diru-sarrera Bilatu diru-sarrera testuinguru gehiagotan

1
diru-sarrera > ingreso (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
Multzo bakoitzean sortutako diferentzia positiboak oro har ez dira emaitzetan sartuko, eta pasiboan bilduko dira, hainbat ekitalditan banatu beharreko diru-sarrera gisa. Las diferencias positivas que se produzcan en cada grupo, como norma general, no se integrarán en los resultados y se recogerán en el pasivo como "ingresos a distribuir en varios ejercicios",

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Arauak bi aukera ematen ditu finantza-egoerak aurkeztu behar direnerako: hainbat ekitalditan banatu beharreko diru-sarrera gisa aurkeztea, edo aktiboaren balioa murriztea. La norma introduce dos alternativas de presentación en los estados financieros, ya sea como ingresos a distribuir en varios ejercicios o bien minorando el valor del activo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Urtebete baino gehiagoko epemuga duten trafiko-eragiketengatiko kredituen nominalean sartutako interesak Balantzean erregistratuko dira "Hainbat ekitalditan banatu beharreko diru-sarrera" gisa, eta urtero emaitzetara egotziko dira, finantza-irizpide bati jarraikiz. Los intereses incorporados al nominal de los créditos por operaciones de tráfico con vencimiento superior a un año, deberán registrarse en el Balance como "Ingresos a distribuir en varios ejercicios", imputándose anualmente a resultados de acuerdo a un criterio financiero.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Gauzatu gabeko diferentzia positiboak oro har ez dira emaitzetan sartuko, eta pasiboan bilduko dira, hainbat ekitalditan banatu beharreko diru-sarrera gisa. - Las diferencias positivas no realizadas que se produzcan no se integrarán, como norma general, a los resultados y se recogerán en el pasivo como ingresos a distribuir en varios ejercicios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratzeko kontuak dira enpresak hirugarren batzuengandik diru-kopuruak jasotzeko dituen eskubideak, enpresako jardueran ohikoak diren trafiko-eragiketen ondoriozkoak (esaterako, salgaiak saltzeagatik edo zerbitzuak emateagatik), edo negozioan ohikoak ez diren beste jarduera batzuen ondoriozkoak (errentamenduen diru-sarrerak, komisioenak, eta abar). Por cuentas a cobrar entendemos todos aquellos derechos que tenga la empresa a recibir ciertas sumas de dinero de terceros por operaciones de tráfico habituales en la actividad de la empresa (por ejemplo, venta de mercaderías y prestación de servicios), así­ como otras actividades no habituales en el negocio (

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontabilitatean, geroratutako diru-sarreratzat hartu behar dira. Deben tratarse contablemente como ingresos diferidos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Jasotako diru-laguntzak eta horiek erabiltzeko xedea, baita emaitzetara geroratutako diru-sarreren egozte egokia ere, ezarritako irizpideen arabera. Las subvenciones recibidas y el destino por el que fueron concedidas así­ como la correcta imputación de los ingresos diferidos a resultados, según los criterios establecidos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

I Funts propioen eta diru-sarrera geroratuen jatorria deskribatuko duzu. I Describirás la naturaleza de los fondos propios y de los ingresos diferidos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

DIRU-SARREREN ETA KOBRATZEEN ZIKLOA CICLO DE INGRESOS Y COBROS

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Fidagarritasunez neurtu behar dira, eta, ekitaldi berean sortutako diru-sarrerak eta horiek lortzearekin lotutako gastuak erregistratuko dira. Deben medirse con fiabilidad y, en un mismo perí­odo, se registrarán los ingresos devengados y los gastos relacionados con su obtención.

Materiala: Kontu-ikuskaritza