ordainketa Bilatu ordainketa testuinguru gehiagotan

1
abonu > pago (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
KEN: Bankuak kontabilizatu gabeko ordainketak (enpresaren abonuak, bankuak kargatu gabeak) MENOS: Pagos no contabilizados por el banco (abonos de la empresa, no cargados por el banco)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

GEHI: Bankuak kontabilizatu gabeko kobrantzak (enpresaren karguak, bankuak abonatu gabeak) Efektu sorta 5.000 GEHI: Enpresak kontabilizatu gabeko ordainketa (bankuaren karguak, enpresak abonatu gabeak) Elektrizitatearen ordainagiria 1.000 KEN: Enpresak kontabilizatu gabeko kobrantzak (bankuaren MíS: Cobros no contabilizados por el banco (Cargos de la empresa, no abonados por el banco) Remesa de efectos 5.000 MíS: Pagos no contabilizados por la empresa (Cargos del banco, no abonados por la empresa) Recibo de electricidad 1.000 MENOS: Cobros no contabilizados por la empresa (Abonos del banco,

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ordainketa > desembolso (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskatu gabeko ordainketengatiko akziodunak Accionistas por desembolsos no exigidos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Diruzko ekarpenetarako ez dago ordainketa-eperik, eta diruzkoena bost urtekoa da. No existe plazo de desembolso para las aportaciones dinerarias, siendo de cinco años para las no dinerarias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietate anonimoetan eta mugatuetan egiten diren kapital-zabalkuntzak akziodunen batzar nagusiak onartu behar ditu, normalean Administrazio Kontseiluak proposatu ostean. Hala, kapital-zabalkuntza egiteko, egin gabeko ordainketak ezin dira izan kapital sozialaren % 3 baino handiagoak. Las ampliaciones de capital en las sociedades anónimas y en las limitadas deben ser aprobadas por la Junta General de accionistas, normalmente a propuesta del Consejo de Administración, y para poder efectuar la ampliación de capital, los desembolsos pendientes no pueden exceder del 3% del capital social.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gastu amortizagarriak transakzio ekonomiko baten emaitza dira, eta transakzio horretan ordainketa egiten da. Urte askotako proiekzioa izaten dute, eta, beraz, amortizazioa ekitaldi ekonomiko batean baino gehiagotan egiten da. Los gastos amortizables son el resultado de una transacción económica que supone un desembolso, y son de proyección plurianual y por tanto su amortización se realiza durante varios ejercicios económicos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ordainketa > abono (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
ZS 630 kontura eta emaitza garbia Balantzean nahiz Galdu-irabazien Kontuan agertuko da. Kuota diferentzial positiboa 4752 kontura ordainketa, eta negatiboa bada 4709 kontura kargua. ZS > KL bada, zerga geroratua sortzen da, eta Balantzearen Pasiboan agertuko da (4790 eta 4791 kontuak). El ID irá a la cuenta 630 y el resultado neto figurará en el Balance y en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias La cuota diferencial positiva abono a la cuenta 4752, y si es negativa cargo a la cuenta 4709 Si ID > CL se produce un impuesto diferido que figurará en el Pasivo del Balance ( cuentas 4790 y 4791)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak denboraldiko mugimenduak aztertuko ditu (gutxi badira, guztiak berrikusiko ditu, eta asko badira, laginketa bidez egiaztatuko ditu) eta ibilgetu materialaren kontuetan izandako mugimenduak (erosketak, erretiroak, trukeak, norberaren eraikuntzak eta abar), eta guztiak behar bezala baimenduta daudela egiaztatuko du. Horretarako, karguak eta ordainketak ondo kalkulatuta daudela baieztatuko du; eta guztiek dokumentu originalen El auditor realizará un análisis de los movimientos del perí­odo (si son pocos, los revisará todos y si hay muchos, comprobará por muestreo), los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material (adquisiciones, retiros, permutas, construcciones propias, etc.), que todos estos movimientos se encuentran debidamente autorizados, verificando los cargos y abonos<

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ordainketa > pago (77 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.- Lurrak erosi ditugu 60.101,21 euroan (gehi BEZa). Ordainketa 10 urtean egingo dugu. 1.- Compramos unos terrenos que nos han venido a costar 60101,21 € más IVA, el pago se realizará en 10 años.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ordainketa honela egin du: 601,01 euro eskura; 601,01 euroko letrak onartu ditu; eta gainerakoa urtebetean ordainduko du. El pago lo efectuamos 601,01 € al contado, otras 601,01 € aceptando letras y el resto a pagar en 1 año.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

8.- Bankuko kontu korrontearen bitartez, ordainketa hauek egin ditugu: 8.- A través de la c/c bancaria, efectuamos los siguientes pagos:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

19.- Eraikin bat erosi dugu 60.101,21 euroan (gehi BEZa). Ordainketa honela egin dugu: 19.- Compramos un edificio por 60.101,21 € más IVA, el pago lo efectuamos:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ordainketa honela egingo dugu: El pago lo efectuaremos de la siguiente forma:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ordainketa honela egin da: El pago se realiza:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

9.- Ordainketa hauek egin ditugu: 9.- Realizamos los siguientes pagos:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

10.- Ordainketa hauek egin ditugu kontu korrontearen bitartez: 10.- Efectuamos los siguientes pagos a través de la c/c bancaria:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Mozkinen gaineko zerga (630) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak (473) Ogasun Publikoa, sozietateen gaineko zergagatik hartzekodun (4752) Impuesto sobre beneficios (630) a Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) Hacienda Pública, acreedor por impuesto sobre sociedades (4752)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketaren %50 eskura eman dugu, eta beste %50a, bankuaren bidez. El pago se realiza 50% en mano y 50% por Banco.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

ordainketa > pago (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
gelen banaketa, jatorduak, menuak, dietak, estren ordainketa... distribución de habitaciones, horarios de comidas, menús, dietas, pago de extras...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

APEX tarifa; EE tarifaren modukoa, baina erreserba, jaulkipena igorpena eta ordainketa aurrez egin behar dira. Tarifa APEX, añade a la tarifa EE que la reserva, emisión y pago deben ser por adelantado

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ordainketa-balantza Balanza de Pagos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ordainketak itsasontzian. Pagos a bordo.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Ezarritako epean komisioa deskontatu ondoren ordaintzen zaizkio RENFEri saldutako txartelak; horretarako, hainbat sistema erabiltzen dira, igorpen elektronikoak, konturako ordainketen aldizkako fakturazioak edo hilabeteko likidazioak diren. El pago a RENFE de los billetes vendidos se realiza una vez descontada la comisión en el plazo establecido y para ello se utilizan diferentes sistemas según sea emisión electrónica, facturación periódica de pagos a cuenta o liquidación mensual.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Baimen hori eskuratzeko, bidaia-agentziak fidantza bat jarri behar du RENFEren alde (6.000 euro inguru), txartelen ordainketa bermatzeko hileko likidazioa egin arte. Para la obtención de esta licencia la agencia de viajes tiene que depositar una fianza a favor de RENFE (en torno a 6000€) para garantizar el pago de los billetes hasta la liquidación mensual.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Txartela igortzean, agentziaren, bidaiariaren eta hegaldien kupoiez gain, karguen kupoia edo ordainagiria inprimatuko dugu; txartelaren zenbatekoa, tasa totalak, service feearen zenbatekoa eta ordaintzeko modua agertuko dira, baita agentziaren datuak, txartelaren zenbakia eta bidaiariaren izena ere. Txartel elektronikoan Al imprimir el billete, además del cupón Agencia, cupón pasajero y cupones de vuelo, se imprimirá un cupón de cargos o cupón recibo donde figuran el importe del billete, total tasas, importe del service fee y su forma de pago, además de los datos de la Agencia, número del billete y nombre del pasajero. En el

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Gainera, Amadeusek emandako txartelaren onespena gaineratuko dugu transakzioaren amaieran. Automatikoa bada, txartela igortzean automatikoki gaineratuko da; /A motakoa izango da, eta baimen-zenbakia ere azalduko da. Eskuzkoa eskatzen badugu (telefonoz, posta elektronikoz, faxez), aginduaren amaieran FP gehituko diogu, eta /N123456 motakoa izango da. Adibide honetan, ordainketa baten txartelaren baimena eskuz emango dugu: Además, añadiremos al final de la transacción la conformidad de la tarjeta que nos proporciona Amadeus. Si es de forma automática, se añadirá automáticamente al emitir el billete y es del tipo /A mas el numero de autorización. Si la pido manual (teléfono e-mail, fax), la añadiré al final de la orden FP, y es del tipo /N123456. Por ejemplo, un pago con autorización de tarjeta manual:

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Dirutan ordaintzeko moduan ordainketa-modu asko sartzen dira, besteak beste, txekeak, banku-transferentziak, billeteak eta txanponak eta zordunketa-txartelak. FP transakzioak zenbatekoa jartzeko edo ez jartzeko aukera ematen du. Ez badugu jartzen, ez da erreserban agertuko, ez eta txartelean ere. Ez da gomendatzekoa zenbatekorik gabeko erreserbak erabiltzea; izan ere, 2 tarifa badaude erreserba-klase baterako, lehenespenez garestiena hartzen du sistemak. Esaterako: La forma de pago en efectivo, abarca todos los casos como pago con cheque, transferencia bancaria, billetes y monedas, tarjeta de debito. La transacción FP admite la posibilidad de poner importe o no ponerlo. Si no lo ponemos no se verá ni en la reserva ni en el billete. No es recomendable utilizar la transacción sin

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Picasso museoa, berriz, 1986an eratu zuten, Frantziako Gobernuak pintorea hil osteko oinordetza-ordainketa gisa hartutako obra oparoekin. El Museo Picasso fue creado en 1986 con numerosas obras del autor que el gobierno francés heredó como pagos sucesorios a la muerte del pintor.

Materiala: Nazioarteko produktuak

2
ordainketa > remuneración (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ordainketa-aurrerakinak (460) Anticipos de remuneraciones (460)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ordainketa-aurrerakinak Anticipos remuneraciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza