transakzio Bilatu transakzio testuinguru gehiagotan

1
transakzio > transacción (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontu-ikuskariak aintzat hartu behar du arauaren arabera funts ekonomikoak eta transakzioaren izaerak kontratuaren lege-formak baino lehentasun handiagoa duela. El auditor debe tener en cuenta que el espí­ritu de la norma es que prevalezca más el fondo económico y naturaleza de la transacción que la forma legal del contrato.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Transakzioen laburpena eta kontuen konposizioa, eta horiei dagozkien amortizazioak IBILGETU MATERIALAK Resumen de las transacciones y composición de las diferentes cuentas y sus amortizaciones respectivas INMOVILIZACIONES MATERIALES

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresaren eta berarekin lotutako hirugarrenen transakzio garrantzitsuei buruzko informazioa: zenbatekoa, izaera, lotura... Información de las transacciones significativas entre la empresa y terceros vinculados a ella: importe, naturaleza, vinculación...

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontrako ebidentziarik ezean: transakzio-prezioa + transakzio-gastuak. Salvo evidencia en contra: precio de transacción + gastos de transacción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Funtzioak ondo bereizita egotea; hau da, pertsona batek inoiz ez egitea pasiboarekin lotutako transakzio bat hasieratik bukaerara. La existencia de una adecuada segregación de funciones claramente definida, de tal forma que ninguna persona efectúe una transacción relacionada con el área de pasivo de principio a fin.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontrako ebidentziarik ez bada behintzat, transakzioaren prezioa eta transakzio-gastuak izango dira (Galeretako eta Irabazietako aktiboak edo gastuak gehituta). Salvo evidencia en contra será el precio de la transacción y los gastos de transacción (más activo o gasto en Pérdidas y Ganancias).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

18. NKAren arabera, ondo informatutako erosle eta saltzaile interesatuek transakzio aske batean aktibo bat trukatzeko edo pasibo bat likidatzeko erabiltzen duten zenbatekoa da. A los efectos de la NIC 18, es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesados y debidamente informados, en una transacción libre.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arrazoizko balioarekin aktibo bat trukatu edo pasibo bat baliogabetu dezakete ondo informatutako alde interesatuek, elkarren independentzian transakzio bat egiten dutenean. Valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.7. Operazioen banaketa erosketen eta salmenten transakzioetan 6.7 Corte de operaciones en las transacciones de compras y ventas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresan ezarritako barne-kontrolaren sistema egiaztatzea, horretarako ezarritako baldintzak betetzen direla baieztatzeko. Aldi horretako mugimenduak berrikusiko dira, hala nola erosketak, salmentak edota bestelako transakzioak, eta dokumentu justifikatzaileak aztertuko dira (polizak, bankuko dokumentuak, notario-eskriturak, kontratuak eta abar). Verificación del sistema de control interno establecido en la empresa, para confirmar que se han cumplido los requisitos implantados al efecto, revisando los movimientos del perí­odo, tales como las compras, ventas u otras transacciones, examinando los documentos justificativos (pólizas, documentos bancarios, escrit

Materiala: Kontu-ikuskaritza