dibidendu Bilatu dibidendu testuinguru gehiagotan

1
dibidendu > dividendo (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-ibilgetua bi azpiatal handitan banatzen da: epe luzerakoa (inbertsio estrategikoa), normalean beste enpresetan kontrola izateko, enpresa jakin batzuen erabakietan eragiteko, edota merkataritza-abantailak lortzeko; eta epe motzerakoa (inbertsio operatiboa), berriz, enpresak likidezia-soberakina duenean erabiltzen da, interes eta/edo dibidenduen errentatik edo prezioak igota El inmovilizado financiero lo podemos clasificar en dos grandes grupos, a largo plazo (inversión estratégica) generalmente para ejercer cierto control sobre otras empresas, influir sobre determinadas empresas en sus decisiones u obtener algún tipo de ventaja comercial; y a corto plazo (inversión operativa) cuando la empresa tiene un exceso de liquidez y pretende obtener un beneficio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

f. Interesak eta dibidenduak egoztea eta periodifikatzea? f ¿Imputación y periodificación de intereses y dividendos?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Konturako dibidendu aktiboa (557) Ordaintzeko dibidendu aktiboa (525) Dividendo activo a cuenta (557) a Dividendo activo a pagar (525)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Indarrean dauden merkataritzako legeriari eta legeria fiskalari jarraikiz egin direla kontuetako mugimendu guztiak (kapitala, erreserbak, errebalorizazioak, dibidenduen ordainketak eta abar), eta enpresaren estatutuen arabera. Que todos los movimientos de las diferentes cuentas (capital, reservas, revalorizaciones, pagos de dividendos, etc) se han realizado conforme a la legislación mercantil y fiscal vigente y a los estatutos de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

+ Dibidenduen ordainketa + Pago de dividendos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ken: konturako dibidenduak Menos: Dividendos a cuenta

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bestalde, Sozietate Anonimoen Legearen 217. artikuluak zehazten du ekitaldian dibidendua kontura banatzen denean, zenbatekoa adierazi behar dela, eta behin-behineko kontabilitate-egoera sartu, behar bezala formalizatua, behar den likideziaren existentzia agerian jartzeko; kontabilitate-egoera horrek urtebeteko aldia hartu behar du, konturako dibidendua banatzea adosten denetik hasita. Por su parte, el artí­culo 217 de la Ley de Sociedades Anónimas determina que en caso de distribución de dividendo a cuenta en el ejercicio, se debe indicar su importe e incorporar el estado contable provisional, formalizado preceptivamente, para poner de manifiesto la existencia de liquidez suficiente; dicho estado contable debe abarcar un

Materiala: Kontu-ikuskaritza

dibidenduetara a dividendos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Legeak edo estatutuek aurreikusitako eskakizunak bete ostean, ekitaldiko mozkinen edo xedapen askeko erreserben kargurako dibidenduak banatu ahal izango dira, baldin eta ondare garbiaren balioa ez bada kapital soziala baino txikiagoa (edo banaketaren ondorioz ez bada hala gertatzen). 2 Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o los estatutos, sólo podrán repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta inferior al capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

20X0-09-01ean, Convert S.A. enpresak 1.000.000 €-ko kapital soziala du, guztia ordainduta, eta ekitaldiko irabazien kontura kapital horren % 2ko dibidendua ordaintzea adostu du. El 1-9-20X0 la empresa Convert S.A., cuyo capital social es de 1.000.000 €, totalmente desembolsados, acuerda el pago de un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio del 2% de dicho capital.

Materiala: Kontu-ikuskaritza