batzar Bilatu batzar testuinguru gehiagotan

1
batzar > junta (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
1. Akziodunen Batzar Nagusiak onartu al ditu kapitaleko aldaketa guztiak? 1 ¿Están aprobadas por la Junta General de accionistas todas las variaciones de capital?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldia amaitzean, zerga ondorengo 150.000 €-ko irabazia izan du enpresak, eta 20X1-03-25ean Akziodunen Batzar Nagusiak banaketa hau adostu zuen: Finalizado el ejercicio la empresa obtiene un beneficio después de impuestos de 150.000 €, cuya distribución acordada por la Junta General de accionistas el 25-3-20X1 es la siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8. Memorian sartutako emaitzen banaketa Akziodunen Batzar Nagusiak onartutakoarekin bat datorrela egiaztatzen al da? 8 ¿Se revisa que la distribución de resultados incluida en la Memoria concuerda con la aprobada por la Junta General de Accionistas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Batzar Nagusiak hartuko du ekitaldiko emaitzaren aplikazioari buruzko erabakia, onartutako Balantzeari jarraikiz. 1 La Junta General resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el Balance aprobado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-egoerak itxi aurretik eta ostean, Akziodunen Batzar Nagusiaren eta Administrazio Kontseiluaren aktak eta akordioak berrikustea, eta enpresaren negozioan konpromiso berriak edo aldaketa handiak ekartzen dituzten erabakiak aztertzea. Revisión de actas y acuerdos de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración antes y después del cierre de los estados financieros, y analizar las decisiones que supongan nuevos compromisos o cambios significativos sobre la posición de riesgo de negocio como empresa en funcionamiento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Akziodunen Batzar Nagusiak onartu baino lehenagoko emaitzen banaketari dagokionez, enpresa bateko kontabilitate datuetan hau ageri da: Los datos contables que figuran en una empresa referente a la distribución de resultados antes de la aprobación por la Junta General de accionistas son:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Kapitaleko zifrak dagozkien eskritura publikoek eta Akziodunen Batzar Nagusiaren nahiz Administrazio Kontseiluaren aktek babesten al dituzte? 3 ¿Están respaldadas las cifras de capital con las correspondientes escrituras públicas y actas de Juntas General de accionistas y del Consejo de Administración?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Xedapen askekoak dira, eta akziodunen batzar nagusiak ekitaldi bakoitzean erabakiko du aplikazio horiek egokiak diren edo ez xede jakin bat betetzeko. Son de libre disposición, y la Junta General de accionistas decide en cada ejercicio si lo considera oportuno, la aplicación para atender alguna finalidad concreta.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Akziodunen Batzar Nagusiak ekitaldiko emaitzen aplikazioa onartu behar du, onartutako urteko kontuekin bat etorriz. La Junta General de accionistas tiene que aprobar la aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con las cuentas anuales aprobadas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate anonimoetan eta mugatuetan egiten diren kapital-zabalkuntzak akziodunen batzar nagusiak onartu behar ditu, normalean Administrazio Kontseiluak proposatu ostean. Hala, kapital-zabalkuntza egiteko, egin gabeko ordainketak ezin dira izan kapital sozialaren % 3 baino handiagoak. Las ampliaciones de capital en las sociedades anónimas y en las limitadas deben ser aprobadas por la Junta General de accionistas, normalmente a propuesta del Consejo de Administración, y para poder efectuar la ampliación de capital, los desembolsos pendientes no pueden exceder del 3% del capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza