balio izendatua, kategoria edo seriea eta mota (hau da, izendunak, eramailearenak, botodunak edo botorik gabeak diren), baita ordaintzeko dagoen kapital sozialaren zatia, eta dibidendu pasiboak ordaintzeko modua ere. Los estatutos de la empresa deben contener el importe del capital social (indicando el número de acciones en que está dividido, su valor nominal, categoría o serie, y su tipo, es decir, si son nominativas, al portador, con voto o sin derecho a voto), el importe de aquella parte de capital social que esté

Materiala: Kontu-ikuskaritza