kode Bilatu kode testuinguru gehiagotan

1
kode > código (29 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lantokiko substantzia guztiak kolore-kodearen bidez identifikatuko dituzu. Identificarás todas las substancias del taller por el código de colores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gainera, eragiteko botoiek kolore-kode bat dute: Además, los botones de accionamiento siguen un código de colores:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gasetarako iragazkiak kolore-kode batez markatuta daude, iragazkiak zer gasetatik babesten duen identifikatzeko. Los filtros para gases van marcados con un código de colores que identifican los diferentes tipos de gases contra los que protege el filtro.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kolore-kodea Código de colores

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Egin lantokiko plano bat, eta identifikatu eroanbide hauek, kolore-kodeez: Haz un plano del taller e identifica con códigos de colores los siguientes conductos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Instalazio elektriko bateko kableak kolore-kode honen bidez daude identifikatuta: Los cables de una instalación eléctrica están identificados según el siguiente código de colores:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

a) Egin soldaduran eta elektromekanikan erabiltzen diren gasen zerrenda, eta identifikatu kolore-kodeaz. a) Haz una lista de los gases utilizados en soldadura y electromecánica e identifí­calos por su código de colores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Gas konprimituen, likidotuen eta presiopean disolbatutakoen botiletako elementuen konposizioa ezagutzeko, ontziek kolore-kodeak dituzte. Para reconocer la composición de los elementos de las botellas de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión, los recipientes están señalizados con códigos de colores.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kolore-kode honen arabera, identifikatu zer gasen aurka egongo ginatekeen babestuta eta zer-nolako babes-maila duen bakoitzak. Según el siguiente código de colores, identifica contra qué gases estaríamos protegidos y qué grado de protección tiene cada uno.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Osatu aurreko taula, iragazle hauetako bakoitzak zeren aurka babesten gaituen adieraziz, eta zer kolore-kode eduki behar duten. Completa la tabla anterior señalando contra qué nos protege cada uno de esos filtros y el código de color que deberían llevar.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

kode > código (42 testuinguru)
eu testuak es testuak
Urdinez HTML kodea dago, eta berdez ASP kodea. En azul está el código HTML y en verde el código ASP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Ez du axola programa erabat ulertzen ez baduzu, adibide hau HTML kodea eta ASP kodea nola tartekatzen diren azaltzeko besterik ez da. No importa si no entiende muy bien el programa este ejemplo solo es para ilustrar como se intercala el código HTML y el código ASP.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

AAzpiKlasea klasearen objektu bat sortzen badugu, Aklasea klasearen metodo guztiak heredatuko ditu; beraz, ondoko kode hau baliozkoa da: Si creamos un objeto de la clase SubClaseA este heredará todos los métodos de la clase ClaseA, por lo tanto el siguiente código es válido:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Hori egitearen helburua kodea argitzea da, eta kapsulatzea mantentzeko atributuak eskuratzeaz arduratzen den kode-sekzio bat edukitzea zuzenean ez eskuratzeko. La finalidad de hacer esto, es clarificar el código y tener una sección de código encargada de acceder a los atributos para mantener la encapsulación, y que no sean accedidos directamente.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Goiko kodean ikusten dugunez, atributuari 100 baino balio txikiagoak esleitu nahi dizkiogunean ez digu uzten, eta atributuak bere balioari eutsiko dio. En el código superior vemos que cuando queremos asignar a atributo valores inferiores a 100 no nos deja, y atributo seguirá manteniendo su valor.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Klase bat jadanik sortutako beste baten azpiklasea izan dadin, extends hitz erreserbatua erabili beharko dugu. Ondoko kode honetan, AazpiKlase izeneko klase bat nola sortzen dugun ikusiko dugu; azplikase horrek lehenago definitutako Aklasea klasearen metodoak eta atributuak jasoko ditu. Para que una clase sea subclase de otra ya creada deberemos usar la palabra reservada extends en el siguiente código podremos ver como creamos una clase llamada SubClaseA que heredará los métodos y atributos de una clase definida con anterioridad llamada ClaseA.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Kode horren emaitza gisa, objektua sortzen den bakoitzean egileari deitzen zaiola ikusten dugu, eta objektuak bakarrak direla nahiz eta klase beraren instantziak izan; emaitza ondoko hau da: Como resultado de este código vemos que el constructor es llamado cada vez que se crea el objeto, y vemos que los objetos son únicos aunque sean instancias de la misma clase, el resultado es el siguiente:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Honelako kode bat eduki beharko genuke: Deberíamos tener un código como el siguiente:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Halaber, sortzen dugun objektuak zein klase instantziatuko duen adierazi behar dugu, eta egileari parametroak igaro (baldin eta behar baditu); ondoko kode honetan horren adibide bat ikusiko dugu, eta erreferentziatzat KlaseIzena aurreko klasea hartuko dugu: También debemos indicar a que clase va a instanciar el objeto que creemos y pasarle los parámetros (si los requiere) al constructor, en el siguiente código vamos a ver un ejemplo de esto, para ello tomamos como referencia la clase anterior NombreClase:

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Horretarako, orain azalduko dudan kodea erabili baino ez da egin behar. Para realizar esta operación, solo necesitamos utilizar el siguiente código que voy a explicar a continuación.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

kode > código (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Salgaiak zaintzen dituztenen eta irteerez arduratzen direnen artean funtzioak ondo banatuta badaude, kantitateak eta kodeak erkatzean, dagozkien albaranekin bat datozela ikusi behar da. Si existe segregación de funciones entre los que custodian las mercaderías y los responsables de las salidas, debe vigilarse que cuando cotejen las cantidades y códigos concuerden con los albaranes correspondientes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPO berriaren balorazioa (Merkataritzako Kodea, 38. f. Artikulua) Valoración nuevo PGC (Código de Comercio artí­culo 38.f)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

, Lehendakaritza Ministerioaren ataria; Estatuko Aldizkari Ofiziala (BOE) eta lege-testuak egiten ditu (Merkataritza Kodea, Sozietate Anonimoen Legea, Merkataritza Erregistroaren Araudia eta abar). www.boe.es, portal del Ministerio de la Presidencia que edita el Boletí­n Oficial del Estado (BOE) y textos legales (Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, Reglamento del Registro Mercantil, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 173. artikuluaren erreformari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetan legez onartutako ereduetan aurreikusitako partidak bereizita agertu beharko dira, bertan adierazitako hurrenkeran. Según la reforma del artí­culo 173 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio en los documentos que integran las cuentas anuales las partidas previstas en los modelos aprobados reglamentariamente deberán aparecer por separado, en el orden en ellos indicado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate Anonimoen Legearen 174. artikuluari eta Merkataritza Kodeko 35. artikuluari jarraikiz, urteko kontuak osatzen dituzten dokumentuetako partida batzuk batera bildu ahal izango dira, ondarearen irudi leiala, finantza-egoera, eta sozietatearen emaitza erakusteko garrantzirik ez duten zenbatekoak direnean, eta orobat bildu ahal izango dira batera sozietatearen Según la reforma del artí­culo 174 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artí­culo 35 Código de Comercio, podrán agruparse determinadas partidas de los documentos que integran las cuentas anuales, cuando solo representen un importe irrelevante para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, así­ como de los resultados de la sociedad o cuando

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gaur egun kontabilitatea homogeneizatzeko joera dago Europan, baita munduan ere; hori dela eta, gure herrialdean aldaketa handiak egiten ari dira araudi fiskalean, eta aldaketa partzialak Merkataritza Kodean, Sozietate Anonimoen Legean, Kontabilitateko Ikuskaritza Legean eta abarretan. Actualmente, con la tendencia de homogeneización contable en el ámbito europeo e incluso mundial, se están llevando a cabo en nuestro paí­s cambios importantes en la normativa fiscal, modificaciones parciales del Código de Comercio, Ley de Sociedades Anónimas, Ley de Auditoría Contable, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Merkataritza Kodeko 35.6. artikuluak aktiboko eta pasiboko partidak konpentsatzea galarazten du, eta 38.1 e) artikuluak dio aktiboko eta pasiboko kontuak bereizita baloratu behar direla. El artí­culo 35.6 del Código de comercio prohibe la compensación de partidas del activo y del pasivo y el artí­culo 38.1.e) establece que las cuentas de activo y pasivo se tienen que valorar separadamente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arlo honetan kontu asko daudenez, kodeak soilik azalduko ditugu, gehiegi ez luzatzeko; kontuen deskribapena KPOn ageri da. Debido a la gran cantidad de cuentas de esta área, sólo expondremos sus códigos para no extendernos en demasía; la descripción de las cuentas se pueden consultar en el PGC.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bezeroaren kodea Código cliente

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bezeroa eta kodea Cliente y Código

Materiala: Kontu-ikuskaritza

kode > código (161 testuinguru)
eu testuak es testuak
Instalazioa egitean gidatuko gaituen morroiaren argibideei jarraitzea eta bertsio profesionala izanez gero, baimen-kodeak sartzea (eskatzen direnean) baino ez zaigu gelditzen. Solo resta seguir las instrucciones del asistente que nos guiará durante la instalación e introducir los códigos de autorización cuando sean solicitados, si se trata de la versión profesional.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Aipatutako eskubideen arau-haustea jabetza intelektualaren aurkako delitua izan daiteke (270. artikulua eta hurrengoak. Zigor Kodea). Eskubide Erreprografikoen Espainiako Zentroak (www.cedro.org) aipatutako eskubideak errespeta daitezen zaintzen du. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y siguientes. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

TOU CODEa edo tarifa-kodea da haien ezaugarri nagusia: Su caracterí­stica principal es el TOU CODE o Código de tarifa:

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Prezioa ez da txartelean agertzen (maskararen FARE esparruan I letra jartzen da tarifaren kodea IT denean, eta U jartzen da BTrekin-tik hasten denean). Se deduce que el precio no aparece en el billete (en el campo FARE de la mascara se pone la letra I si el código de la tarifa es IT, y U si empieza por BT).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

e. Tarifaren/bidaiari -motaren kodea e. Código tarifa/ tipo de pasajero

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

f. Iraupenaren kodea f. Código duración

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Tarifa orokorrari % 35 kendu behar zaio, eta B kodeak identifikatzen ditu eserlekuak tarifa horrekin. Se halla aplicando una reducción del 35% a la tarifa general y el código que identifica las plazas con esta tarifa es el B.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hiri eta/edo aireportu bakoitzak 3 letraz osatutako kode bata du, benetako izenaren zati izaten diraenak, eta, beraz, erraz identifikatzen dira. Cada ciudad y/o cada aeropuerto tiene un código compuesto por 3 letras, que suelen ser integrantes de su nombre real y así­ fácilmente identificables.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bi motatakoak izaten dira, eta kodeak BT eta IT letrekin hasten dira. Suelen ser de dos tipos y sus códigos empiezan por BT e IT.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Kode horiek konpainiak identifikatzen dituzte GDSetan, eskuliburuetan, ordutegietan, txarteletan... Estos códigos identifican a las compañías en los GDS, manuales, horarios, billetes,...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan