estado financiero Bilatu estado financiero testuinguru gehiagotan

1
finantza-egoera > estado financiero (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
Txostena baino lehen, finantza-egoeren iritzi bat bidali behar da, horiek itxi osteko gertakariak kontuan izanda. Finantza-egoera horiek aurkezterakoan garrantzia izan dezaketen alderdiak landuko dira. Antes del informe, debe emitir una opinión de los estados financieros teniendo en cuenta los hechos posteriores al cierre de los mismos, en aquellos aspectos que puedan tener relevancia para la presentación de dichos estados financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Adierazten du kontu-ikuskaria ados dagoela finantza-egoeren edukiari eta aurkezpenari buruzko alderdi garrantzitsu guztietan; izan ere, ez du aurkitzen informazioaren leialtasunari eragiten dion jazoera adierazgarririk edo aipamen ezik, eta, gainera, mugarik gabe aplikatu ditu beharrezko ikusitako probak, betiere kontu-ikuskaritzako arauek agindu bezala. Expresa que al auditor está de acuerdo en todos los aspectos importantes sobre la presentación y contenido de los estados financieros, pues no detecta ningún hecho significativo u omisión que afecte la fidelidad de la información y además ha podido aplicar sin limitaciones las pruebas que ha considerado necesarias según las prescripciones de las normas técnicas de auditoría.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Ematea borondatezkoa da, ez direlako finantza-egoeretan sartzen d) Es voluntaria pues no forman parte de los estados financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-egoeretan arloari eragiten dion informazio guztia sartu den, oinarrizkoa nahiz osagarria. Si se ha reflejado en los estados financieros toda la información básica y adicional que afecte de forma importante a esta área.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Ea salmentak, zerbitzuen prestazioak eta kobratzeko kontuak finantza-egoeretan ondo sailkatuta, deskribatuta eta kontabilizatuta dauden. - Las ventas, prestaciones de servicios y cuentas a cobrar están clasificadas, descritas y contabilizadas correctamente en los estados financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-egoerek arrazoizko moduan islatzen dituztela enpresak agian aurre egin beharreko arriskuak. Que los estados financieros reflejan de forma razonable los riesgos a los que se espera que tenga que hacer frente la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ogasunean aurkeztutako azken zerga-aitorpena finantza-egoerekin berdinkatzea. Conciliar la última declaración del impuesto presentada a Hacienda con los estados financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikuskatze-aktak eta Ogasun Publikoko kontingentziak ondo banakatuta daudela finantza-egoeretan eta haien oharretan. Las actas de inspección y las contingencias de la Hacienda Pública están correctamente desglosadas en los estados financieros o en sus notas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

20X0ko ekitaldian ikuskatzeko finantza-egoerak aurkeztu zituen enpresa batek saldu osteko bi urteko berme-laguntza eskaini du bere artikuluetan. Una empresa que presentó sus estados financieros a auditar en el ejercicio 20X0 ofrece una garantía de asistencia de posventa de dos años en sus artí­culos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuhurtziak ez du justifikatzen finantza-egoeretan islatu beharreko errealitatea itxuraldatzea. La prudencia no justifica desvirtuar la realidad a reflejar en los estados financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza