errentamendu Bilatu errentamendu testuinguru gehiagotan

1
errentamendu > arrendamiento (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK. ARRENDAMIENTO Y CíNONES.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Enpresak erabiltzen dituen edo eskuragarri dituen ondasun higigarri eta higiezinak alokatzean sortutakoak izango dira errentamenduak. Los arrendamientos serán los devengados por el alquiler de bienes muebles e inmuebles en uso o a disposición de la empresa.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Errentamenduak Arrendamientos

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK. Arrendamientos cánones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Errentamenduengatiko sarrerak. Ingresos por arrendamientos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Kontratuaren baldintza ekonomikoengatik, erosketa egingo dela ulertuko da; beraz, besteren artean, kasu hauetan izango da finantza-errentamendua (1992ko urtarrilaren 21eko ICACen ebazpenaren arabera): Se entenderá que por las condiciones económicas del contrato no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra y, por tanto estamos ante un contrato de arrendamiento financiero, entre otros, en los casos siguientes, según la Resolución del ICAC de 21 de enero de 1992:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Kontratuak erosketa-aukera du errentamendu-epea amaitzen denean. - El contrato contiene la opción de compra al finalizar el plazo de arrendamiento.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldi horretan, ikuskariak ikusi du errentamendu operatiboa dela, enpresak ez duelako erosteko aukera baliatzeko asmorik. El auditor comprueba en este ejercicio que se trata de un arrendamiento operativo, ya que la empresa no tiene la intención de ejercer la opción de compra.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratzeko kontuak dira enpresak hirugarren batzuengandik diru-kopuruak jasotzeko dituen eskubideak, enpresako jardueran ohikoak diren trafiko-eragiketen ondoriozkoak (esaterako, salgaiak saltzeagatik edo zerbitzuak emateagatik), edo negozioan ohikoak ez diren beste jarduera batzuen ondoriozkoak (errentamenduen diru-sarrerak, komisioenak, eta abar). Por cuentas a cobrar entendemos todos aquellos derechos que tenga la empresa a recibir ciertas sumas de dinero de terceros por operaciones de tráfico habituales en la actividad de la empresa (por ejemplo, venta de mercaderías y prestación de servicios), así­ como otras actividades no habituales en el negocio (

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK. Arrendamientos y cánones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea