memoria Bilatu memoria testuinguru gehiagotan

1
memoria > memoria (70 testuinguru)
eu testuak es testuak
Memoriako X oharrean azaltzen den moduan, sozietateko bezero batek auzitegietan .............. euroko erreklamazio-demanda egin du, produktu batek eragindako kalte eta galerak direla eta. Itxuraz Soter S.A. enpresak fabrikatu eta saldutako produktu batek eragin zituen galera horiek. Según se explica en la nota X de la memoria, un cliente de la sociedad ha presentado antes los tribunales una demanda de reclamación de.......euros por daños y perjuicios ocasionados por un producto, supuestamente defectuoso, fabricado y vendido por Soter, S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pasibo kontigentea (Memorian jakinarazten da) Pasivo contingente (revelado en la Memoria)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Memoria laburtua Memoria abreviada

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Balantzea, Memoria eta Kudeaketa Txostena c) El Balance, Memoria e Informe de Gestión

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8. Memorian sartutako emaitzen banaketa Akziodunen Batzar Nagusiak onartutakoarekin bat datorrela egiaztatzen al da? 8 ¿Se revisa que la distribución de resultados incluida en la Memoria concuerda con la aprobada por la Junta General de Accionistas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Memorian sartu behar al dira urteko kontuetako partidei aplikatutako balorazio-irizpideak? Se deben incluir en la Memoria los criterios de valoración aplicados a las diversas partidas de las cuentas anuales

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Memoria La Memoria

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Memoria eta Kudeaketa Txostena La Memoria y el Informe de Gestión

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balantzea, galdu-irabazien kontua, ondare garbiko aldaketen egoera, efektibo-fluxuen egoera, memoria Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el, patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Memoria: Memoria:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
memoria > memoria (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, zerikusia izan dezakete memorian datuak biltegiratuta izateko behar den elikadurarekin. Por ejemplo, pueden estar relacionados con la alimentación necesaria para mantener datos almacenados en memoria.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

jarlekuaren atzealdea igotzea, atzerako ispilua igotzea, jarlekua aurreratzea edo doitze-kokapenen memoria subir la parte posterior del asiento, subir el retrovisor, mover el asiento hacia adelante o memoria de las posiciones de ajuste.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak