desberdintasun iraunkor Bilatu desberdintasun iraunkor testuinguru gehiagotan

1
desberdintasun iraunkor > diferencia permanente (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Desberdintasun iraunkorrak Diferencias permanentes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Desberdintasun iraunkorrak honako hau kontabilizatzeagatik sortzen dira: La existencia de diferencias permanentes son originadas por la contabilización de

Materiala: Kontu-ikuskaritza

+ Desberdintasun iraunkorrak (zehapenak...) + Diferencias permanentes (sanciones...)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

+ - Desberdintasun iraunkorrak + - Diferencias permanentes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bi araudien arteko desadostasunak desberdintasun iraunkorrek eta aldi baterako desberdintasunek eragiten dituzte. Las discrepancias entre ambas normativas son motivadas por la existencia de diferencias permanentes y diferencias temporales.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Desberdintasun iraunkorrak. Diferencias permanentes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zergen aurretiko kontabilitate-emaitza (ZAE, zergen aurreko emaitza): + - Desberdintasun iraunkorrak Resultado contable antes de impuestos (BAI): + - Diferencias permanentes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zergen aurretiko kontabilitate-emaitza: + - Desberdintasun iraunkorrak Resultado contable antes de impuestos: + - Diferencias permanentes

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak zehatzak direla ziurtatzea, sartu edo itzuli beharreko likidoa zehazteko: aldi baterako desberdintasunak (leasing, saldo berankorren hornidura, zaharkitzapenagatiko hornidura, amortizazio-askatasunagatiko hornidura, amortizazioko beste desberdintasunak, izakinak baloratzeko irizpidea), desberdintasun iraunkorrak (partida ez-kengarriak, SALTBko 14. art.: isunak eta zehapenak, opariak, dohainak, Cerciorarse de la exactitud de los cálculos para determinar el lí­quido a ingresar o devolver: Diferencias temporales (leasing, provisión saldo morosos, provisión por obsolescencia, provisión libertad amortización, otra diferencia en amortización, criterio valoración existencias), diferencias permanentes (partidas no deducibles, TRLSAart.14:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Desberdintasun iraunkorrengatiko sarrera fiskalak ... Ingresos fiscales por diferencias permanentes ...

Materiala: Kontu-ikuskaritza