liquidez Bilatu liquidez testuinguru gehiagotan

1
likidezia > liquidez (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-ibilgetua bi azpiatal handitan banatzen da: epe luzerakoa (inbertsio estrategikoa), normalean beste enpresetan kontrola izateko, enpresa jakin batzuen erabakietan eragiteko, edota merkataritza-abantailak lortzeko; eta epe motzerakoa (inbertsio operatiboa), berriz, enpresak likidezia-soberakina duenean erabiltzen da, interes eta/edo dibidenduen errentatik edo prezioak igota El inmovilizado financiero lo podemos clasificar en dos grandes grupos, a largo plazo (inversión estratégica) generalmente para ejercer cierto control sobre otras empresas, influir sobre determinadas empresas en sus decisiones u obtener algún tipo de ventaja comercial; y a corto plazo (inversión operativa) cuando la empresa tiene un exceso de liquidez y pretende obtener un beneficio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

B enpresak likidezia-soberakina du eta urte hasieran A enpresako 2.000 akzio erosi zituen akzioko 25 euroan; urte erdialdean A enpresaren beste 3.000 akzio erosi zituen akzioko 30 euroan. La empresa B dispone de un excedente de liquidez y compró a inicios de año 2.000 acciones de la empresa A a 25 € por acción, y a mediados de año otras 3.000 acciones de la empresa A a 30 € por acción.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Bestalde, Sozietate Anonimoen Legearen 217. artikuluak zehazten du ekitaldian dibidendua kontura banatzen denean, zenbatekoa adierazi behar dela, eta behin-behineko kontabilitate-egoera sartu, behar bezala formalizatua, behar den likideziaren existentzia agerian jartzeko; kontabilitate-egoera horrek urtebeteko aldia hartu behar du, konturako dibidendua banatzea adosten denetik hasita. Por su parte, el artí­culo 217 de la Ley de Sociedades Anónimas determina que en caso de distribución de dividendo a cuenta en el ejercicio, se debe indicar su importe e incorporar el estado contable provisional, formalizado preceptivamente, para poner de manifiesto la existencia de liquidez suficiente; dicho estado contable debe abarcar un

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Hainbat hornitzaile garrantzitsuk likidezia arazoak dituzte. a) Varios proveedores importantes tienen dificultades de liquidez

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Likidezia-arriskua Riesgo de liquidez

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Likidezia Liquidez

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-arrisku horiek izan daitezke merkatukoak (kanbio-tasak, interes-tasak eta merkatuko prezioa), kreditukoak, likideziakoak eta efektibo-fluxuko interes-tasakoak. Estos riesgos financieros pueden ser de mercado (tipos de cambio, tipos de interés y precio de mercado), crédito, liquidez, tipo de interés en el flujo de efectivo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitate-egoera aurkeztean, dibidenduak banatzeko adinako likidezia badela agertu behar dute administratzaileek. Los administradores deben formular un estado contable que refleje la existencia de liquidez suficiente para la distribución de dividendos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Ez, enpresa deskapitalizatzen delako d) Nahikoa likidezia dagoenean soilik c) No, porque descapitaliza a la empresa d) Siempre que haya suficiente liquidez

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Elementurik ez-emankorrenak dira eta errentagarritasun txikiena dutenak; izan ere, likidezia handiagoa izatean, errentagarritasuna txikiagoa da c) Son los elementos más improductivos y menos rentables, pues a mayor liquidez menor rentabilidad

Materiala: Kontu-ikuskaritza