txartel Bilatu txartel testuinguru gehiagotan

1
txartel > billete (280 testuinguru)
eu testuak es testuak
fakturazioa, txartelen eta fardelen kontrola... Facturación, control de billetes y equipajes...

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Erreserba egin ondorengo 24 orduetan jaulki igorri behar da txartela, edo hegaldia irten baino 48 ordu lehenago; azkarren lehenago gertatzen dena. La emisión del billete debe ser hecha en las 24 horas siguientes a la reserva ó 48 horas antes de la salida del vuelo; lo que primero suceda.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Atal honrrek adierazten digunez, txartel osoa baliozkoa izateko, jaulkitako igorritako ordenan erabili behar ditugu kupoi GUZTIAK (1. hegaldiaren kupoian "no show" jartzen baduriz gero, gainerakoak automatikoki baliogabetuko dira). Este punto nos indica que para que la totalidad del billete sea valido, tenemos que usar TODOS los cupones en el orden que se han emitido (un "no show" en el cupón de vuelo 1, supone la cancelación automática del resto).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Txartelak 12 hilabeteko balioa duela adierazteko. Para indicar que la validez del billete es de 12 meses.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Prezioa ez da txartelean agertzen (maskararen FARE esparruan I letra jartzen da tarifaren kodea IT denean, eta U jartzen da BTrekin-tik hasten denean). Se deduce que el precio no aparece en el billete (en el campo FARE de la mascara se pone la letra I si el código de la tarifa es IT, y U si empieza por BT).

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Zenbait kasutan, 28 paxez pertsonaz osatutako taldeek 30 pax pertsona edo gehiagoko taldeentzako deskontuak erabil ditzakete, betiere 30 txartel ordaintzen badituzte. También en algunos casos grupos formados por ejemplo por 28 pax, pueden acogerse a descuentos para grupos de 30 o más pax, siempre y cuando paguen 30 billetes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Txartela erreserbatzeko, ordaintzeko eta jaulkiigortzeko muga-eguna. Tiempo lí­mite para reserva, pago y emisión del billete.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Azpimarratzekoa da agentziarekin konektatutako GDSek enpresei zenbat laguntzen dieten. Gainera, enpresetan inprimagailu sateliteak daude, txartelak eta bidaietarako bestelako dokumentazioa automatikoki igortzeko. Cabe destacar también en este apartado la aportación a las empresas delos GDS conectados con la agencia, así­ como la existencia de las impresoras satélite que permiten la emisión automática en las empresas de billetes y demás documentación de viajes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Hortaz, bidaia-agentzien lana ez da erreserba egitera eta txartelak saltzera mugatzen. Izan ere, horrez gain, enpresa-bezeroen bidaia-politiketarako aholkuak eman eta politika horiek kudeatzen dituzte. El papel de las agencias de viajes en este campo supera, por tanto, la simple reserva y venta de billetes y se convierte en un trabajo de asesoría y gestión de la polí­tica de viajes de sus empresas-clientes.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaiariak beste hegaldi batekin konektatu behar badu bere hegaldia iristen denaz bestelako aireportu batean, jakinarazi egin behar zaio, txartelean idatzi eta aireportu batetik bestera joateko gutxieneko denbora zein den esan behar zaio, distantziaren eta komunikazioaren arabera. En el caso de que el pasajero deba conectar con otro vuelo en otro aeropuerto diferente al de llegada hay que advertí­rselo, indicarlo en el billete e informarle del tiempo mí­nimo de conexión necesario según la distancia y comunicación entre ambos aeropuertos.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan