funts Bilatu funts testuinguru gehiagotan

1
funts > fondo (34 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondasunen bizitza amaitzen denean beste ondasun bat erosi ahal izateko baliabideak izatea horretarako sortu den funtsari esker. Para al término de vida del bien en cuestión poder tener o contar con medios dinerarios para hacer frente a la compra de un nuevo bien, gracias al fondo creado para tal fin.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

B) Funtsa sortzea. B) Crear un fondo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontu-ikuskariak aintzat hartu behar du arauaren arabera funts ekonomikoak eta transakzioaren izaerak kontratuaren lege-formak baino lehentasun handiagoa duela. El auditor debe tener en cuenta que el espí­ritu de la norma es que prevalezca más el fondo económico y naturaleza de la transacción que la forma legal del contrato.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen arloa 1 írea de fondos propios y subvenciones de capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urteko kontuen Memorian, merkataritza-funtsean egindako doikuntzak jakinarazi behar dira, eskuratze-datatik aurrerakoak. En la Memoria de las cuentas anuales se deberá informar de los ajustes practicados en el fondo de comercio desde la fecha de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Kasu guztietan, merkataritza-funtsari dagokion erreserba xedaezin bat zuzkitu beharko da, eta horretarako erabiliko da, mozkinetik, gutxienez merkataritza-funts horren ehuneko bost den kopuru bat. 4 En cualquier caso, deberá dotarse una reserva indisponible equivalente al fondo de comercio que aparezca en el activo del Balance, destinándose a tal efecto una cifra del beneficio que represente, al menos, un cinco por ciento del importe del citado fondo de comercio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funts propioen eta kapitaleko diru-laguntzen kontu-ikuskaritza Auditoría de fondos propios y subvenciones de capital.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: FUNTS PROPIOAK ETA KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZAK írea de trabajo: FONDOS PROPIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

FUNTS PROPIOAK ETA KAPITALEKO DIRU-LAGUNTZAK FONDOS PROPIOS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funts propioak enpresaren aktiboen hondarrak dira, pasibo galdagarriak kendu ostean. Los fondos propios están integrados por la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos los pasivos exigibles.

Materiala: Kontu-ikuskaritza