akta Bilatu akta testuinguru gehiagotan

1
akta > acta (16 testuinguru)
eu testuak es testuak
Berrikusketa: indarrean dagoen araudia, kontu-mugimenduak, Akziodunen Batzar Nagusiaren aktak, Administrazio Kontseiluaren aktak Revisión: normativa vigente, movimientos, cuentas, actas Junta General accionistas, actas del Consejo de Administración

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Abal hori ematea Administrazio Kontseiluan onartu zuten eta zegokion aktan adierazi zuten. La concesión de dicho aval fue aprobada por el Consejo de Administración y reflejada en la correspondiente acta.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lehendik ezagutzen diren ikuskatze-aktetan oinarritutako horniduretako akatsak. Defectos de provisiones en base a actas de la Inspección ya conocidas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikuskariek igorritako azken akta lortu eta aztertzea, eta ondorio praktikoak ikustea. Obtener y revisar la última acta girada por la inspección, estimando las consecuencias prácticas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak zehatzak direla ziurtatzea, sartu edo itzuli beharreko likidoa zehazteko: aldi baterako desberdintasunak (leasing, saldo berankorren hornidura, zaharkitzapenagatiko hornidura, amortizazio-askatasunagatiko hornidura, amortizazioko beste desberdintasunak, izakinak baloratzeko irizpidea), desberdintasun iraunkorrak (partida ez-kengarriak, SALTBko 14. art.: isunak eta zehapenak, opariak, dohainak, Cerciorarse de la exactitud de los cálculos para determinar el lí­quido a ingresar o devolver: Diferencias temporales (leasing, provisión saldo morosos, provisión por obsolescencia, provisión libertad amortización, otra diferencia en amortización, criterio valoración existencias), diferencias permanentes (partidas no deducibles, TRLSAart.14:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ikuskatze-aktak eta Ogasun Publikoko kontingentziak ondo banakatuta daudela finantza-egoeretan eta haien oharretan. Las actas de inspección y las contingencias de la Hacienda Pública están correctamente desglosadas en los estados financieros o en sus notas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-egoerak itxi aurretik eta ostean, Akziodunen Batzar Nagusiaren eta Administrazio Kontseiluaren aktak eta akordioak berrikustea, eta enpresaren negozioan konpromiso berriak edo aldaketa handiak ekartzen dituzten erabakiak aztertzea. Revisión de actas y acuerdos de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración antes y después del cierre de los estados financieros, y analizar las decisiones que supongan nuevos compromisos o cambios significativos sobre la posición de riesgo de negocio como empresa en funcionamiento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Aktarik ez duten bilerei dagokienez, landutako gaiak aztertzea. En lo que se refiere a las reuniones celebradas para las que no existan actas disponibles, indagar sobre los asuntos tratados en dichas reuniones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zalantzazko egoerekin lotutako dokumentazioa sailkatzeko eta kontserbatzeko prozedurak ezartzea: akta fiskalak eta lanekoak, kontratuak, auziei buruzko dokumentazioa, isunak, zigorrak eta ingurumen-kalteak eragiteagatik hirugarrenei eman beharreko konpentsazioak eta abar. Determinar procedimientos de clasificación y conservación de la documentación relacionada con situaciones inciertas, tales como actas fiscales y laborales, contratos, documentación sobre pleitos y litigios, multas, sanciones y compensaciones a terceros por los perjuicios causados por daños medioambientales, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pasiboa sortzen duten akta fiskalak, sortzapena ikuskatutako ekitaldian dutenak. Actas fiscales que generen pasivo cuyo devengo sea en el ejercicio auditado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza