zerga-oinarri Bilatu zerga-oinarri testuinguru gehiagotan

1
zerga-oinarri > base imponible (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
BEZaren zerga-oinarria (BEZaren urteko laburpenaren eredua 390-392), SZren sarrerei dagokienez. Base imponible del IVA (modelo resumen anual IVA 390-392) respecto a los ingresos del IS.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Doitutako kontabilitate-emaitza = Zerga-oinarria = Resultado contable ajustado = Base imponible

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zerga-oinarria (emaitza fiskala) Base imponible (resultado fiscal)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6. Kontabilitate-emaitzaren eta Sozietateen Zergaren zerga-oinarriaren arteko berdinkatzea aztertzen al da? 6 ¿Se revisan la conciliación entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto de Sociedades?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Emaitza Sozietateen gaineko Zergaren zerga-oinarriarekin berdinkatzea. Conciliación del resultado con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Zerga-oinarria 125.000 = Base imponible 125.000

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Zerga-oinarria = Base imponible

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Zerga-oinarria x zerga-tasa) (Base imponible x Tipo impositivo)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Araudi fiskala ezarrita lortutako mozkina, sozietateen gaineko zergaren zerga-oinarria da. Beneficio obtenido aplicando la normativa fiscal, es la base imponible del Impuesto sobre Sociedades.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ETEak %25en (2007) (8 milioi eurotik beherako fakturazioa duten enpresak), zerga-oinarriaren lehen 120.202,41 €-tan aplikagarria, eta gainerakoa tasa orokorrean. PYMES al 25% (2007) (empresas con facturación inferior a S millones de euros), aplicable a los primeros 120.202,41 € de la Base Imponible, y el resto sujeto al tipo general.

Materiala: Kontu-ikuskaritza