razonabilidad Bilatu razonabilidad testuinguru gehiagotan

1
arrazoizkotasun > razonabilidad (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-inbertsioen arrazoizkotasunaren gainean iritzia osatzeko, kontu-ikuskariak hau egiaztatu beharko du: Para que el auditor pueda formarse una opinión sobre la razonabilidad de las inversiones financieras deberá comprobar que:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetu ez-materialaren amortizazioa kalkulatzeko erabilitako sistema berrikusiko du (balio-bizitzaren kalkuluaren arrazoizkotasuna, irizpide uniformea, oro har onartutako kontabilitate-irizpideen araberako sistema), eta hastapen-gastuetako emaitzetara egozteko aldiaren kalkuluak duen arrazoizkotasuna egiaztatuko du, baita kontabilizatutako interesak nahiz ekitaldietan banatu beharre Revisará el sistema empleado para el cálculo de la amortización del inmovilizado inmaterial (razonabilidad en la estimación de la útil" target="_blank">vida útil, criterio uniforme, sistema de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados) y comprobará la razonabilidad en la estimación del perí­odo de

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6. Ekitaldi-itxieran egiaztatzen al da horniduren kontuen saldoek duten arrazoizkotasuna eta zuzkidurak soberakinekin nahiz hornidura horien aplikazioekin konpentsatu diren? 6 ¿Se comprueba al cierre del ejercicio la razonabilidad de los saldos de las cuentas de provisiones y que no se han compensado dotaciones con excesos y aplicaciones de dichas provisiones?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldiko ordainsarien arabera kontzeptu fiskalengatik zordun edo hartzekodun diren Ogasun Publikoko kontuen saldoen arrazoizkotasuna frogatze. Comprobar la razonabilidad de los saldos de las cuentas de Hacienda Pública deudora y acreedora por conceptos fiscales en función de las remuneraciones del ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Gastuen arrazoizkotasuna zehazteko periodokatu behar diren kontzeptuak epekatu gabe ez direla gelditu egiaztatzea. - Verificar que no han quedado fuera de la periodificación conceptos que deban periodificarse para determinar la razonabilidad de los gastos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak hornitzaileen zirkularizazioa egin duenean, ez du nahikoa erantzun jaso saldoen arrazoizkotasunaren gainean iritzia emateko. El auditor, al realizar la circularización de proveedores, no ha obtenido suficientes respuestas como para poder opinar sobre la razonabilidad de los saldos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Egin beharreko probak egin ostean ekitaldi-amaieran ordaindu beharreko kontuen saldoen arrazoizkotasun nahikorik ez badu lortu, zer-nolako iritzia emango du txostenean? Y si después de realizadas las pruebas oportunas no ha obtenido una adecuada y suficiente razonabilidad de los saldos de las cuentas a pagar al cierre, ¿qué tipo de opinión emitirá en el informe?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi-itxieran, horniduren kontuetako mugimenduak eta saldoak aztertzea, saldoen arrazoizkotasuna baieztatzeko, eta hornidurak soberakinekin eta aplikazioekin ez direla konpentsatu ziurtatzeko. Analizar los movimientos y saldos, al cierre del ejercicio, de las cuentas de provisiones, con el fin de comprobar la razonabilidad de los saldos, y que no se han compensado dotaciones con excesos y aplicaciones de dichas provisiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariaren helburua da zorren arrazoizkotasunaren gainean iritzia osatzeko beharrezkoa duen ebidentzia lortzea, eta horretarako: El objetivo del auditor es obtener evidencia necesaria y suficiente que le permita formarse una opinión acerca de la razonabilidad de las deudas, por lo que debe:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Saldoen arrazoizkotasuna d) Hiru erantzunak okerrak dira c) La razonabilidad de los saldos d) Ninguna de las tres anteriores

Materiala: Kontu-ikuskaritza