contingencia Bilatu contingencia testuinguru gehiagotan

1
kontingentzia > contingencia (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
1. Itxieraren osteko horniduren, kontingentzien eta gertakarien arloa 1 írea de provisiones, contingencias y hechos posteriores al cierre

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: ITXIERAREN OSTEKO HORNIDURAK, KONTINGENTZIAK ETA GERTAKARIAK írea de trabajo: PROVISIONES, CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Itxieraren osteko horniduren, kontingentzien eta gertakarien kontu-ikuskaritza Auditoría de provisiones, contingencias y hechos posteriores al cierre:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Itxieraren osteko pasibo-horniduren, kontingentzien eta gertakarien kontu-ikuskaritza Auditoría del provisiones de pasivo, contingencias y hechos posteriores al cierre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak balioztatu du kalkulatutako kontingentziak adierazgarriak izan daitezkeela; izan ere, itxuraz ez du ondo aplikatu KPOko 15. araua, jasandako BEZ ez-kengarria eskuratze-prezioaren barruan sartzeari dagokiona. El auditor estima que las contingencias calculadas pueden ser significativas ya que al parecer no ha aplicado correctamente la norma 15a del PGC en cuanto a que el IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontingentzia fiskalak eta hornidurak. Contingencias fiscales y Provisiones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

partida horietarako kontingentziak kalkulatuta), pizgarri fiskalak, kenkariak eta hobariak, konturako ordainketak. calculando las contingencias para dichas partidas), incentivos fiscales, deducciones y bonificaciones, pagos a cuenta.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikuskatze-aktak eta Ogasun Publikoko kontingentziak ondo banakatuta daudela finantza-egoeretan eta haien oharretan. Las actas de inspección y las contingencias de la Hacienda Pública están correctamente desglosadas en los estados financieros o en sus notas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontingentzia arruntak Contingencias comunes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KONTINGENTZIAK CONTINGENCIAS

Materiala: Kontu-ikuskaritza