plazo Bilatu plazo testuinguru gehiagotan

1
epe > plazo (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ezarritako epea baino lehen ordaintzen dutenean egiten zaizkie deskontu horiek bezeroei. Estos son los descuentos efectuados a clientes por realizar el pago antes del plazo fijado.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Urtebete baino gehiagoko iraupena dute beti, eta amortizagarriak dira. Sistematikoki amortizatu behar dira balio-bizitzan zehar. Balio-bizitza modu subjektiboan ezartzen da, eta epea zehazterakoan zuhurtziaz jokatu behar da. Su duración es plurianual, superior a un año, y son amortizables. Se deben amortizar de manera sistemática durante su útil" target="_blank">vida útil. La fijación de su útil" target="_blank">vida útil es subjetiva y requiere prudencia en la determinación del plazo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sistematikoki amortizatuko da ahalik eta epe laburrenean, eta beti diru-sarrerak ematen laguntzen duen bitartean; aldi hori ezin da gainditu, eta 20 urteko epemuga dago. Se amortizará de forma sistemática en el plazo mí­nimo posible y siempre durante el perí­odo que contribuya a la obtención de ingresos, no pudiendo exceder de dicho perí­odo, con un perí­odo lí­mite de 20 años.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-ibilgetua bi azpiatal handitan banatzen da: epe luzerakoa (inbertsio estrategikoa), normalean beste enpresetan kontrola izateko, enpresa jakin batzuen erabakietan eragiteko, edota merkataritza-abantailak lortzeko; eta epe motzerakoa (inbertsio operatiboa), berriz, enpresak likidezia-soberakina duenean erabiltzen da, interes eta/edo dibidenduen errentatik edo prezioak igota El inmovilizado financiero lo podemos clasificar en dos grandes grupos, a largo plazo (inversión estratégica) generalmente para ejercer cierto control sobre otras empresas, influir sobre determinadas empresas en sus decisiones u obtener algún tipo de ventaja comercial; y a corto plazo (inversión operativa) cuando la empresa tiene un exceso de liquidez y pretende obtener un beneficio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kontratuak erosketa-aukera du errentamendu-epea amaitzen denean. - El contrato contiene la opción de compra al finalizar el plazo de arrendamiento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epea Plazo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldia amaitu ostean gehienez urtebeteko epean gainditzea espero diren ordainketa-obligazioak biltzen ditu. Comprenderá las obligaciones de pago cuyo vencimiento o extinción se espera se produzca en el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ustiapen-ziklo arruntean edo ekitaldia itxi ostean gehienez urtebeteko epean saltzea, kontsumitzea edo egitea espero den ondare-elementuak biltzen ditu. Comprenderá los elementos del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación o dentro de un plazo máximo de un año posteriormente a la fecha del cierre del ejercicio.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Epe fiskala betetzen ez duen trafiko-kaudimengabeziarako hornidura a) Provisión insolvencias de tráfico que no cumple el plazo fiscal

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-erakundeak edo Zerga Agentziak zigilatutako ordainketa-gutunak egiaztatzea, honako hau egiaztatzeko: ea data ezarritako epearen barruan dagoen, zenbatekoa eta likidazioa. Comprobación de las cartas de pago, selladas por la entidad financiera o por la Agencia Tributaria para verificar: la fecha si está dentro del plazo establecido, el importe y su liquidación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza