kuota Bilatu kuota testuinguru gehiagotan

1
kuota > cuota (38 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.- Soldatengatik 540,91 euro ordaindu ditu, eta Gizarte Segurantzako kuotengatik, 180,30 euro. 3.- Paga por sueldos 540,91 € y en concepto de cuotas a la Seguridad Social 180,30 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Aurreko adibidean zenbakien ordena alderanzten badugu, amortizazio beherakorreko kuotak lortzen dira. Si en el ejemplo anterior invertimos el orden de los números, se obtienen cuotas de amortización decrecientes.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

% 16 BEZ kuota Cuota IVA 16%

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Hainbat ekitaldiren amaieran ordaintzeko urteko kuotak - Cuotas anuales pagaderas al final de los distintos perí­odos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sartu beharreko kuotatik hasten da Se parte de la cuota a ingresar

Materiala: Kontu-ikuskaritza

j) Zer emaitza du zergen aurretik eta zein da kuota likidoaren zenbatekoa? j) ¿Cual es el resultado antes de impuestos y el importe de la cuota lí­quida?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Mozkinen gaineko Zerga sortua eta kuota likidoa kalkulatu, eta ordaindu beharreko sozietateen gaineko zerga zehaztu. 1 Calcular el Impuesto sobre beneficios devengado, la cuota lí­quida y determinar el Impuesto sobre Sociedades a pagar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga sortua kuota likidoa baino txikiagoa bada, zer sortuko da? Si el impuesto de sociedades devengado es menor que la cuota lí­quida se produce

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Sozietateen gaineko zerga sortua kuota likidoa baino handiagoa bada, zer sortuko da? Si el impuesto de sociedades devengado es mayor que la cuota lí­quida se produce

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak kuotatik kentzeko eskubidea du: 1.900 € La empresa tiene derecho a deducirse de la cuota: 1.900 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
kuota > mensualidad (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
7.- Enpresaren ibilgailu bat 1.202,02 euroan (gehi BEZ) saldu du. 300,51 euro eskura kobratu ditu; 420,71 euroko letrak igorri ditu; eta gainerakoa 13 kuotatan kobratuko du. 7.- Vendemos un vehí­culo propiedad de la empresa por 1.202,02 € más IVA, cobramos 300,51 € al contado, giramos letras por 420,71 € y el resto a cobrar en 13 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

7.- Makina bat saldu du 2.253,80 euroan (gehi BEZa). Erdia eskudirutan ordaindu diote, eta gainerakoa, 36 kuotatan. 7.- Vende una máquina por 2.253,80 € más IVA, le pagan 1/2 en efectivo y el resto en 36 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

gainerakoa 20 kuotatan ordainduko da. y el resto en 20 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.507,59 euro eskura; 3.005,06 euro letrak igorrita; eta gainerakoa 15 kuotatan. al contado 4.507,59 €, girando letras por 3.005,06 € y el resto a pagar en 15 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

20.- Garraioelementu bat saldu dugu 4.207,08 euroan (gehi BEZa). Erdia txeke bidez ordaindu dugu, eta gainerakoa, 24 kuotatan. 20.- Vendemos un elemento de transporte por 4.207,08 € , más IVA, nos pagan la mitad mediante ch/ y el resto a pagar en 24 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

18.030,36 euro eskura; 12.020,24 euro txeke bidez; 1.202,02 euroko letrak onartu ditugu; eta gainerakoa 16 kuotatan ordainduko dugu. 18.030,36 € al contado, 12.020,24 € con Ch/, 1.202,02 € aceptando letras, y el resto a pagar en 16 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1.803,04 euro eskura; 3.005,06 euro txeke bidez; 3.005,06 efektuak igorriz; eta gainerakoa 18 kuotatan. 1.803,04 € al contado, 3.005,06 € con Ch/, 3.005,06 € giro de efectos, y el resto en 18 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

4.808,10 euro eskura; 540,91 euroko letrak onartu ditugu; eta gainerakoa 14 kuotatan ordainduko dugu. 4.808,10 € al contado, aceptamos letras por 540,91 € y el resto a pagar en 14 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

12.- Makina bat erosi du 18.030,36 euroan (gehi BEZa). Erdia txeke bidez ordaindu du, eta gainerakoa, 18 kuotatan ordainduko duen kredituaren bidez. 12.- Compramos una máquina por 18.030,36 € más IVA, pagamos la mitad con Ch/ y el resto a crédito a pagar en 18 mensualidades.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea