ekitaldi Bilatu ekitaldi testuinguru gehiagotan

1
ekitaldi > ejercicio (274 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekitaldi ekonomikoa, ondasunak, eskubideak eta obligazioak amaitzen direnean enpresak duen ondareegoera islatzen duen balantzea da. Es el Balance que refleja la situación patrimonial de la empresa al finalizar el ejercicio económico, los bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kalkulatu ekitaldiaren emaitza. Calcular el resultado del ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.- Jarraian azaltzen diren kontuen saldoekin, kalkula ezazu ekitaldiaren emaitza. 4.- Con los saldos de las cuentas que se te dan a continuación calcula el resultado del ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Galdu-irabaziak eta galerak adierazten dituzten kontuetan ikusten da ekitaldiaren emaitza. Las cuentas que representan "Gastos e ingresos" nos dan a conocer el resultado del ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ekitaldiaren emaitza kalkulatutakoan eta egunkari liburuan adierazitakoan, liburu nagusietara pasatzen dira, eta gastuak eta sarrerak adierazten dituzten kontuak itxi. Después de calculado el resultado del ejercicio, y representado en el libro de Diario, pasamos a mayores y cerramos las cuentas que representan gastos e ingresos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Zehatz ezazu ekitaldi honetan amortizatu beharreko kantitatea, 34.560 kilometro egin dituela jakinda. Determinar la cantidad a amortizar en el presente ejercicio, sabiendo que ha efectuado 34.560 Kms.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Zehaztu ekitaldi honetan amortizatu beharreko kantitatea. Determinar la cantidad a amortizar en el presente ejercicio.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Zehaztu ekitaldi honetan amortizatu beharreko kantitatea, ekitaldian 28.560 kilometro egin direla kontuan hartuta. Determinar la cantidad a amortizar en el presente ejercicio, sabiendo que el número de kms recorridos durante el mismo ha sido de 28.560.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- INDUSTRIAL, SA enpresak, ekitaldiaren hasieran, balantze hau du: 3.- La empresa INDUSTRIAL S.A., al comienzo del ejercicio tiene el siguiente balance:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

* Kapitalizazioa eta kalkulatutako balio-bizitzaren politika ebaluatzea: Amortizazioa berriro kalkulatzea (metatua eta ekitaldiko zuzkidura). * Evaluación de la polí­tica de capitalización y útil" target="_blank">vida útil estimada: Recálculo de amortización (acumulada y dotación del ejercicio).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
ekitaldi > período (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
- Hainbat ekitaldiren amaieran ordaintzeko urteko kuotak - Cuotas anuales pagaderas al final de los distintos perí­odos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi horretako salmentak eta/edo erosketak hurrengoan erregistratzea edo alderantziz. Registrar las compras y/o las ventas del perí­odo actual en el siguiente o viceversa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Periodokatu gabeko zenbatekorik ez dela gelditu frogatzea; horretarako, kontabilitate-ekitaldi horretan kontabilizatutako sarreren eta gastuen dokumentu-azterketa egingo da. Verificar que no se ha quedado ningún importe significativo sin periodificar, realizando un análisis documental de ingresos y gastos contabilizados durante el perí­odo contable correspondiente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ustiapen-emaitzen (finantzarioak nahiz ezohikoak) garapena, joerak eta desbideratzeak aztertzea, aurreko ekitaldiari dagokionez, eta arrazoizkotasuna ebaluatzea. Analizar la evolución, tendencias y desviaciones de los resultados de explotación, de los financieros y de los extraordinarios, respecto al perí­odo anterior, y evaluar su razo nabili dad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pasiboak aurreko ekitaldietakoekin konparatzea. Análisis comparativo de pasivos respecto a perí­odos anteriores.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Pasiboak aurreko ekitaldietakoekin konparatuko ditu. Realizar un análisis comparativo de pasivos con respecto a perí­odos anteriores.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Fidagarritasunez neurtu behar dira, eta, ekitaldi berean sortutako diru-sarrerak eta horiek lortzearekin lotutako gastuak erregistratuko dira. Deben medirse con fiabilidad y, en un mismo perí­odo, se registrarán los ingresos devengados y los gastos relacionados con su obtención.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errorea: Ekitaldi horretako albaranak hurrengoan erregistratzea edo alderantziz. Error: Registrar albaranes del perí­odo actual en el siguiente o viceversa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldiari egozteko ekoizpen-kostu osoa Coste total producción imputable al perí­odo

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi horretako albaranak hurrengoan erregistratzea edo alderantziz. Registrar albaranes y/o facturas del perí­odo actual en el siguiente o viceversa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3
ekitaldi > evento (50 testuinguru)
eu testuak es testuak
MICE segmentuan (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) bilera, pizgarri, kongresu eta ekitaldien merkatua sartzen da. El segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) se refiere al mercado de reuniones, incentivos, congresos y eventos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Rio de Janeiro (Brasil), caipirinhaz eta sanbaz gozatzeko; Amsterdam (Herbehereak) eta hango kanalak, coffee shopak eta Auzo Gorria (Herbehereak); Londres kosmopolita eta kulturaniztuna (Erresuma Batua); Dublin (Irlanda), eta hango pub ugariak eta zuzeneko musika; New York, 24 orduz irekia, eta Miami (Estatu Batuak), —famatuak biltzen dira han, ekitaldi eta festa pribatuetan—; Mosku, vodkazaleentzat (Errusia); eta San Lucas lurmuturra (Mexiko), hango eguzki-hondartzen eskaintza, surfa, tekilak eta goizaldera arte irauten duten festak. |Rí­o de Janeiro (Brasil), para disfrutar del caipiriña y de la samba; ímsterdam (Holanda) con sus canales, coffee shops y barrio rojo; la cosmopolita y multicultural Londres (Reino Unido); Dublin (Irlanda), con sus numerosos pubs y música en vivo; Nueva York, abierto 24 horas y Miami (Estados Unidos), frecuentado por celebrities asistiendo a eventos y fiestas privadas; Moscú para los amantes del vodka (Rusia) y Cabo San Lucas en México con su oferta de sol, playas, surf, tequilas y fiestas nocturnas hasta el amanecer.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Kultura-arrazoiak tarteko turista ugari erakartzen dituzten ekitaldiak dira denak ere. Se trata pues de aquellos eventos que congregan gran cantidad de turistas por motivos de tipo cultural.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Hona hemen nazioarteko zenbait adibide: Bloomsday, Dublinen (Irlanda), James Joyceren Ulysses nobelako Leopold Bloom pertsonaiaren omenez urtero egiten den ekitaldia; The Elephant House kafetegia eta haren inguruak, Edinburgo hirian (Erresuma Batua), han inspiratu baitzen J.K. Rowling Harry Potterren istorioak idazteko; Baker Street, Londresen, eta Sherlock Holmesen abenturak (Erresuma Batua); Gí¶ttingen herria (Alemania), Grimm anaiek Hansel eta Gretelen istorioa idazteko izan zuten inspirazio-iturria; eta Stockholmeko kaleak (Suedia), Stieg Larssonen Millenium trilogiako nobelen zati bat han gertatzen baita. En el ámbito internacional, algunos ejemplos son el Bloomsday en Dublí­n (Irlanda), evento anual que se celebra en honor a Leopold Bloom, personaje principal de la novela Ulises de James Joyce; la cafetería The Elephant House y sus alrededores en la ciudad de Edimburgo (Reino Unido), donde J.K. Rowling se inspiró para escribir las historias de Harry Potter; Baker Street en Londres y las aventuras de Sherlock Holmes (Reino Unido); el pueblo de Gí¶ttingen (Alemania) que inspiró a los hermanos Grimm para escribir la historia de Hansel y Gretel; o las calles de Estocolmo (Sueci

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Turismo-baliabide hauetan oinarritzen da, besteak beste: hidrografia, klima, erliebea eta ekitaldiak (lehiaketak, munduko txapelketak eta abar). Los recursos turí­sticos en los que se basa son, entre otros, la hidrografía, el clima, el relieve o la existencia de eventos (campeonatos, competiciones mundiales, etc.)

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Bisitariari destinoko ohiturak, bizimoduak eta tradizioak ezagutzeko aukera ematen dioten kultura-ekitaldietara joatean datza, hala nola askotariko ikuskizun eta jaialdietara (zinema, antzerkia, musika, opera-zikloak, azokak, festak), moda-pasareletara, arte-erakusketetara (pintura, eskultura, fotografia, zeramika), magia-jaialdietara... Consiste en asistir a eventos de tipo cultural tales como espectáculos o festivales de cine, teatro, música, ciclos de ópera, ferias, fiestas, y otras actividades como pasarelas de moda, exposiciones de arte (pintura, escultura, fotografía, cerámica), festivales de magia, etc., que permitan al visitante conocer las costumbres, formas de vid

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

Ikusi ea turismo-ekitaldiren bat egiten den zure herrian edo probintzian (azoka, kongresua eta abar). Investiga si en tu localidad o provincia se celebra algún evento turí­stico (feria, congreso, etc.).

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Vive (bizi): zenbait ekitaldi zerrendatu —erakusketak, festak, lehiaketak, jaialdiak...— eta haien daturik garrantzitsuenak ematen ditu. • Vive: recoge un listado de eventos como exposiciones, fiestas, competiciones, festivales, etc., proporcionando los datos más relevantes sobre los mismos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Ekitaldien koordinatzailea. • Coordinador de eventos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

• Ekitaldien antolatzailea. • Organizador de eventos.

Materiala: Turismo-merkatuen egitura

ekitaldi > evento (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egokiro jantzita eta apainduta joatea edozer ekitaldi edo gertaeratara. Ir adecuadamente vestida y arreglada a cualquier evento u ocasión.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Zaletasunak, kirola praktikatzea, bidaiak, jarduera sozialak, operara, antzokira eta tankerako ekitaldietara joatea. •Aficiones, práctica de deportes, viajes, actividades sociales, asistencia a eventos como la ópera o el teatro etc.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hor barruan sartzen dira laneko bidaiak eta hizlari gisa parte har dezakeen beste edonolako ekitaldiak Esto incluye los viajes laborales y asistencias a cualquier tipo de eventos que puedan requerir su intervención como orador.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Izan ditzakegu bezero batzuk, diskurtso publiko bat eman behar dutenak eta ondo egin nahi dutenak, eta beste batzuk ekitaldi oso garrantzitsu batera joan nahi dutenak eta akatsik egin nahi ez dutenak. Podemos encontrarnos con clientes que tengan que dar un discurso público y quieran estar a la altura u otros que tengan que asistir a un evento muy importante y no quieran cometer errores.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

ekitaldi > evento (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gainera, ostalaritza-establezimenduak ematen dituen produktuak gomendatzen ditu (preskriptore gisa aritzen da), hala nola afari bereziak, ikuskizunak ekitaldiak bisitak eta abar. Además actúa como prescriptor de distintos productos facilitados por el establecimiento hostelero, como cenas especiales, espectáculos eventos visitas etc.

Materiala: Animazio turistikoa

Urte-sasoiaren, langile-beharren, turisten zikloko unearen (etorri berriak diren, badoazen, edo egonaldiaren erdian dauden) arabera, ekitaldiren bat dagoen kontuan izanda eta abar, turistekin igarotzen duen denbora aldatu egiten da, lanaldiaren % 75 eta % 40 bitarte izaten baita. Dependiendo de la época del año necesidad de personal momento del ciclo de los turistas si llegan, se van o están en la mitad de su estancia si hay algún evento etc., la cantidad que tiempo que pasa en contacto con los turistas variará entre un 75 % y un 40 % de su jornada laboral.

Materiala: Animazio turistikoa

Zuzendaritzak ustekabeko, aldaketa eta ekitaldien berri eman beharko dio animazio-sailari, eta azaldu beharko dio zer ildo komertzial eraman nahi duten, hoteleko edo jardueren zer alderdi sustatu nahi duten, edota, besteak beste, familien turismoa erakarri nahi duten (haurrentzako jarduerak sustatuta), edota turismo indibiduala edo informala erakarri nahi duten (gaueko jarduera gehiagorekin). La dirección tendrá que informar a animación sobre imprevistos, cambios y eventos e indicar la línea comercial que quieren llevar a cabo y, por ejemplo, qué parte del hotel o de sus actividades quieren promocionar, si prefieren acercarse a un turismo más familiar promocionando las actividades infantiles o a uno más individual o informal, con más actividades nocturnas.

Materiala: Animazio turistikoa

Animazio horiek egin daitezke beste ekitaldi batzuekin ere, hala nola ezkontza eta jaunartzeekin. Izan ere, badira ospakizun horietan animazioa eskaintzen duten enpresa batzuk, eta, gainera, aitabitxi-amabitxiek edo senar-emazteek ematen dituzten opari txikiak ere ematen dituzte; establezimenduak jar ditzake animazioak edo antolatzaileek kontrata ditzakete zuzenean. Estas animaciones no son incompatibles con eventos tales como bodas o comuniones, ya que hay empresas de animación que están especializadas en ofrecer espectáculos en estas celebraciones y además entregan los detalles que tienen los padrinos o los novios; en estos casos las animaciones pueden ser provistas por el establecimiento o contratadas directamente por los organizadores.

Materiala: Animazio turistikoa

Gaueko jarduerak diseinatzeko, kontuan izan behar dira eguneko jarduerak diseinatzean kontuan edukitzen diren egoera berak; eta, gainera, gaueko jarduerak askoz establezimendu gehiagotan egin daitezke, besteak beste: jatetxeak tabernak kafetegiak dantzalekuak eta ekitaldiak (ezkondu aurreko agurrak jaiak, etab.) antolatzen dituzten enpresak Para diseñar las actividades nocturnas hay que tener en cuenta las mismas circunstancias que en las actividades diurnas, pero además estas actividades son aplicables a muchos más establecimientos como restaurantes bares cafeterías discotecas y además empresas de eventos de todo tipo, como despedidas de soltera, fiestas, etc.

Materiala: Animazio turistikoa