balorazio-arau Bilatu balorazio-arau testuinguru gehiagotan

1
balorazio-arau > norma de valoración (17 testuinguru)
eu testuak es testuak
Leasing-aren kontabilitate-trataera KPOko f) ataleko 5. balorazio-arauak ezartzen du, baita ICACeko Ibilgetu Ez-materialari buruzko Ebazpenak ere. Leasing-ean errentamendurako kontabilizazio-prozesua hauxe da: El tratamiento contable del leasing está regulado en la norma de valoración 5S apartado f) del PGC y en la Resolución del Inmovilizado Inmaterial del ICAC, siendo el proceso de contabilización del leasing para el arrendatario el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOko 14. balorazio-arauak ezartzen du euroa ez den moneta nazio-moneta batera aldatzean eragiketa egindako unean indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatuko dela. La norma de valoración 14a del PGC establece que la conversión en moneda nacional de moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balorazio-arauak Normas de valoración

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4. Balorazio-arauak. 4 Normas de valoración.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOko 15. balorazio-araua, 37/92 Legea eta 1624/92 ED. IVA: PGC norma de valoración 15.a Ley 37/92 y RD1624/92.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Saldo erabilgarriari eragiten dion balorazio-araua KPOko 14.4a da, "euroaz beste moneten kanbio-diferentziak". La norma de valoración que afecta al disponible es la 14a.4 del PGC, "diferencias de cambio en moneda distinta del euro".

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ez du aintzat hartu KPOko 12. balorazio-araua. La empresa no ha tenido en cuenta la norma de valoración 12a del PGC.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.5. Balorazio-arau bereziak 6.5 Normas de valoración especiales

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.4. Kontabilitate-irizpideetako eta zenbatespenetako aldaketak (KPOko 21. balorazio-araua) 6.4 Cambios en criterios contables y estimaciones (Norma de valoración 21a del PGC)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

I Izakinei ezartzen zaizkien kontabilitate-printzipioak eta balorazio-arauak aztertuko dituzu. I Analizarás los principios contables y normas de valoración aplicables a las existencias.

Materiala: Kontu-ikuskaritza