doikuntza Bilatu doikuntza testuinguru gehiagotan

1
doikuntza > ajuste (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Motorraren abiaduraren doikuntza fin eta automatikoa 1:100. Ajuste fino y automático de la velocidad del motor 1:100.

Materiala: Industria komunikazioak

Doikuntzak eta martxan jartzea......... Ajustes y puesta en marcha.............

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Instalazioa eta doikuntzak........ Instalación y ajustes ..................

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Instalazioa, doikuntzak eta egiaztapenak.... Instalación, ajustes y verificaciones......

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Doikuntzak eta martxan jartzea Ajustes y puesta en marcha

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Kontrolagailua elikatu aurretik, barne-doikuntza batzuk egin behar ditugu, eta mikroetengailu batzuk posizio egokietan jarri behar ditugu. Antes de alimentar el controlador debemos realizar unos ajustes internos, situando una serie de microinterruptores en las posiciones correctas.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Doikuntza nagusia Ajuste principal.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Atal honetan instalazioari buruz jardungo dugu, eta hurrengoan, doikuntzei buruz. En este apartado vemos lo referente a la instalación y en el siguiente los ajustes.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Egin daitezkeen doikuntzen artean, PID erreguladorea eskuz sintonizatzea da aukera bat. En cuanto a los posibles ajustes a realizar se podría intentar sintonizar de forma manual el regulador PID.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

Garatzen ari garen aplikazioa datuak eskuratzea eta prozesua monitorizatzea baino ez bada, ziur asko ez da beharrezkoa izango 3. fasean bakartuta egindako doikuntzak baino gehiago egitea. Si la aplicación que estamos desarrollando consiste solamente en la adquisición de datos y monitorización del proceso no será necesario, seguramente, realizar ningún ajuste más de los realizados aisladamente en la fase 3.

Materiala: Neurketa- eta erregulazio-sistemen garapena I

doikuntza > ajuste (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Falta den kolorearen doikuntza berrikusi. Revisar el ajuste del color que falta.

Materiala:

2
doikuntza > ajuste (79 testuinguru)
eu testuak es testuak
3. Aurkitutako desberdintasun guztiak aintzat hartuta beharrezko doikuntzak proposatu. 3 Proponer los ajustes necesarios suponiendo significativas todas las diferencias que encuentre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak ikuskaritzako probak egin ditu bi proiektuetan, eta eskuratutako ebidentzia ikusi ostean, doikuntza hauek proposatu ditu: El auditor realiza las pruebas de auditoría en los dos proyectos, y a la vista de la evidencia obtenida propone los siguientes ajustes:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kasu horretan, kontu-ikuskariak beharrezko doikuntzak proposatu behar ditu, eta iritzia eman. En este caso, el auditor debe proponer los ajustes necesarios y emitir una opinión.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Doikuntza-idazpenak bezeroekin lotutako partidetan. Asientos de ajuste en partidas relacionadas con clientes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Proposatutako doikuntzak Ajustes propuestos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gure iritziz, aurreko salbuespenean deskribatutako zalantzaren emaitza jakinda egin beharko litzatekeen doikuntzaz gain, honi erantsitako 20X1eko ekitaldiko urteko kontuek alderdi adierazgarri guztietan Soter S.A.ko 20X1eko abenduaren 31n zuen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi leiala agertzen dute, bai eta data horretan amaitu zen ekitaldian zehar egindako operazioen eta lortutako eta aplikatutako baliabideen irudi lei En nuestra opinión, excepto por los efectos del ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 20X1 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Soter, S.A. al 31 de diciembre de 20X1 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obt

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Proposatutako doikuntzak: Ajustes propuestos:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskatzen dena: Informazioa aztertu, eta gero 20X0-12-31ko bezeroen saldoak bateratu, lan-orriak egin eta zenbateko guztiak aintzat hartuta beharrezkoak diren doikuntza guztiak proposatu. Se pide: Analizar la información para obtener la conciliación de los saldos de clientes a 31-12-20X0, confeccionar los papeles de trabajo y proponer ajustes que considere necesarios suponiendo significativos todos los importes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

I Diruzaintzako saldoen doikuntza egokiak proposatuko dituzu. I Propondrás los ajustes oportunos en los saldos de tesorería.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PERIODOKATZEAGATIKO DOIKUNTZAK AJUSTES PERIODIFICACIÓN

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3
doikuntza > reglaje (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Edozein doikuntza egiteko, kontsultatu beti fabrikatzailearen datu teknikoak. Para cualquier reglaje, consulta siempre los datos técnicos de fabricante.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Doikuntzak Reglajes

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aginteen doikuntza Reglaje de los mandos

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aginte-kablearen doikuntza. Reglaje del cable de mando.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Unitate didaktiko honetan, bidaiari-lekua nola aireztatu eta berotu behar den aztertuko dugu, baita sistema hori osatzen duten elementuak, doikuntzak eta matxura ohikoenak ere. En la presente unidad didáctica estudiaremos la forma de ventilar y calentar el habitáculo, así­ como los elementos que componen este sistema, los reglajes y averías más comunes.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

| Sistema mantentzeko doikuntzak egiten jakingo duzu. | Sabrás realizar los reglajes para mantener el sistema.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Tartea alda daiteke doikuntza-zirrindolak erantsiz edo kenduz. Se puede modificar la separación añadiendo o quitando arandelas de reglaje.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

4
doikuntza > puesta a punto (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erregulazioari ekin aurretik, begiratu behar da egokia den piztearen doikuntza eta ondo dauden bujiak eta aire-iragazkia. Antes de realizar la regulación propiamente dicha, debemos asegurarnos que tanto la puesta a punto del encendido como el estado de las bujías y del filtro de aire son correctos.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

doikuntza egokia egin dio ponpari, dagokion tresneriarekin. le realiza una puesta a punto correcta con el utillaje adecuado.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Ponparen mugimendua ardatz eragilearekin sinkronizatzeko egiten da doikuntza. La puesta a punto es la operación que se necesita para sincronizar el movimiento de la bomba con el eje motor.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Begiratu, pistola estroboskopiko batekin, doikuntza egokia den. Como comentamos a lo largo de la unidad, podemos comprobar si la puesta a punto es correcta mediante una pistola estroboscópica.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Motorra martxan dela (entsegu dinamikoa) begira daiteke doikuntza, baita aitzinamendu zentrifugoa eta depresio bidezkoa ere, pistola estroboskopiko batekin (2.27 irudia). Se puede verificar la puesta a punto, al igual que los avances centrí­fugo y por depresión, estando el motor en marcha (ensayo dinámico) a través de una pistola estroboscópica (figura 2.27).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

• Doikuntza behar bezala egin baldin bada, bat etorri behar du marka mugikorrak GIPa (0º) adierazten duen marka finkoarekin. • Si la puesta a punto está correctamente efectuada, la marca móvil debe coincidir con la fija indicadora del PMS (0º).

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Aurreko kasukoak bezalakoxeak dira aitzinamendu-sistemen doikuntza eta egiaztapena, gauza batean izan ezik: doikuntza ez dago horren maiz egin beharrik, etengailua gutxiago higatzen baita. La puesta a punto y verificación de los sistemas de avance es totalmente idéntica al caso anterior, salvo que dicha puesta a punto es necesario hacerla de forma menos frecuente debido al menor desgaste del ruptor.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Pizte-sistema hauetan, pizte konbentzionalean pistola estroboskopikoarekin egiten dena bezalakoa da aitzinamendu-sistemen doikuntza eta azterketa. La puesta a punto y verificación de los sistemas de avance en este tipo de encendidos es idéntica a la descrita en el encendido convencional a través de la pistola estroboscópica.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Onartzen direnez gaindiko opakutasun-balioak ateratzen badira, alderdi hauek aztertu behar dira: motorraren doikuntza, aire-elikadurako sistema, erregai-elikadurako sistema, injektorearen lainoztatze-sistema, injekzioranzko aitzinamendua, gainelikaduraren presioa, etab. Si se dan valores de opacidad superiores a los permitidos habría que revisar la puesta a punto del motor, el sistema de alimentación de aire, el sistema de alimentación de combustible, el estado de la pulverización del inyector, el avance a la inyección, la presión de sobrealimentación, etc.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak

Motorraren eta piztearen doikuntza behar bezala egin behar da. Procurar que la puesta a punto del motor y del encendido sean correctas.

Materiala: Motorraren sistema osagarriak