patrimonio Bilatu patrimonio testuinguru gehiagotan

1
ondare > patrimonio (44 testuinguru)
eu testuak es testuak
10.- MUX, SA enpresaren ondarea elementu hauek osatzen dute: 10.- El patrimonio de la empresa MUX S.A., está compuesto por los siguientes elementos.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Ondarea osatzen duten ondasun gehienek balioa galtzeko prozesu bat jasaten dute. La gran mayoría de los bienes que componen el patrimonio están inmersos en un proceso de depreciación o pérdida de valor.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Tarragonako Isidro Puigen ondarea ondasun, eskubide eta obligazio hauek osatzen dute: 3.- El patrimonio del Sr. Isidro Puig de Tarragona está compuesto por los siguiente bienes, derechos y obligaciones.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.- Kalkulatu enpresa honen ondarea, eta adierazi hauek: 3.- Calcular el patrimonio de la siguiente empresa, indicando:

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Gure iritziz, aurreko salbuespenean deskribatutako zalantzaren emaitza jakinda egin beharko litzatekeen doikuntzaz gain, honi erantsitako 20X1eko ekitaldiko urteko kontuek alderdi adierazgarri guztietan Soter S.A.ko 20X1eko abenduaren 31n zuen ondarearen eta finantza-egoeraren irudi leiala agertzen dute, bai eta data horretan amaitu zen ekitaldian zehar egindako operazioen eta lortutako eta aplikatutako baliabideen irudi lei En nuestra opinión, excepto por los efectos del ajuste que pudiera ser necesario si se conociera el desenlace final de la incertidumbre descrita en la salvedad anterior, las cuentas anuales del ejercicio 20X1 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Soter, S.A. al 31 de diciembre de 20X1 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obt

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ondare garbian, kapitala gutxituz En el patrimonio neto, disminuyendo el capital

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Gertakizun batek eragiten duen aldaketaren garrantzi erlatiboa ez denean adierazgarria, eta, ondorioz, ondarearen, finantza-egoeraren eta enpresako emaitzen irudi leiala ez denean aldatzen, kontabilitateko printzipio batzuk ez dira halabeharrez ezarri beharko. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos principios contables cuando la importancia relativa de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

4.- Uria, SA enpresak, egoitza Debako Astillero kalea, 3 helbidean duenak, ondoren zehazten den ondarea du. 4.- La empresa Uria S.A., sita en la Calle Astillero 3 de Deba, posee el patrimonio que se detalla a continuación.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Aktiboa, Pasiboa eta Ondare Garbia Activo, Pasivo y Patrimonio neto

Materiala: Kontu-ikuskaritza

8.- Ondareko aldaketen egoera irmotua. 8- Estado consolidado de cambios en el patrimonio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ondare > patrimonio (146 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ekialdeko eskualdeko kultura-adierazpen nagusia Harar Erdi Aroko hiria da, Gizateriaren Ondaretzat jotzen dena. La región oriental tiene en la ciudad medieval de Harar ,el mayor hito cultural, considerada Patrimonio de la Humanidad .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Hego-ekialdean dagoen Encarnación eta Ciudad del Este bitartean dagoen eskualdeak hartzen du turismo pixka bat. Indigenak kristautasunera bihurtu zituzten jesuiten misioetako eraikinak (adibidez, San Ignacio Miní­) Gizateriaren Ondare izendatu dituzte. Es la región comprendida entre Encarnación , al sureste , y Ciudad del Este; la que presenta un uso turí­stico moderado , por las construcciones de las" reducciones" o misiones jesuí­ticas donde los indí­genas fueron convertidos al cristianismo, hoy declaradas Patrimonio de la Humanidad, con San Ignacio Miní­ como máximo ejemplo.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Urrezko Kostaldeko hiri hori Brasilgo hiriburu izan zen 1763ra arte; Pelourinho auzo kolonial interesgarria Gizateriaren Ondare izendatu zuten, eta hondartza handiak ere baditu, hala nola Barra, eta ontzi portugaldarrak haraino heltzen ziren faroaren laguntzarekin. Situada en la Costa de Oro fue hasta 1763 capital de Brasil, cuenta con un interesante barrio colonial , el Pelourinho , declarado Patrimonio de la Humanidad ;y con inmensas playas como Barra ,con el faro que guiaba a la flota portuguesa hasta sus costas.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Jauregi Legegileak, Gobernu Jauregiak eta Independentziaren Etxeak erakusten dute hiri hori hiriburu izan zela 1898. urtera arte. Handik irteten diren ibilbide batzuek Potosí­raino (Gizateriaren Ondare) jarraitzen dute. Potosí­ko zilar-meatzeek gaur egun bisita daitezke ekarpen handia egin zioten hiriari, haiei esker edertu eta metropolia aberastu baitzen. El Palacio Legislativo el Palacio de Gobierno y la Casa de la Independencia subrayan la capitalidad que ostentó esta urbe hasta 1898. Desde este punto algunos itinerarios continuan el viaje por la geografía boliviana hacia Potosí­ (Patrimonio de la Humanidad), cuyas minas de plata , hoy abiertas al público, contribuyeron de forma decidida al embellecimiento de la ciudad y el enriquecimiento de la metrópoli.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Quito Ande mendietan dago, eta tenplu eta monasterio kolonial asko ditu bere hirigunean; Konpainiaren eliza eta San Agustin monasterioa, adibidez, Gizateriaren Ondare izendatu dituzte. Quito , situada en la Cordillera de los Andes tiene un centro urbano cuajado de templos y monasterios coloniales, como la Iglesia de la Compañía o el Monasterio de San Agustí­n, que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad .

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Inperio espainiarraren altxor kolonialetako bat izan zen; loraldi ekonomikoak ahalbidetuta eraiki zen hirigune interesagarria Gizateriaren Ondare izendatuta dago. Eraikin publikoak dira Kapitolioa, katedrala eta hainbat gotorleku; badira beste zenbait eraikin pribatu, hala nola etxe burges txikiak, horietako asko berrituak eta aire historiko nabarmeneko hotel txiki bihurtuak. Fue una de las joyas coloniales durante el imperio hispano, el florecimiento económico favoreció la construcción de un interesante conjunto urbaní­stico declarado Patrimonio de la Humanidad, con edificios públicos como el Capitolio, Catedral , y diversas fortalezas ; y privados como las pequeñas mansiones burguesas, algunas de ellas , ahora convenientemente restauradas y transformadas en pequeños hoteles de acentuado sabor histórico.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

estatuko hiriburu San Juan de Puerto Ricok hauek eskaintzen ditu harresiaren eta El Fuerte gotorlekuko eta San Felipe del Morro gazteluko defentsaguneen (Gizateriaren Ondare) barruan: hainbat eraikin kolonial, eremu komertzialak eta hainbat museo, hala nola bisitari asko izaten dituen indio tainoen museoa. San Juan, capital del estado, guarda en el interior de su muralla y del conjunto defensivo de El Fuerte y del Castillo de San Felipe del Morro , Patrimonio de la Humanidad, un conjunto de edificaciones coloniales, espacios comerciales y museí­sticos como el Museo Indio Taí­no muy frecuentados por los visitantes..

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Aire-garraio bidez herrialdera sartzeko ateetako bat da; 20 milioi biztanle ditu eta munduko hiririk handiena, kutsatuenetakoa eta kaotikoenetakoa da. Hango hirigune historikoa, Tenoctitlan hiriburu aztekaren gainean eraikia eta Plaza del Zócaloren inguruan egituratua, Gizateriaren Ondare da; Katedrala, Reforma Jauregia eta Templo Mayor tenpluaren Es una de las puertas de acceso al paí­s por vía aérea, con 20 millones de habitantes es la mayor ciudad del planeta, también una de las más contaminadas y caóticas, su casco histórico también es Patrimonio de la Humanidad centrado en la Plaza del Zócalo, levantada sobre la capital azteca de Tenoctitlan, con las <

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

Ondare kultural eta artistiko aberatsa du, erlijio monoteisten elkargunea delako. Israel cuenta con un rico patrimonio cultural y artí­stico por ser punto de encuentro de las religiones monoteí­stas.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Hona hemen eskualde horretako beste destino sendo batzuk: Gizateriaren Ondare den Vicenzak arkitektura palladiarraren erakusgarriak ditu, Paduak San Antonioren tenplua eta Veronak, Romeo eta Julietaren hiria izateaz gain, Erdi Aroko hirigune interesgarria du eta opera-denboraldia eskaintzen du Arena anfiteatroan. Vicenza , también Patrimonio de la Humanidad, con muestras de la arquitectura palladiana, Padua con el Templo de San Antonio, y especialmente Verona, la ciudad de Romeo y Julieta con un interesantí­simo casco medieval , y con la celebración de su temporada operí­stica en el anfiteatro de la Arena, son otros de los destinos consolidados de esta región.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak