vencimiento Bilatu vencimiento testuinguru gehiagotan

1
epemuga > vencimiento (32 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balore edo kreditu bakoitzaren kanbio-diferentzia positiboak edo negatiboak epemugaren edo monetaren arabera sailkatuko dira. Las diferencias de cambio positivas o negativas de cada valor o crédito se clasificarán en función del perí­odo de vencimiento y de la moneda.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe laburrerako epemuga: pasiboaren balio nominala. Vencimiento inferior a corto plazo: valor nominal del pasivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Ekitaldi-itxieran zorrak berriro sailkatzen al dira, epemugaren arabera? 2 ¿Se reclasifican las deudas al cierre del ejercicio en función de su vencimiento?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dibisen kotizazio-aldaketagatik arrisku-estaldurarik ez duen enpresa ikuskatu batek 6 hilabeteko epemuga duten salgaiak erosi dizkie hornitzaile ingeles bati eta estatubatuar bati, eta eragiketa hauek egin ditu. Una empresa auditada sin cobertura de riesgos por cambio cotización de divisas, compra mercaderías a vencimiento a 6 meses a un proveedor inglés y a un estadounidense, realizando las siguientes operaciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Jatorria Zenbatekoa - Epemuga Naturaleza - Importe - Vencimiento

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epemuga Fecha vencimiento

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez ditu erregistratu ekitaldiko finantza-datuak, interesak maileguen epemugan ordaintzen dituelako. La empresa no ha registrado los gastos financieros del ejercicio puesto que los intereses los paga al vencimiento de los respectivos préstamos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urtebeteko edo gutxiagoko epemuga duten hornidurak inolako deskonturik gabe kontabilizatuko dira. Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año se contabilizarán sin llevar a cabo ningún tipo de descuento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

"Horniduraren" esanahia ezartzen du; finantzarioa ez den pasibo bat da, eta ziurgabetasuna (arriskua) du zenbatekoari nahiz epemugari (baliogabetze-data) dagokienez. Establece el significado de "provisión", indicando que es un pasivo no financiero en el que existe incertidumbre (riesgo) de importe o vencimiento (fecha de cancelación).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Oso litekeena bada zerbait gertatzea edo zerbait gertatua bada baina datu guztiak ez badaude argi (kopurua arrazoizko moduan balioztatu da eta epemuga gutxi gorabehera jakin daiteke), hornidura emaitzetara kargatuta zuzkituko da. Si la posibilidad es elevada o los hechos son ya ciertos pero no se conocen todos los datos (su cuantía sólo es razonablemente estimada y su vencimiento sólo se conoce de forma aproximada) se dotará la provisión con cargo a resultados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza