mailegu Bilatu mailegu testuinguru gehiagotan

1
mailegu > préstamo (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Maileguak: Kontu-ikuskariak barne-kontrolaren gainean eman behar lituzkeen gomendioak azaldu. 2 Préstamos: Indicar las recomendaciones sobre el control interno que debería hacer el auditor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

/ Atzerri-monetako maileguetan egitea, urtebete baino gehiagokoetan. / Producirse en préstamos en moneda extranjera a plazo superior a un año.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontsignatzean Gordailuan Enpresarentzako lanak egiten dituzten hirugarrenen esku, mailegu gisa eta abar. En consignación En depósito En poder de terceros que realizan trabajos para la empresa, en calidad de préstamos, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Maileguak, kredituak (zorrak, oro har) Préstamos, Créditos (deudas en general)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Nork du enpresan maileguak kontratatzeko ahalmena? La potestad para contratar préstamos en la empresa la ejerce:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Azaldu zer eragin eta txosten mota igorriko duen, eta kontu-ikuskariak nola egiaztatuko duen egiatasuna eta osotasuna enpresaren maileguei dagokienez. Qué repercusión y tipo de informe emitirá, y de qué forma el auditor puede comprobar la afirmación de veracidad y de integridad respecto a los préstamos de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez ditu erregistratu ekitaldiko finantza-datuak, interesak maileguen epemugan ordaintzen dituelako. La empresa no ha registrado los gastos financieros del ejercicio puesto que los intereses los paga al vencimiento de los respectivos préstamos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresako politikaren arrazoiak direla-eta, bazkideetako bati abala eman dio, enpresa-proiektu berri bati ekiteko finantza-erakunde bati eskatutako 500.000 euroko maileguagatik. Por razones de polí­tica empresarial ha procedido a prestar un aval a uno de sus socios por un préstamo de 500.000 euros a una entidad financiera para emprender un nuevo proyecto empresarial.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Maileguak hartzeko behar den baimena duen egiaztatzea, enpresako akta-liburuaren bidez. Verificar la autorización correspondiente para contraer préstamos a través del libro de actas de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zorren existentzia erakusten duen dokumentazioa aztertu behar da, eta enpresari emandako mailegu eta kredituen zerrenda egiaztatu; hor agertuko dira ezaugarri guztiak (mailegu-emailearen izena, emakida-data, hasierako zenbatekoa, epemugak, amortizazioak, saldoak, interes-tasak, ezarritako bermeak edo mugak eta abar). Debe examinarse la documentación que ampara la existencia de deudas, y comprobarse la relación de los préstamos y créditos concedidos a la empresa en la que figurarán las caracterí­sticas de la misma (nombre del prestamista, fecha de concesión, importe inicial, vencimientos, amortizaciones, saldos, tipos de interés

Materiala: Kontu-ikuskaritza