atxikipen Bilatu atxikipen testuinguru gehiagotan

1
atxikipen > retención (26 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mozkinen gaineko zerga (630) Ogasun Publikoa, atxikipenak eta konturako ordainketak (473) Ogasun Publikoa, sozietateen gaineko zergagatik hartzekodun (4752) Impuesto sobre beneficios (630) a Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta (473) Hacienda Pública, acreedor por impuesto sobre sociedades (4752)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Interesak kobratzean (% 18ko atxikipena) 12.000 € x % 18 atxik. Al cobro de ios intereses (Retención aplicada dei 18%) 12.000 €x18% ret.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Langileei egindako atxikipenen berdinkatzea egiaztatu, kontzeptu horrengatik enpresak dituen obligazioak gehituta, kontabilitate-oharrekin eta aitorpen-likidazioekin. Comprobar la conciliación de las retenciones practicadas a los empleados, más el resto de las obligaciones de la empresa por este concepto, con los apuntes contables y con las declaraciones-liquidaciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Diru-ordainsariaren atxikipenak zuzenak al dira, eta egindako likidazioekin bat al datoz? 1 ¿Las retenciones sobre retribuciones dinerarias son correctas y coinciden con las liquidaciones practicadas?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Higigarri-kapitalen errendimenduaren gainean egindako atxikipenak: 500 € Retenciones efectuadas sobre el rendimiento del capital mobiliario: 500 €

Materiala: Kontu-ikuskaritza

OP, SZgatik hartzekodun (4752) OP, atxikipenak eta konturako ordainketak (473) H P, acreedor por IS (4752) a H R, retenciones y pagos a cuenta (473)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Araudi fiskalaren arabera ezarritako kalkulu aritmetikoak eta atxikipen-tasak berrikustea (besteren konturako profesionalak, soldatapekoak eta abar). Revisión de los cálculos aritméticos y tipos de retención aplicados según la normativa fiscal (profesionales por cuenta ajena, asalariados, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Programa egin, eta gastuen, nominen, erosketen eta salmenten gaineko proba adierazgarriak hautatu, kontzeptu fiskalak, aitortutako zerga-oinarriak, zergen tasak, egozte-irizpideak, hobariak, kenkariak, konturako ordainketak eta atxikipenak, eta zerga-oinarrien nahiz zorren kalkulua Confeccionar el programa y seleccionar las pruebas sustantivas oportunas sobre los gastos, nóminas, compras y ventas, verificando los conceptos impositivos, las bases imponibles declaradas, los tipos impositivos, los criterios de imputación, las bonificaciones, deducciones, pagos a

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Adibidez, sozietateen zergari eta BEZari dagozkien salmentak, PFEZko atxikipenak sozietateen zergari dagokionez. Por ejemplo, ventas respecto al Impuesto de Sociedades e IVA, retenciones del IRPF respecto al IS.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

PFEZ konturako atxikipenetako zerga-oinarri aitortuak (190-192 ereduak), nominei eta SZren aitorpenari dagokienez (200-201 eredua). Bases imponibles declaradas de retenciones a cuenta IRPF (modelos 190-192) respecto a las nóminas y a la declaración del IS (modelo 200-201).

Materiala: Kontu-ikuskaritza