truke Bilatu truke testuinguru gehiagotan

1
truke > cambio (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerbitzu hori emateko prestatuta dagoen bidaia-agentea behar da, eta trukearen balioa etengabe eguneratu behar da. Requiere un agente de viajes preparado para realizarlo y una actualización continua de los valores del tipo de cambio en cada momento.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

Bidaia hasten den tokiari dagokion kanbio-tasaz biderkatzen dira NUC horiek; trukea IATAk ezartzenriko du hilabetean behin. Multiplicando esos NUC-s por el tipo de cambio correspondiente al paí­s de iniciación del viaje; que será el que establece la IATA mensualmente.

Materiala: Turismo-zerbitzuen produkzioa eta salmenta bidaia-agentzietan

FE TRUKEAK/DIRU-ITZULTZE MURRIZTUAK FE CAMBIOS/REEMBOLSOS RESTRINGIDOS

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Erdialdean ROE trukea eta biribiltze-erregela agertzen dira. ROE trukea neutral unit of construction (NUC) delakoarekin biderkatzen da, prezioa tokian tokiko monetara aldatzeko. En la parte central aparece el tipo de cambio ROE y la regla de redondeo. El ROE es el tipo de cambio por el que se multiplica a la (NUC) Neutral Unit of Construction para convertir el precio a una moneda local.

Materiala: Amadeus programa. Apunteak

Ez truke-etxek, ez hotelek, ez dendek ez dute onartzen horrelako txekerik. Ni las casas de cambio, ni los hoteles, ni las tiendas suelen aceptar este tipo de cheques.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Trukerako bulegoek komisio bat kobratzen dute, baina zenbait bankuk ez. Las oficinas de cambio cargan una comisión pero algunos bancos no.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Toki ugari dago dirua aldatzeko, eta guztiek eskaintzen dituzte antzeko trukeak. Existen numerosos sitios para cambiar dinero, y todos ofrecen cambios similares.

Materiala: Nazioarteko produktuak

Moneta-trukea: Cambio de Moneda:

Materiala: Nazioarteko produktuak

Dibisa-trukeen interesak. Intereses por cambio de divisas.

Materiala: Tokiko eta eskualdeko turismo produktuen diseinua eta merkaturatzea

Dirua, trukeak. Monedas, cambios.

Materiala: Estatuko eta nazioarteko turismo produktuak eta lekuak

2
truke > permuta (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Finantza-tresnen barruan sartzen dira oinarrizko tresnak (kobratzeko kontuak, ordaintzeko kontuak) eta finantza-tresnak deribatuak (finantza-aukerak, etorkizunekoak, interes-tasen trukeak eta dibisak). Los instrumentos financieros comprenden tanto instrumentos primarios (cuentas a cobrar, cuentas a pagar) como instrumentos financieros derivados (opciones financieras, futuros, permutas de tipo de interés y divisas).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak denboraldiko mugimenduak aztertuko ditu (gutxi badira, guztiak berrikusiko ditu, eta asko badira, laginketa bidez egiaztatuko ditu) eta ibilgetu materialaren kontuetan izandako mugimenduak (erosketak, erretiroak, trukeak, norberaren eraikuntzak eta abar), eta guztiak behar bezala baimenduta daudela egiaztatuko du. Horretarako, karguak eta ordainketak ondo kalkulatuta daudela baieztatuko du; eta guztiek dokumentu originalen El auditor realizará un análisis de los movimientos del perí­odo (si son pocos, los revisará todos y si hay muchos, comprobará por muestreo), los movimientos habidos en las cuentas del inmovilizado material (adquisiciones, retiros, permutas, construcciones propias, etc.), que todos estos movimientos se encuentran debidamente autorizados, verificando los cargos y abonos<

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ibilgetu materialaren balorazioari buruzko ICACen ebazpena, 1991ko uztailaren 30ekoa (ibilgetu materiala erosteko modu bereziak: dohaintza, trukea, ordainketa partzial gisa ibilgetua entregatzea, diruzkoak ez diren ekarpen gisa ibilgetuak entregatzea). Resolución del ICAC sobre valoración del inmovilizado material de 30 julio de 1991 (Formas especiales de adquisición del inmovilizado material: donación, permuta, entrega de inmovilizado como pago parcial, entrega de inmovilizados como aportaciones no dineradas-)

Materiala: Kontu-ikuskaritza