erosketa Bilatu erosketa testuinguru gehiagotan

1
erosketa > compra (103 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Erosketak egitean BEZa ordaintzen da. - Al efectuar compras se abona IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Erosketetan. - En las compras.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Erosketak, salmentak edo zerbitzuak egiten direnean. - Cuando se realizan compras, ventas o servicios.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Bankua, k/k Erosketen g. deskontua, goiz ordaintzeagatik Salmenten g. deskontua, goiz ordaintzeagatik. Banco c/c. Dto s/compra p.p.p Dto s/venta p.p.p.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Erosketen g. rappelak salmenten g. rappelk Salgai-erosketak. Rappels s/compra Rappels s/venta Compra mds.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Erosketen g. rappelak Rappels por compra.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Erosketen g. desk., goiz ordaintzeagatik Dto s/compra p.p.p.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Hornitzaileek 42,07 euroko rappelak eman dizkigute 3.005,06 eurotik gorako erosketak egiteagatik. Los proveedores nos conceden rappels de 42,07 € por haberles realizado compras superiores a 3.005,06 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

6.- Hornitzaileek 90,15 euroko (gehi BEZa) deskontuak egin dizkigute, bolumen handiko erosketak egiteagatik. 6.- Los proveedores nos conceden un descuentos de 90,15 €, por realizar compras por un volumen elevado (más IVA).

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

765.- EROSKETEN GAINEKO DESKONTUA, GOIZ ORDAINTZEAGATIK. 765.- DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

erosketa > compra (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Produktua ganberatik atera eta erosketen arduradunari abisatu. Se retira el producto y se avisa al responsable de compras.

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Etiketa jarri eta bere tokian kokatu; erosketen arduradunari intzidentziaren berri eman. Se coloca etiqueta y en su lugar y se avisa al responsable de compras de la incidencia

Materiala: Bezeroen aurrean edariak eta janariak prestatzeko eta zerbitzatzeko oinarrizko teknikak

Ondoren, erosketa errealitate izango da. Seguidamente la acción de compra será una realidad.

Materiala: Gozogintza

Arrazoia psikologikoa da, eta erosketarako erraztasunaren eta oztoporik ezaren sentsazioari zor zaio. La causa es psicológica y obedece a la sensación de fluidez y carencia de obstáculos de cara a la acción de compra.

Materiala: Gozogintza

2
erosketa > adquisición (63 testuinguru)
eu testuak es testuak
EROSKETA Adquisición

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioaren edo produkzio-gastuaren arabera baloratuko dira. Se valorarán por su precio de adquisición o su coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioaren eta ekoizpen-kostuaren arteko desberdintasuna. Diferencia entre el precio de adquisición y el de coste de producción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitate-erregistroak eta fitxa indibidual pertsonalizatua. Hau zehaztuko da: elementuaren kodea edo zenbakia, deskribapena, kokapena, data eta erosketa-balioa, balio-bizitza, balio-handitzeak eta balorazio-zuzenketak, hedatzeak eta hobetzeak, amortizazio-metodoa, eta abar. Registros contables y ficha individual normalizada en la que se detallen: Codificación o número del elemento, descripción, ubicación, fecha y valor de adquisición, útil" target="_blank">vida útil, revalorizaciones y correcciones valorativas, ampliaciones y mejoras, método de amortización, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Lehentasunezko trataera: erosketa-gastua, etorkizuneko ekitaldietan itzul daitezkeen balio-galerak kenduta. - Tratamiento preferente: Según su coste de adquisición menos las pérdidas de valor que puedan ser revertidas en ejercicios futuros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Modu fidagarrian baloratu ezin daitezkeen elementuak erosketa-prezioan kontabilizatuko dira. Los elementos que no puedan valorarse de forma fiable se contabilizarán por el precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Galera itzulgarria bada, kontuan izango dugu inbertsioak erosketa-balioaren arabera agertzen direla; uneren batean (gutxienez, ekitaldi-itxieran) merkatuko balioa txikiagoa bada, azken horrek izango du lehentasuna. Si es pérdida reversible, hay que tener en cuenta que las inversiones figuran por su valor de adquisición; si en un momento dado (al menos, al cierre del ejercicio) el valor de mercado es inferior a aquél, debe prevalecer este último.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oro har, nazio-monetara bihurtzeko erosketa-prezioari edo ekoizpen-kostuari erosketa bakoitza egiten deneko datan indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatzen zaio, eta balio hori erabiliko da izakinak baloratzeko identifikazio espezifikoaren irizpidea aplikatzen bada, baita PMP, FIFO, LIFO edo antzekoak aplikatzen badira ere. Como norma general su conversión en moneda nacional se hará aplicando al precio de adquisición o al coste de producción el tipo de cambio vigente en la fecha en que se produce cada adquisición, y esta valoración será la que se utiliza tanto si se aplica el criterio de identificación especí­fica para la valoración de existencias, como si se aplican el PMP, FIFO, LIFO

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskuratze-prezioan baloratuko dira (erosketa-prezioa gehi operazioari atxikitako gastuak), eta Balantzearen aktiboan sailkatuko dira, enpresan egotea espero den denboraren arabera. Se valorarán por el precio de adquisición (precio de compra más gastos inherentes de la operación) clasificándose en el activo del Balance en función de la permanencia esperada en la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetuen balio-bizitzan, erosketak egiteagatiko balorazio-irizpideetan, ibilgetuetan eta abarretan aldaketak egitea. Efectuar cambios en la útil" target="_blank">vida útil de inmovilizados, en los criterios de valoración por adquisiciones de compras, inmovilizados...

Materiala: Kontu-ikuskaritza