terreno Bilatu terreno testuinguru gehiagotan

1
lur > terreno (37 testuinguru)
eu testuak es testuak
7.- Lurrak erosi ditugu 18.030,36 euroan (gehi BEZa). Erdia eskura ordaindu dugu; 1.202,02 euro, txeke bidez; 3.606,07 euro letratan onartu ditugu; eta, gainerakoa, kreditu bidez ordaindu dugu. 7.- Compramos unos terrenos por 18.030,36 € más IVA. el pago se efectúa 1/2 al contado, 1202,02 € con CH/ por 3.606,07 € se aceptan letras, y el resto a crédito.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

1.- Lurrak erosi ditugu 60.101,21 euroan (gehi BEZa). Ordainketa 10 urtean egingo dugu. 1.- Compramos unos terrenos que nos han venido a costar 60101,21 € más IVA, el pago se realizará en 10 años.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Balio horretatik, 6.010,12 euro lurrari eta gainerakoa eraikinari dagokiola jotzen da . Se considera que de dicho valor corresponde al terreno 6.010,12 € y el resto a la construcción.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bs naturales

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Lurrak saldu ditugu 18.030,36 euroan (gehi BEZa), kreditu bidez. 3.- Vendemos a crédito unos terrenos por 18.030,36 € más IVA.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Pertsona batek etxe bat eraikitzea erabaki du. Horretarako, 18.030,36 euroan balioetsitako lurra du, eta 6.010,12 euro eskudirutan. Una persona decide construir una casa, para ello cuenta con un terreno valorado en 18.030,36 € , y con 6.010,12 € en efectivo.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Negozioa bi ondasunek osatzen dute: batetik, lurrek eta, bestetik, kutxako diruak. Halaber, ondasun horien iturria jabea da. El negocio esta compuesto por dos bienes, uno el de los terrenos, y otro el del dinero en caja, y que la fuente objeto de estos bienes proviene del propietario.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

12.020,24 euroko eraikina (horietatik, 4.808,10 euro lurrari dagozkio); eta 6.010,12 euro eskudirutan. un edificio por 12.020,24 €, de los cuales 4.808,10 € corresponden al terreno, y dinero en efectivo por6.010,12 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

16.- Lurrak. 16.- Terrenos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

lursail > terreno (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
proiektua lursailarekin erlazionatzen dute, eta hirigintzako parametroak betetzen direla justifikatzen dute (horiek beste kapitulu batzuetan ikusiko ditugu). relacionan el proyecto con el terreno, y justifican la cumplimentación de los parámetros urbaní­sticos (que serán objeto de otros capí­tulos).

Materiala: Proiektuak

Lekuaren berezitasunak, lursaileko elementuak edo eraikinarentzat oztopo izan daitezkeen elementu arrotzak Las singularidades del lugar, elementos del terreno o extraños que puedan suponer obstáculo a la edificación

Materiala: Proiektuak

Lursailaren sostengu-ahalmena zehazten duten parametro geoteknikoak; horiek beharrezkoak dira zimenduak diseinatu, kalkulatu eta dimentsionatzeko. Parámetros geotécnicos que determinan la capacidad portante del terreno, necesarios para el diseño, cálculo y dimensionamiento de la cimentación.

Materiala: Proiektuak

zundaketak, laginketak, landako eta laborategiko saiakuntzak, alboko lursailei buruzko informazioa biltzea. sondeos, calicatas, ensayos de campo y laboratorio, recopilación de información de terrenos adyacentes.

Materiala: Proiektuak

Lursailaren estratigrafia eta lurzoru mota bakoitzaren ezaugarriak; lur azpian dauden irregulartasunak. Estratigrafía del terreno y caracterí­sticas de cada tipo de suelo, irregularidades existentes en el subsuelo.

Materiala: Proiektuak

Administrazioak izan ezik, merkataritza-sozietateek nahiz partikularrek ez dute nahi izaten inbertsio txikiena ere egin lursailaren errealitatea zehatz ezagutzeko, hori oso garrantzitsua den arren. Excepto la Administración, tanto las Sociedades Mercantiles como el/la Particular, se resisten a hacer una mí­nima inversión para el conocimiento exacto de la realidad del terreno, a pesar de su importancia.

Materiala: Proiektuak

LURSAILA TERRENO

Materiala: Proiektuak

LURSAILA El Terreno

Materiala: Proiektuak

Baina jabeak ezetz esan ohi duenez (administrazioak izan ezik), eta teknikariak ere kostua bere gain hartu ezin dezakeenez, gehienetan azterketa geoteknikoa "ez da beharrezkotzat jotzen", eta lursailaren ezaugarriak ezagutzen direla suposatu ohi da, "antzeko esperientzia hurbilak" eduki direlako. Pero debido a la negativa de la Propiedad, salvo la Administración, y a que tampoco el /la técnico/a puede asumir el coste; en la mayoría de los casos el Estudio Geotécnico "no se considera necesario" suponiendo el conocimiento de las caracterí­sticas del terreno por "experiencias semejantes próximas"

Materiala: Proiektuak

lursailaren maila, 60,5 nivel del terreno 60,5

Materiala: Proiektuak

2
lurzoru > terreno (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eraikinak lurzoruaren maila naturalarekiko duen gehienezko garaiera ml-tan definitzen du. Define en mlla altura máxima de la construcción respecto del nivel natural del terreno..

Materiala: Proiektuak

Lurzoruaren kokalekua Situación del terreno" target="_blank">terreno" target="_blank">terreno

Materiala: Proiektuak

Lurzoruaren edo uren agresibitate kimikoa Agresividad quí­mica del terreno ó de las aguas

Materiala: Proiektuak

Lurzorua aztertzeko lanak hauek izan daitezke: Los trabajos de estudio del terreno pueden ser:

Materiala: Proiektuak

lurzoruan duen ezarpenaren arabera, honelakoa izan daiteke: según disposición ó implantación en el terreno puede ser:

Materiala: Proiektuak

Teknikari eskudun batek lurzoruaren ezaugarriez egiten duen azalpen xehatua da; proiektugileak azalpen hori aldez aurretik eska dezake. Es una exposición detallada de las caracterí­sticas del terreno formulada por un/a técnic@ competente que el/a proyectista puede exigir previamente.

Materiala: Proiektuak

Zintarriak jartzeko, lurzoruak drainatuta eta trinkotuta egon behar du. El terreno sobre el que se ha de poner bordillos ha de estar drenado y compactado.

Materiala: Igeltserotza

Ertz-erretenerako enkofratua: okumenez eginda dago, eta lurzoruan sartutako tetrazerozko hagatxoak iltzatu zaizkio okumenari. Encofrado para una de esa franjas, realizado con un okúmen y clavando avarillas de tetracero hincadas al terreno.

Materiala: Igeltserotza

ZUINKETA EGIAZTATZEKO AKTA (eraikinaren traza orokorrak lurzoruan markatzea eta onespena ematea) ACTA DE COMPROBACION DE REPLANTEO (marcado de las trazas generales del edificio en el terreno y aceptación)

Materiala: Proiektuak

Elementu aurrefabrikatuekin eratutako aldamioak (modulukakoak nahiz norabide anitzekoak), lurzoru naturalaren, hormigoizko zolaten, forjatuen, irtenuneen edo bestelako egiturazko elementuen gainean jarrita daudenean. Elementu horien altuerak 6 metro baino gehiagokoa izan behar du beheko bermatze-mailatik aldamioaren goiko muturreraino. Bestela, irtenuneak edo bermapuntuen arteko 8 metro bain Andamios constituidos con elementos prefabricados (tanto modulares como multidireccionales) apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos estructurales cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de 6 metros, o dispongan de elementos horizontales que salven vue

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

3
eremu > terreno (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adierazi dugun bezala, aplikazio-eremua hertsia dute; hain zuzen, bakantze goiztiarrak egiteko erabiltzen dira, 15 cm inguruko zuhaitzak mozteko, nahiz eta 25 edo 30 cm-koak moztera ere iritsi daitekeen. Eremuari dagokionez, ezin da malkartsua izan eta % 20tik beherako malda izan behar du. Como se ha indicado, su ámbito de aplicación estricto es el de las claras tempranas talando árboles de alrededor de 15 cm de diámetro, aunque puede llegar a 25 ó 30 cm El terreno no puede ser escabroso ni tener una pendiente superior al 20%.

Materiala: Nekazaritza

Ahal dela, eremu lauan aparkatuko da beti. Hay que estacionar en terreno llano siempre que sea posible.

Materiala: Nekazaritza

4
lursail > terreno (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hori guztia dela eta, frutikulturan ezinbestekoa da espezie bakoitzerako egokiak diren lursailak aukeratzea. Por todo ello, en fruticultura la elección de terrenos adecuados a cada especie es imprescindible.

Materiala: Nekazaritza

Lursaila urez gainezkatu behar dugunean edo terrazaka diseinatu behar dugunean baino ez dugu lurra nibelatuko. Sólo si se va a regar la parcela a manta - inundación o se va diseñar en terrazas procederemos a la nivelación del terreno

Materiala: Nekazaritza

Hodiak lursailaren beherako norakoan eta “arrain hezur eran instalatzen dira, ura gune zehatz batean batu eta bertatik irteera emateko. Los tubos se instalan a favor de la caída que tienen el terreno y en forma de “espina de pescado , recogiendo así todas las aguas en un punto concreto para darles salida

Materiala: Nekazaritza

Lursailean labore bat sartu aurretik, lurra ondo prestaturik utzi behar da landarea edo hazia hartzeko. Antes de introducir un cultivo en el terreno hay que dejarlo bien preparado para recibir la planta o la semilla

Materiala: Nekazaritza

Nolanahi ere, lursail berri batean, edo baratzezaintzarako luzaroan erabili gabe egon den batean, litekeena da lan batzuk egin behar izatea dena behar bezala uzteko: Pero en un terreno nuevo o que lleva tiempo sin dedicar a la horticultura antes de todo esto puede necesitar algunos trabajos para dejarlo en condiciones:

Materiala: Nekazaritza

Lursaila behatzea (laginketa hobiak egin litezke); beharrezkoa ote hesiak jartzea, drainatzea, harriak kentzea, lurpea lantzea?l Observación del terreno (posibles calicatas ¿es necesario vallar, drenar, quitar piedras subsolar...?

Materiala: Nekazaritza

Gorotz masa banagailuaren arrabolerantz mugituko da poliki-poliki eta behin palekin kontaktuan dagoela, pala horiek xehatu egingo dute masa guztia, eta gero bota egingo dute, lursailean barreiatuz. La masa de estiércol irá poco a poco desplazándose hacia el rodillo del distribuidor y una vez en contacto con las paletas éstas la desmenuzarán y lanzarán repartiéndola sobre el terreno

Materiala: Nekazaritza

Lursailean dauden landareak eta animaliak. Flora y fauna existente en el terreno

Materiala: Nekazaritza

Tomatearen kasuan, adibidez, hazia horren txikia izaki erein eta bi edo hiru hilabete igaro beharko lirateke lursaila landarez erdi beterik egon arte En el caso del tomate por ejemplo, con una semilla tan pequeña, pasarían dos o tres meses desde la siembra hasta que las plantas ocuparan medianamente el terreno

Materiala: Nekazaritza

landareek beren behin betiko lekuan elkarrengandik nahiko aldendurik egon behar badute –esaterako, azak eta azaloreak–, hobe da hazitegia egitea, landarea txikia den bitartean lursail osoa jorratu behar izatea ekidingo dugu eta. Si las plantas en su lugar definitivo han de estar bastante separadas, como las berzas, coliflores, es mejor hacer semillero porque evitamos tener que escardar todo el terreno mientras la planta es pequeña.

Materiala: Nekazaritza