aurrerakin Bilatu aurrerakin testuinguru gehiagotan

1
aurrerakin > suplido (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Plus hori ordaintzea aurreikusten duten hitzarmenek aurrerakin bat finkatu ohi dute, laneko arropak langileak berak eros ditzan, eta, horretarako, zenbateko bat zehazten dute. Zenbateko hori aurrez ezarria eta urtean behin jasotzekoa izan daiteke, edo urteko 12 hilabeteetan hainbanatzekoa. Los convenios que prevén el pago de dicho plus acostumbran a establecer un suplido para que sea el trabajador el que adquiera sus propias prendas de trabajo, y para ello establecen una cantidad, que puede ser alzada y por una vez al año o prorrateada por los 12 meses del año.

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

1.8. BESTE AURRERAKIN BATZUK 1.8. OTROS SUPLIDOS

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Kalte-ordainak edo aurrerakinak Indemnizaciones o suplidos

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

Eta horretarako, soldatako hartukizunen kontzeptu gisa sortutako zenbatekoak adierazi beharko dira (oinarrizko soldata, soldataren osagarriak pertsonalak, lanpostuarenak, lanaren kalitatearen edo kalitatearen araberakoak, haborokinak eta gauzaz ordaindutako soldata), baita soldataz kanpokoak ere (kalte-ordainak edo aurrerakinak, Y, a estos efectos, deberá consignar las cantidades devengadas en concepto de percepciones salariales (salario base, complementos salariales personales, de puesto de trabajo, por cantidad o calidad de trabajo, por resultados de la empresa, etc., horas extraordinarias, horas complementarias, gratificaciones y salario en especie) y extrasalariales (in

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

aurrerakin > anticipo (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Goi-zuzendaritzako langileei eta Administrazio Kontseiluko kideei emandako aurrerakinen eta kredituen zenbatekoa, interes-tasa, zenbatekoa, ezaugarriak eta abar adierazita. El importe de anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a miembros del Consejo de Administración, con indicación del tipo de interés, importes, caracterí­sticas...

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Nomina baten ordainketa-proba egitea; aparteko ordainketen periodokatzea egiaztatu, ordaindu gabeko ordainsariak eta/edo aurrerakinak, ordutegi-mareen eta hitzartutako nahiz araututako zenbatekoaren arabera ordaindutakoa, komisioak, dagozkien TC-1 eta TC-2 dokumentuekin nominak, legeak ezarritakoari jarraiki enpresak egindako atxikipenak, eta indarrean dagoen lan-kontratua. Realizar una prueba del pago de una nómina, comprobando la periodificación de las pagas extraordinarias, las remuneraciones pendientes de pago y/o anticipos, el importe pagado de acuerdo a los mareajes de horario y a su importe pactado y regulado, las comisiones, las nóminas con el TC1 y el TC2 correspondientes, las retenciones practicadas por la

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketa-aurrerakinak (460) Oraindik egin gabeko ordainketak (465) Anticipos de remuneraciones (460) Remuneraciones pendientes de pago (465)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketa-aurrerakinak (460) Anticipos de remuneraciones (460)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aurrerakinak 1.500 Anticipos 1.500

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketa-aurrerakinak Anticipos remuneraciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gero, bezero batek enpresari jakinarazi dio kantitate hori merkantzia batzuen aurrerakin gisa sartu zela (% 16ko BEZa). Posteriormente, un cliente informa a la empresa el ingreso de esa cantidad en concepto de anticipo del suministro de unas mercaderías (16% de IVA).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Txartelak (kontabilizatu gabeko aurrerakinak eta egiaztagiriak). - Vales (anticipos no contabilizados y comprobantes no contabilizados).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bezeroak aurrerakin bat eman zuen. El cliente entregó un anticipo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak 437.0063 "Bezeroei emandako aurrerakinak" kontuan erregistratu zuen. La empresa lo ha registrado en la cuenta 437.0063 "Anticipos de clientes".

Materiala: Kontu-ikuskaritza