custodia Bilatu custodia testuinguru gehiagotan

1
zaintza > custodia (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Langile batek ez du inoiz eragiketa hasieratik amaierara egingo; bereizi egingo dira, alde batetik, eskudiruaren baimentze-, zaintza- edo erabilera-funtzioak eta, bestetik, eragiketen erregistroa (funtzioak banatzea). - Ningún empleado debe realizar las operaciones de principio a fin, separando las funciones de autorización, custodia o manejo del efectivo y el registro de las operaciones (segregación de funciones).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Funtsen erabilera zehazteko idatzizko araudi bat izan behar da, funtsen nahiz txeke-taloitegien zaintza eraginkorra bermatzeko. - Deben existir normas por escrito determinando una operativa del manejo de fondos que garantice la custodia efectiva de los fondos y los talonarios de cheques.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratze-dokumentuen zaintza kontabilitate-sailetik kanpo egin behar da, dokumentu horiek negoziagarriak ez direnean ere. La custodia de los documentos de cobro, aunque no fueran negociables, debe mantenerse en lugar independiente fuera del departamento de contabilidad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmentak, fakturazioak, kontabilizazioak, kobratzeko kontuak, diruzaintza eta dokumentuen zaintza, kredituen baimenak, prezioak onartzea, eta deskontu nahiz hobari motak pertsona eta sail desberdinek landu behar dituzte. Los aspectos relativos a las ventas, facturación, contabilización, cuentas a cobrar, tesorería, control y custodia de documentos, autorización de créditos, aprobación de precios, tipos descuentos y bonificaciones, deben ser realizadas por personas o departamentos diferentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Zenbaketa fisikoa eta ikuskatzea zaintzaz eta kontabilitate-kontrolaz arduratzen denak ez beste norbaitek egiten al du? 3 ¿El recuento fí­sico y la supervisión del mismo se realizan por personas distintas a los responsables de su custodia y de su control contable?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hirugarren batzuen esku dauden izakinak egiaztatzea (gordailuak, zaintzan daudenak, eta abar), Verificar las existencias en poder de terceros (depósitos, en custodia, etc.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aseguru-polizekin izakinek arrisku-estaldura egokia dutela egiaztatu, eta zaintzarako, suteen nahiz lapurreten kontrako babeserako, kalteen eta galeren prebentziorako sistema egokiak dituztela. Verificar que las existencias tienen la suficiente cobertura de riesgos por pólizas de seguros, así­ como corroborar la existencia de instalaciones y sistemas adecuados de custodia, protección contra incendio y hurto, prevención de daños o pérdidas que puedan producirse.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitatearen eta balioen zaintzaren artean funtzioak gaizki banatzea. Segregación inadecuada de funciones entre la contabilidad y la custodia de valores.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kudeaketa-gastuak eta zorroaren zaintza. Gastos de gestión y custodia de la cartera.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Izakinen jabetza, zaintza eta aseguru-estaldura baieztatzea Confirmación de la propiedad, custodia y cobertura de seguros de las existencias

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
zaintza > custodia (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mekanismoen bidez, familia-etxebizitzaren eskuduntza, haurren zaintza ematea eta elikadura-prestazioengatiko behin-behineko erregimena ezartzea. A través de los mecanismos la atribución de la vivienda familiar, la concesión de la custodia de los hijos y el establecimiento de un régimen provisional de prestación por alimentos.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Izaera zibileko (bisita-erregimena kentzea, zaintza kentzea, etxebizitza erabiltzeko eta gozatzeko eskudantzia eta abar) eta penaleko (behin-behineko espetxealdia, urruntzeko agindua, bizitzeko debekua eta abar) neurriak berehalako ebazpen bakarrean bateratzea. Concentrar en una única e inmediata resolución, medidas de naturaleza civil (suspensión del régimen de visitas, retirada de la custodia, atribución de uso y disfrute del domicilio, etc.), y penal (prisión provisional, orden de alejamiento, prohibición de residencia, etc.).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familiari eremu bat ematen dio, eta eremu horretan familiako kideek erabaki behar dituzten gai guztiak sar daitezke, legezko garrantzia duten edo ez kontuan hartu gabe (zaintza, bisitak, ekonomia-erregimena...), eta erabaki horiek eta erabakiei lotutako emozioak modu harmoniatsuan sartuko dira". Proporciona a la familia un espacio en el que pueden tener cabida todos aquellos temas sobre los que sus miembros deben tomar decisiones, tengan o no tengan relevancia legal (custodia, visitas, régimen económico...), integrando de forma armoniosa tales decisiones y las emociones asociadas a éstas".

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Bitartean, Gaztela eta Leongo Junta adingabearen zaintza berreskuratzea aztertzen hasi zen. Mientras, la Junta de Castilla y León estudia recuperar la custodia del menor.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ohikoa izaten da, halaber, adingabeen auzitegietan legezko prozesu gatazkatsuak sortzea haur horiek legez hartzean, hain zuzen ere, gurasoek (ez dute seme-alabekiko erantzukizuna beren gain hartzeko gaitasunik) aitona-amonei haurren zaintza itzul diezaietela eskatzen baitiete azkenean. Aitona-amonen laguntzeko gaitasuna murriztu egiten da, beren seme-alaben arazoak direla medio, eta aitona-amonen zeregina gauzatu ordez berriro guraso-eginkizuna hartzen dute, eta horrek guztiak gaindituta zituzten bizi-zikloko etapei berriz ekiteak Es frecuente, también, que se deriven procesos legales conflictivos en los tribunales de menores cuando se produce la acogida legal de estos niños, ya que los padres (que no demuestran la capacidad de asumir la responsabilidad filial) suelen acabar solicitando la devolución de la custodia a los abuelos, a los que su capacidad de ayuda acaba mermada por la propia problemática de sus hijos y el desgaste que supone retomar etapas del

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Guraso bakarreko familiak diren arren (gurasoetako batek seme-alaben zaintza izango baitu), hemen sar daitezke, horrelako familiek arrisku hauek izan baititzakete, besteak beste: Aunque siguen siendo familias monoparentales, puesto que uno de los dos progenitores tendrá la custodia de los hijos, cabe mencionarlas aquí­ por los riesgos que pueden tener este tipo de familias:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea