ezintasun Bilatu ezintasun testuinguru gehiagotan

1
ezintasun > incapacidad (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ezintasun arina: Incapacidad ligera:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezintasun oso larria: Incapacidad severa:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezintasun larria: Incapacidad grave:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ezintasun ertaina: Incapacidad moderada:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Oro har, hori erabiltzaileak beharra identifikatzeko duen zailtasunaren edo ezintasunaren emaitza izaten da. Hortaz, profesionalaren jarduera funtsezkoa da argitze- eta identifikatze-prozesuan laguntzeko. Generalmente esto es producto de la dificultad o incapacidad del usuario para identificarla, así­ que es fundamental la actuación del profesional para ayudar en el proceso de clarificación e identificación.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Eguneroko bizitzako jarduerak egiteko etengabeko laguntza behar duten ezintasun iraunkorra duten pertsonentzat dira. Destinadas a aquellas personas con incapacidad permanente, que necesitan de asistencia continuada para desarrollar las actividades de la vida diaria.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ekonomia administratzeko eta berehalako asebetetzea bilatzeko ezintasuna edo urritasunak. Incapacidad o deficiencias en la administración económica y búsqueda de satisfacciones inmediatas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-bizitzaren garapen funtzionala eta emozionala ziurtatzen duten beharrezko jarduerak garatzeko eta eginkizunak eta hierarkiak gauzatzeko ezintasuna. La incapacidad para ejercer los roles y las jerarquías y para sacar adelante las actividades necesarias que aseguran el desarrollo funcional y emocional de la vida familiar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Horrelakoetan, oreka modu autonomoan berriz ezartzeko ezintasuna agertzen da. En este caso se presenta una incapacidad para restaurar el equilibrio de manera autónoma.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

2
Minusbaliotasunaren ikurra, gurpildun aulki bat irudikatzen duena
Minusbaliotasunaren ikurra, gurpildun aulki bat irudikatzen duena
ezintasun > discapacidad (46 testuinguru)
eu testuak es testuak
? Ezintasuna eta mendekotasuna ? Discapacidad y dependencia

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Sailkapena mailakako banaketaren arabera egiten da, beraz, urritasunak arintzeko edo antzeko ezintasunei aurre egiteko balio duten laguntza tekniko guztiak talde edo maila berean kokatuko dira. La clasificación se realiza mediante una división por niveles, de forma que todas aquellas ayudas técnicas que sirvan para paliar deficiencias o discapacidades similares pertenezcan al mismo grupo o nivel.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Arreta eta zaintzak ezintasunak dituzten pertsonen zerbitzura jartzen diren laguntza guztiak barne hartzen ditu. Autonomia areagotzea ahalbidetuko diete, batez ere, eguneroko jarduerak egiteko garaian. La atención y cuidados incluyen todos aquellos apoyos que se ponen al servicio de las personas con discapacidad y que les van a permitir aumentar su autonomía, especialmente en lo que se refiere a la realización de las actividades cotidianas.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Gainera, ezintasuna duen pertsona modu autonomoan bizi ahal izateko, etxebizitzak bere urritasunera egokituta egon behar du. Además, para que una persona con discapacidad pueda vivir de manera autónoma en una vivienda, ésta debe estar adaptada a su discapacidad.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Adimen-urritasun oso larriko ezintasun psikikoa (sakona, zorrotza edo ertaina, jarrera-aldaketa larriekin edota hainbat urritasunekin) duten pertsonak. Personas con discapacidad psí­quica que tengan una deficiencia mental grave (profunda, severa o media, con graves alteraciones de comportamientos y/o plurideficiencias).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zahartzaroak, gaixotasun-prozesuekin batera, urritasunarekin (gorputzeko funtzio baten galera) hasten diren mendekotasunen agerpena ekartzen du. Jarduera mugatzea (edo ezintasuna) etortzen da jarraian, eta horrekin batera, hori konpentsatzen ez bada, ingurunean parte hartzea muga daiteke (elbarritasuna). El proceso de envejecimiento, junto con los procesos de enfermedad, provoca la aparición de una serie de dependencias que empiezan con un déficit (perdida de una función del cuerpo), al que le sigue una limitación de la actividad (o discapacidad) y a su vez, si no se compensa, puede provocar una limitación en la participación del

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Argi dago ezintasuna bera eta kalitatezko bizitza izateko laguntza-dosia, norberaren aukeraketa eta ingurune sozialarekin batera, oso garrantzitsuak izango direla bizikidetza-unitate komenigarriena aukeratzeko garaian. Es evidente que la propia discapacidad y la dosis de apoyo necesario para tener una vida de calidad, junto con la elección personal y el entorno social, serán determinantes en la elección de la unidad de convivencia más idónea.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Egoera erabat onartzeko beharrezkoa da gurasoek gaixotasunari buruzko informazio zuzena, osatua eta egiazkoa jasotzea, eta horrek zer elbarritasun eta lotutako ezintasun sortzen duen jakitea. Para lograr una plena aceptación de la situación es preciso que los padres reciban información correcta, completa y sincera sobre la patología, la minusvalía que genera y la discapacidad asociada.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Esate baterako, eskola adineko neska-mutilekin landu daitezkeen alorrak, pairatzen duten ezintasun motaren eta mailaren arabera betiere, hauek izango dira: Por ejemplo las áreas que se pueden trabajar con niños o niñas en edad escolar, siempre en función del tipo y grado de discapacidad que padecen, serían:

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Edozein mailatako edozein eskolatan, ikasleek ikaskuntza-erritmo eta estilo desberdinak dituzte, interes desberdinak eta gaitasun eta beharrizan desberdinak, desberdintasun sozialak (linguistikoak, kulturalak, etnikoak, etab.) edo ezintasunen batek eragindakoak ahaztu gabe. En cualquier centro educativo de cualquier nivel los alumnos siguen ritmos y estilos de aprendizaje diferentes, con intereses distintos, con capacidades y necesidades también diferentes, sin olvidar las diferencias sociales (lingüí­sticas, culturales, étnicas, etc.), o las que provienen de una discapacidad.

Materiala: Jolasaren metodologia

ezintasun > discapacidad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Enpresaburuak berariaz bermatuko du beren ezaugarri pertsonalengatik edo egoera biologikoarengatik, eta baita ezintasun fisiko, psikiko edo sentsorialen bat aitortu zaielako ere, lanetik eratorritako arriskuak bereziki jasan ditzaketen langileen babesa. El empresario garantizará de manera especí­fica la protección de los trabajadores que, por sus propias caracterí­sticas personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

Langileak ez dira jarriko beren ezaugarri pertsonalak, egoera biologikoa edo aitortu zaien ezintasun fisiko, psikiko edo sentsoriala dela-eta beraiek, beste langileak edo enpresarekin zerikusia duten beste pertsona batzuk arriskuan jar daitezkeen lanpostuetan. Halaber, oro har ez dira enplegatuko beren lanpostuen eskakizun psikofisikoak betetzeko ezintasuna eragiten duten egoera iragankorrean daudenean. Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus caracterí­sticas personales, estado biológico o por su discapacidad fí­sica, psí­quica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en esta

Materiala: Laneko osasunari eta segurtasunari buruzko legeria

3
ezintasun > discapacidad (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Langileak duen ezintasun-egoeraren eta kalkulatutako etekinen arabera, hurrengo taulan adierazitako ehunekoa kenduko zaio atxikipen orokorren taularen arabera dagokion ehunekoari: Según la situación de discapacidad en que se encuentre el trabajador y los rendimientos estimados, se restará el porcentaje señalado en la tabla siguiente al porcentaje de la tabla de retenciones general que le corresponda:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza

3) Ezintasunagatiko murrizketa: 3) Minoración por discapacidad:

Materiala: Nominak eta Gizarte Segurantza