sozietate Bilatu sozietate testuinguru gehiagotan

1
sozietate > sociedad (104 testuinguru)
eu testuak es testuak
Sozietateen gaineko Zerga: %32,5. Impto sociedades 32,5 %.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Mozkinen gaineko zerga (630) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak (473) Ogasun Publikoa, sozietateen gaineko zergagatik hartzekodun (4752) Impuesto sobre beneficios (630) a Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) Hacienda Pública, acreedor por impuesto sobre sociedades (4752)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate-talde bat baino gehiago dago, eta, ondorioz, kontzeptuak zehaztu beharra dago arlo horretako ikuskaritza egiteko: Existen diferentes formas de conjuntos de sociedades, por lo que es necesario delimitar los conceptos para realizar la auditoría de esta área:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Memoriako X oharrean azaltzen den moduan, sozietateko bezero batek auzitegietan .............. euroko erreklamazio-demanda egin du, produktu batek eragindako kalte eta galerak direla eta. Itxuraz Soter S.A. enpresak fabrikatu eta saldutako produktu batek eragin zituen galera horiek. Según se explica en la nota X de la memoria, un cliente de la sociedad ha presentado antes los tribunales una demanda de reclamación de.......euros por daños y perjuicios ocasionados por un producto, supuestamente defectuoso, fabricado y vendido por Soter, S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-inbertsioen arloan kontu-ikuskaritza bat egitean, egiaztatu dugu taldeko sozietate batzuetan finantza-inbertsio adierazgarriak daudela. Al realizar una auditoría en el área de inversiones financieras comprobamos que existen inversiones financieras significativas en varias sociedades del grupo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(43/1995 Legea, sozietateen gaineko zergari buruzkoa, 126. artikulua). (Ley 43/1995, art 126 del Impuesto sobre Sociedades).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Legezko erreserba legediaren arabera zuzkitu beharko da, eta estatutu-erreserba, berriz, sozietatearen estatutuetan ezarritakoaren arabera. Se deberá dotar la reserva legal según normativa legal, y la reserva estatutaria según lo establecido en los estatutos de la sociedad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erantzukizun mugatua duen sozietatearen kapitala partaidetza sozialetan banatuta egotea. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada está dividido en participaciones sociales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

= Sozietateen gaineko zerga sortua = Impuesto sobre sociedades devengado

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga kontabilizatzea Contabilización Impuesto sobre Sociedades

Materiala: Kontu-ikuskaritza