finantza-gastu Bilatu finantza-gastu testuinguru gehiagotan

1
finantza-gastu > gasto financiero (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-gastuak Gastos financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kalkuluak egin ostean, azken izakinen balorazio-datuak zuzenak direla egiaztatu dugu (izan ere, finantza-gastuak ez dira ekoizpen-kostuan sartzen, urtebete baino gutxiagoko ekoizpen-zikloa delako). Una vez realizados los cálculos comprobamos que los datos de la valoración de las existencias finales son correctos (pues los gastos financieros no forman parte del coste de producción al ser el ciclo productivo inferior a un año).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Salmenten, kontsumoen, marjinen, pertsonal-gastuen, finantza-gastuen eta beste kostu egozgarrien proba bidezko azterketa analitikoa egitea (ratioak, desbideratzeak, itopuntuak eta abar), emaitza errealak enpresak ekitaldirako aurreikusitakoekin konparatzean detektatutakoak. Revisión analí­tica mediante pruebas (ratios, desviaciones, punto muerto, etc) sobre fluctuaciones significativas de ventas, compras, consumos, márgenes, coste de personal, gastos financieros y otros costes imputables, detectadas como consecuencia de las desviaciones obtenidas al comparar los resultados reales con los previstos en el ejercicio de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Finantza-gastuak -Gastos financieros

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Halaber, finantza-kostuak finantza-gastu gisa erregistratuko dira sortu ahala. Y los costes financieros se registrarán como gastos financieros según se vayan devengando.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-gastuen eta ordainketa geroratuen kontuak aztertzea, erregistratu gabeko epe luzerako zorrik baden ikusteko. Analizar las cuentas de gastos financieros y pagos diferidos para detectar la posible existencia de deudas a largo plazo no registradas.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Fakturan sartuta egon edo ez, finantza-gastutzat hartzen da. Estén incluido o no en factura, se considerarán gastos financieros.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Ekoizpen-prozesua urtebete baino gehiagokoa bada, etenaldiak kontuan izan gabe, finantza-gastuak kostutzat har daitezke, betiere indarrean dagoen legeria betetzen badute). (Si el proceso de producción es superior a un año, sin tener en cuenta las interrupciones, se permite incorporar como coste los gastos financieros siempre que cumplan la normativa vigente.)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondorengo aitorpena: kuota-ordainketaren erregistroa hiru zatitan banatuko da: finantza-gastua (emaitzetara), zorraren murrizketa (pasiboaren murrizketa) eta BEZa (Ogasun Publikora edo gastuetara, berreskuratzen ez bada). Reconocimiento posterior: registro del pago de la cuota, que se dividirá en tres partes: el gasto financiero (a resultados) la reducción de la deuda (reducción de pasivo) y el IVA (a Hacienda Pública o a gastos si no es recuperable).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioari zegokionean aipatutako finantza-gastu berberak gehi daitezke, modu berberean. Se permite añadir los mismos gastos financieros, y en los mismos términos, que expusimos para el precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza