printzipio Bilatu printzipio testuinguru gehiagotan

1
printzipio > principio (67 testuinguru)
eu testuak es testuak
6. Kontabilitateko printzipioak eta arauak 6 Principios y normas contables

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Uniformetasun-printzipioari eutsi diogu, eta ez dugu irizpidea aldatu; logikaz, azken emaitza berbera da, guztirako kostua eta guztirako salmentak berdinak direlako. Se mantiene el principio de uniformidad y no cambiamos de criterio; como es lógico, el resultado final será el mismo, pues el coste total y las ventas totales son las mismas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitateko printzipio eta arauak aurreko ekitaldietan bezala aplikatu direla. Los principios y normas contables se han aplicado de forma uniforme respecto a ejercicios anteriores.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zuhurtziaren printzipioa. Principio de prudencia.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

d) Kutxako printzipioa d) El principio de caja

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitate-printzipioak ezarrita lortutako mozkina. Beneficio obtenido aplicando los principios contables.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateak irekiera-balantzean (KPO berria) erabiltzen dituen kontabilitate-politikak aurreko printzipio eta oro har onartutako arauetan data berean erabiltzen zituenez bestelakoak izan daitezke. Las polí­ticas contables que la sociedad use en su Balance de apertura (a partir el nuevo PGC) pueden diferir de los que utilizaba en la misma fecha en sus anteriores principios y normas generalmente aceptados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Moneta erabilgarriaren printzipioa. Principio de moneda funcional.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gertakizun batek eragiten duen aldaketaren garrantzi erlatiboa ez denean adierazgarria, eta, ondorioz, ondarearen, finantza-egoeraren eta enpresako emaitzen irudi leiala ez denean aldatzen, kontabilitateko printzipio batzuk ez dira halabeharrez ezarri beharko. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos principios contables cuando la importancia relativa de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sortzapen-printzipioa. Principio del devengo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
printzipio > principio (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haustura guztiak behar bezala tratatzeko 3 PRINTZIPIO hartu behar dira kontuan. Hauek dira: El tratamiento correcto de todas las fracturas se basa en 3 PRINCIPIOS que son:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Lehenengo printzipioaren arabera, haustura itxia izango da larruazala osorik badago, eta irekia izango da hausturaren inguruko larruazalak eta ehun bigunek beren osotasuna galtzen badute. Según el primer principio, la fractura será cerrada si la piel permanece intacta y será abierta si la piel y los tejidos blandos de alrededor de la fractura pierden su integridad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hirugarren printzipioaren arabera, eta hautsita dauden hezur-zatien desplazamendua zenbaterainokoa den kontuan izanik, bi haustura-mota bereizten dira: desplazatu gabekoak eta desplazaturik daudenak. Según el tercer principio y dependiendo del grado de desplazamiento de las porciones óseas fracturadas, se diferencian dos tipos de fracturas, las no desplazadas y las desplazadas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

berehalako printzipio mineralek, hartzigarriek eta urak (% 85) osatzen dute. formado por principios inmediatos minerales, fermentos y agua en un 85 %.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta