inbertsio Bilatu inbertsio testuinguru gehiagotan

1
inbertsio > inversión (56 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-ibilgetua bi azpiatal handitan banatzen da: epe luzerakoa (inbertsio estrategikoa), normalean beste enpresetan kontrola izateko, enpresa jakin batzuen erabakietan eragiteko, edota merkataritza-abantailak lortzeko; eta epe motzerakoa (inbertsio operatiboa), berriz, enpresak likidezia-soberakina duenean erabiltzen da, interes eta/edo dibidenduen errentatik edo prezioak igota El inmovilizado financiero lo podemos clasificar en dos grandes grupos, a largo plazo (inversión estratégica) generalmente para ejercer cierto control sobre otras empresas, influir sobre determinadas empresas en sus decisiones u obtener algún tipo de ventaja comercial; y a corto plazo (inversión operativa) cuando la empresa tiene un exceso de liquidez y pretende obtener un beneficio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Inbertsioen aldizkako kontrola eta berrikusketa. Control y revisión periódica de las inversiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Inbertsio guztiak barne hartuta daudela, eta ez dela ekitaldiko partidarik alde batera utzi. Guztiak arlo honetan sartu beharrekoak direla, inbertsio iraunkortzat hartu behar delako. Están incluidas todas las inversiones y no se haya omitido ninguna partida en el ejercicio y sea adecuada su inclusión en esta área, de acuerdo con la consideración de inversión permanente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondo zehaztutako politika formalak izatea, baloreetara eta beste finantza-tresnetara bideratutako inbertsioetan zer pauso eman behar den adierazten dutenak, idatziz. La existencia de polí­ticas formales claramente definidas y concretas que indiquen las pautas a seguir, preferentemente escritas, de las inversiones que se destinan a valores y a otros instrumentos financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aldi baterakoa (inbertsio operatiboa) Temporal (inversión operativa).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Aldi baterako finantza-inbertsioak 3 Inversiones financieras temporales

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galera itzulgarria bada, kontuan izango dugu inbertsioak erosketa-balioaren arabera agertzen direla; uneren batean (gutxienez, ekitaldi-itxieran) merkatuko balioa txikiagoa bada, azken horrek izango du lehentasuna. Si es pérdida reversible, hay que tener en cuenta que las inversiones figuran por su valor de adquisición; si en un momento dado (al menos, al cierre del ejercicio) el valor de mercado es inferior a aquél, debe prevalecer este último.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Xedearen arabera, finantza-inbertsioak honelakoak izan daitezke: Según su finalidad las inversiones financieras puede ser:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

. Oso atari erabilgarria da; atal interesgarri asko ditu: kontabilitateko nazioarteko arauak, kontabilitateko sistematizazioa, ICACen ebazpenak, zerga-arloa, aseguruak, finantza- eta inbertsio-tresnak, burtsa eta abar. www.abanfin.com, portal muy útil ya que integra una gran cantidad de secciones con muchos apartados interesantes: normas internacionales de contabilidad, sistematización de la contabilidad, resoluciones del ICAC, fiscalidad, seguros, instrumentos de financiación y de inversión, bolsa, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Higiezinetako inbertsioak Inversiones inmobiliarias

Materiala: Kontu-ikuskaritza