ebazpen Bilatu ebazpen testuinguru gehiagotan

1
ebazpen > resolución (20 testuinguru)
eu testuak es testuak
Kontratuaren baldintza ekonomikoengatik, erosketa egingo dela ulertuko da; beraz, besteren artean, kasu hauetan izango da finantza-errentamendua (1992ko urtarrilaren 21eko ICACen ebazpenaren arabera): Se entenderá que por las condiciones económicas del contrato no existen dudas razonables de que se va a ejercitar la opción de compra y, por tanto estamos ante un contrato de arrendamiento financiero, entre otros, en los casos siguientes, según la Resolución del ICAC de 21 de enero de 1992:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Leasing-aren kontabilitate-trataera KPOko f) ataleko 5. balorazio-arauak ezartzen du, baita ICACeko Ibilgetu Ez-materialari buruzko Ebazpenak ere. Leasing-ean errentamendurako kontabilizazio-prozesua hauxe da: El tratamiento contable del leasing está regulado en la norma de valoración 5S apartado f) del PGC y en la Resolución del Inmovilizado Inmaterial del ICAC, siendo el proceso de contabilización del leasing para el arrendatario el siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(1994-9-1 ebazpena, BOICAC 18. zk., eta 2.4.27 arau teknikoa). (Resolución 1-9-1994, BOICAC ns 18 y norma técnica 2.4.27).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

(Ekitaldi bateko urteko kontuen gainean egindako salbuespenik gabeko txostenaren eredua, nahitaezko ikuskaritza egindako aurreko ekitaldiko konparaziozko datuekin, BOICAC 4. eta 19. zk., 1994ko abenduaren 1eko ICACen ebazpenak, kontu-ikuskaritzako arau teknikoetako 1.4.3,3.2.4.b eta 3.9.3 atalen aldaketak argitaratzen dituenak sartutako aldaketekin). (Modelo de informe sin salvedad sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio, acompañadas de datos comparativos del ejercicio anterior sometido a auditoría obligatoria, BOICAC nº4y nº 19, con los cambios introducidos por la resolución del ICAC de 1-12-1994 que publica la modificación de los apartados 1.4.3,3.2.4.b y 3.9.3 de las normas

Materiala: Kontu-ikuskaritza

. Oso atari erabilgarria da; atal interesgarri asko ditu: kontabilitateko nazioarteko arauak, kontabilitateko sistematizazioa, ICACen ebazpenak, zerga-arloa, aseguruak, finantza- eta inbertsio-tresnak, burtsa eta abar. www.abanfin.com, portal muy útil ya que integra una gran cantidad de secciones con muchos apartados interesantes: normas internacionales de contabilidad, sistematización de la contabilidad, resoluciones del ICAC, fiscalidad, seguros, instrumentos de financiación y de inversión, bolsa, etc.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ICACen ebazpenak Resoluciones del ICAC

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1997-01-20ko ICACen Ebazpena: Jasandako BEZ ez-kengarria eskuratze-prezioan sartzen da. Resolución ICAC 20-1-1997: El IVA soportado no deducible forma parte del precio de adquisición.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ICACen 2002-03-15 Ebazpena. Resolución ICAC 15-3-2002.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

ICACen ebazpena. Resolución del ICAC.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Auzi judizial baten ebazpena, enpresak obligazio bat zuela baieztatzen duena. Resolución de un litigio judicial, que confirma que la empresa tenía una obligación presente.

Materiala: Kontu-ikuskaritza