trabajador Bilatu trabajador testuinguru gehiagotan

1
langile > trabajador (90 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileei kontsultatzea eta haiek parte hartzea Consulta y participación de los trabajadores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanLaneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileari informazioa ematea Información al trabajador

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Edozein NBEren hautaketan gertatzen denez, langileak, bere ezaugarri pertsonalen arabera, NBE egokiaren hautaketan parte hartu behar du, dauden aukerak kontuan hartuta. Como ocurre en la elección cualquier EPI, el trabajador debe participar en la selección del EPI adecuado a sus caracterí­sticas personales de entre las posibilidades existentes.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kasu zehatz honetan, gerta liteke langileak betaurreko babesle, soldadura-maskara eta abarrekin lan egitea, eta, horregatik, zaila izatea belarriak babesteko beste NBE bat erabiltzea, deserosoa eta jasanezina egiten zaiolako, edota estetikoki desegokia delako. En este caso en concreto, el trabajador puede estar trabajando con gafas de protección, careta de soldadura etc. en un momento determinado que hacen difí­cil el uso de otro EPI de protección auditiva, bien porque le sea incómodo e insoportable o lo vea poco estético.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eraginpean dagoen langilea: Trabajador expuesto:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Langileen eta lan-ekipoen erabiltzaileen berezitasunak ezagutu. Conocer las particularidades de los trabajadores y de los operadores de los equipos de trabajo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Beti babestu behar dira langileak, bai norbera babesteko ekipoez, bai babes kolektiborako ekipoez. Siempre se debe intentar proteger a los trabajadores tanto con equipos de protección individual como con equipos de protección colectiva.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

B Gainerako langileak eremu arriskutsuetan sar daitezen eragoztea. B Evitar que los demás trabajadores entren en las zonas peligrosas.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Bereziki sentiberak diren (emakume haurdunak, minusbaliatuak, etab.) langileak dauden kontuan hartzea Tener en cuenta la existencia de trabajadores especialmente sensibles (embarazadas, discapacitados, etc.).

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Ez da NBEtzat hartzen kolektibo batzuk beste batzuetatik bereizteko arropa, hala nola zerbitzariena, txoferrena eta abarrena, ez eta langilearen kaleko arropa zikinkeriatik babestekoa ere. No se considera EPI a la ropa de trabajo que sirve para diferenciar a unos colectivos de otros, como camareros, conductores, etc., ni tampoco la que está destinada a proteger la ropa de calle del trabajador contra la suciedad.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

langile > trabajador (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
8.- Langileei etxebizitzen errenta kobratzen diegu, alegia, 1.582,04 euro. 8.- Cobramos a los trabajadores la renta de las viviendas que asciende a 1582,04 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

18.- Transportes MAVITRANS enpresak ekaineko faktura pasatu digu, langileak etxetik enpresara eta enpresatik etxera eramateari dagokiona. 260,84 euro gehi BEZa (%7) ordaindu behar ditugu. 18.- Transportes MAVI-TRANS nos pasa fra, del mes de Junio, correspondiente al viaje de los trabajadores desde sus domicilios a la empresa y viceversa por 260,84 € más IVA ( 7%).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresak 1.202,02 euro ordaindu dizkio Gizarte Segurantzari bankuko kontu korrontearen bidez langileentzako aseguru gisa. La empresa paga en concepto de Seguro por los trabajadores a la Seguridad Social 1.202,02 € a través de la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

5.- Langileen semealabei 2.620,41 euroko bekak eman dizkiegu, eta bankuko kontu korrontearen bidez ordaindu ditugu. 5.- Concedemos a los hijos de los trabajadores becas por importe de 2.620,41 € que pagamos a través de la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- Langileen soldatak ordaindu ditugu: 3.365,67 euro. 7.- Pagamos sueldos a los trabajadores por 3.365,67 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Langileen soldatak ordaindu ditugu (7.212,15 euro), eta enpresari dagokion enpresakuota ordaindu dugu (1.123,89 euro). 10.- Liquidamos los sueldos a los trabajadores que importan 7.212,15 €, y pagamos la cuota patronal a cargo de la empresa que asciende a 1.123,89 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresak bere langileen alde Gizarte Segurantzari ordaindutako kantitateak dira, betiere gaixotasun, istripubajak eta abar estaltzekoak. Son las cantidades abonadas por la empresa a favor de sus trabajadores a la Seguridad Social, para cubrirles en caso de bajas por enfermedad, accidente, etc...

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Langileei egindako ordainketa finkoak jasotzen dira kontu honetan. Esta cuenta recoge los pagos fijos realizados a los trabajadores.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Langileak garraiatzeko, 7.813,16 euro (gehi BEZ murriztua) balio duen ibilgailua erosi du. Erdia eskura ordaindu du, eta, gainerakoa ordaintzeko, letrak onartu ditu. 9.- Compra un vehí­culo para el transporte de los trabajadores que le cuesta 7.813,16 € más IVA reducido, pagado la mitad al contado y aceptando letras por el resto.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10Garraiozerbitzuarengatik, langileei 180,30 euro (gehi BEZ murriztua) kobratzen dizkiegu. 10.- Por el servicio de transportes cobramos a los trabajadores 180,30 € más IVA reducido.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

langile > trabajador (202 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileei kontsultatzea eta haiek parte hartzea Consulta y participación de los trabajadores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetanLaneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Aurreko ataletan adierazitakoa gorabehera, enpresaburuak presentzia espresuki esleitu ahal izango die enpresako langile bati edo batzuei, nahiz eta prebentzio-zerbitzukoak edota izendatutako langileak ez izan, baldin eta 1. atalean zehazten diren jarduera edo prozesuetan beharrezko ezaupideak, kualifikazioa eta esperientzia badituzte eta gutxienez oinarrizko mailako funtzioei dagokien prebentzio-prestakuntza badute. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte del Servicio de Prevención Propio ni ser Trabajadores Designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos mencionados con anterioridad y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mí­nimo, a las

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Enpresako langile izendatu bat edo batzuk. Uno o varios Trabajadores Designados de la empresa.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeriaSegurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Norbera babesteko ekipamendua izango da lanean segurtasunerako edo osasunerako arrisku batetik edo batzuetatik babesteko langileak eramaten edo eusten duen edozein ekipo, eta baita horretarako edozein osagarri edo gehigarri ere. Se entenderá por "equipo de protección individual" cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así­ como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Hala ere, jarduera horietan diharduten langileen segurtasuna eta osasuna arautzeko ematen den araudiaren oinarria izango da lege hau. No obstante, esta Ley inspirará la normativa especí­fica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Horren ondorioa izan da langileen osasuna lanean babesteari buruzko Europako ondare juridikoa sortzea. Consecuencia de todo ello ha sido la creación de un acervo jurí­dico europeo sobre protección de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak, langileei zereginak esleitzeko garaian, kontuan hartuko ditu segurtasunean eta osasunean dituzten gaitasun profesionalak. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Lan-baldintzek bete behar dituzten gutxieneko eskakizunak langileen segurtasuna eta osasuna babesteko. Requisitos mí­nimos que deben reunir las condiciones de trabajo para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak beharrezko neurriak hartuko ditu, jarduerari ekin aurretik aurreko atalean azaldutako langileek izango dituzten arriskuei buruzko informazioa jaso dezaten, batez ere kualifikazio edo gaitasun profesional jakinak izatearen beharrari, kontrol mediko bereziei edo lanpostuko arrisku zehatzei buruz eta, halaber, horiei aurre egiteko prebentzio- eta babes-neurriei buruz. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores a que se refiere el apartado anterior reciban información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controle

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Enpresaburuak berariaz bermatuko du beren ezaugarri pertsonalengatik edo egoera biologikoarengatik, eta baita ezintasun fisiko, psikiko edo sentsorialen bat aitortu zaielako ere, lanetik eratorritako arriskuak bereziki jasan ditzaketen langileen babesa. El empresario garantizará de manera especí­fica la protección de los trabajadores que, por sus propias caracterí­sticas personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

langile > trabajador (81 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileek ezin dituzte finkatzeko elementuak beren kabuz aukeratu. No se puede dejar al libre albedrí­o del trabajador la elección de los elementos de fijación.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Kasu honetan, langilea segurtasunplataforma batetik ari da sarea instalatzen, soka baten laguntzaz (407. irudia). En éste caso, el trabajador lo hace desde la plataforma de seguridad con la ayuda de una cuerda (fig. 407).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrela, olana erako segurtasun-sarea instalatuta geratuko da, langileen mugimendu-askatasuna bermatzeko eta aldi berean haiek babesteko (408. irudia). De esta manera la red de seguridad tipo toldo queda instalada, garantizando la libertad de movimientos y protección a varios trabajadores simultáneamente (fig. 408).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Sareak behar adinako segurtasun-tarte bertikala eduki behar du, langileak, sarera eroriz gero, lurraren kontra edo sare azpian kokaturiko edozein elementuren kontra talka egin ez dezan. La red debe mantener una distancia vertical de seguridad suficiente para evitar, en caso de caí­da sobre esta, el impacto del trabajador contra el suelo o contra cualquier elemento que de forma aleatoria esté situado por debajo de la misma.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horretarako, olana erako sarea diseinatu zen. Sistema horrek oso emaitza onak ematen ditu, langileei eskaintzen dien babesagatik eta muntaketaren erraztasun nahiz segurtasunagatik. Para ello, se ha diseñado la red tipo Toldo, red que sorprende tanto por la garantía de protección que aporta a los trabajadores, como por la facilidad y seguridad de montaje.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Segurtasun-sareek gangatilak erortzea galaraziko dute haiek jartzen diren bitartean eta langileak haien gainetik dabiltzanean, eta azpiko forjatuan dauden langileen segurtasuna bermatuko dute (465. eta 466. irudiak). Las redes de seguridad evitarán la caí­da de las bovedillas durante su colocación y durante el tránsito por encima de ellas, evitando que estas bovedillas puedan golpear a cualquier trabajador que se desplace por el forjado inferior (fig. 465 y 466).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

10 m-ko luzera eta 1,10 m-ko zabalera izan behar dute, eta mekanoaren goialdetik erortzen den langile bati eusteko gai izan behar dute. Sus dimensiones serán de 10 metros de longitud por 1,10 m. de anchura y serán de fibras capaces de resistir una caí­da del trabajador desde la parte superior del mecano.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Gainjarpenak gutxienez metro batekoa izan behar du, langileak bi sareen artetik erortzea galarazteko. Este solape será al menos de 1 metro, para evitar que un trabajador pueda colarse entre dos redes.

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Horrela, forjatuak dagoeneko babestuta daude, eta langileek segurtasun osoz lan egin dezakete (450. eta 541. irudiak), baita asto-aldamioetan igota daudenean ere (452. irudia). De esta manera, ya tenemos protegido los forjados en ejecución, de manera que los trabajadores pueden realizar trabajos con total seguridad (fig. 450 y 451), incluso subidos a andamios de borriquetas (fig.452).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

Babes bertikaleko sareak ahalik eta gehien tenkatu behar dira, langileak sareetara eroriz gero forjatuaren ertzetik kanpora atera ez daitezen (437. eta 438. irudiak). Es importante que las redes de protección vertical queden instaladas lo más tensas posible para evitar que los trabajadores queden suspendidos fuera del borde del forjado en caso de una caí­da en ellas (fig. 437 y 438).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan