balorazio Bilatu balorazio testuinguru gehiagotan

1
balorazio > valoración (117 testuinguru)
eu testuak es testuak
KPOko e) ataleko 5. balorazio-araua Norma de valoración 5a apartado e) delPGC

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balorazio- eta amortizazio-irizpideetan aldaketak edo beste amarruren bat egitea irabaziak handitzeko eta aktiboa murrizteko, edo irabaziak murriztu eta aktiboa handitzeko. Cambios en los criterios de valoración y en los de amortización o cualquier otra argucia para aumentar el beneficio y disminuir el activo, o para disminuir el beneficio y aumentar el activo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Leasing-aren kontabilitate-trataera KPOko f) ataleko 5. balorazio-arauak ezartzen du, baita ICACeko Ibilgetu Ez-materialari buruzko Ebazpenak ere. Leasing-ean errentamendurako kontabilizazio-prozesua hauxe da: El tratamiento contable del leasing está regulado en la norma de valoración 5S apartado f) del PGC y en la Resolución del Inmovilizado Inmaterial del ICAC, siendo el proceso de contabilización del leasing para el arrendatario el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-inbertsioen balorazioa zuzena dela, oro har onartutako kontabilitate-printzipioen arabera, modu uniformean ezarri direla, eta gastuekin bat datozela. La valoración de las inversiones financieras es correcta de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados, que han sido aplicados de manera uniforme y que concuerda con los costes.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Izaera espezializatua dela-eta merkatuko balioaren ebidentziarik ez dagoenean, elementuaren birjarpen-kostua hartuko da balorazio-formulatzat, galdu duen balioa kenduta. Cuando no exista evidencia de un valor de mercado, a causa del carácter especializado, la fórmula de valoración empleada será el coste de reposición del elemento, debidamente depreciado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6.4. Ibilgetu ez-materialaren balorazioa NIIF arauetan 6.4 Valoración del inmovilizado inmaterial en las normas NIIF

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kobratzeko kontuen balorazioa Valoración de cuentas a cobrar

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOko 14. balorazio-arauak ezartzen du euroa ez den moneta nazio-moneta batera aldatzean eragiketa egindako unean indarrean dagoen kanbio-tasa aplikatuko dela. La norma de valoración 14a del PGC establece que la conversión en moneda nacional de moneda distinta del euro se realizará aplicando el tipo de cambio vigente en la fecha de la operación.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

39. KNA, Finantza-tresnak: azterketa eta balorazioa, eta 32. KNA, Finantza-tresnak: aurkezpena eta eman beharreko informazioa. NIC 39, Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración y NIC 32, Instrumentos financieros: presentación e información a revelar.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

OSTEKO BALORAZIOA VALORACIÓN POSTERIOR

Materiala: Kontu-ikuskaritza