gertakari Bilatu gertakari testuinguru gehiagotan

1
gertakari > incidencia (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aplikazioaren garapenean zehar egondako gertakariak. De las posibles incidencias a lo largo del desarrollo de este punto.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Horrela, gertakari guztiak gertatutako eremuan gordeko dira. De esta manera, cualquier incidencia quedará contenida en el área donde ha tenido lugar.

Materiala: SCADA sistemak

Hori horrela, kontrol-sistemaren funtzioak alda zitzakeen eta hainbat gertakari eragin zituen. Horien ondorioz ur-hondakinen isuriak gertatu ziren ibai eta parkeetan eta estolderiaren kudeaketaz arduratzen zen enpresari sortutako kaltea nabarmena izan zen. De esta manera podía alterar las funciones del sistema de control, provocando numerosas incidencias que dieron como resultado vertidos de aguas residuales en rí­os y parques, y el perjuicio evidente a la empresa responsable de la gestión del alcantarillado.

Materiala: SCADA sistemak

zenbait datu-base pasahitzen bidez babestea, helburu orokorreko komunikazio-loturak eta lotura babestuak, erabiltzaile-zerrenden araberako atribuzio-mailak, gertakarien aurrean jarduteko estrategiak eta abar. Protección con contraseñas de ciertas bases de datos, enlaces de comunicación de propósito general y enlaces protegidos, niveles de atribuciones según listas de usuarios, estrategias de actuación en caso de incidencias, etc.

Materiala: SCADA sistemak

Operadoreari jakinarazten zaizkio antzematen diren gertakariak, antzematen diren unean bertan. El operador es notificado en el momento en que se detecta una incidencia.

Materiala: SCADA sistemak

Kontrol-elementuetan ezarritako diagnosi-sistemek etengabe jakinarazten dute ekipoetan izan daitekeen edozein gertakari. Los sistemas de diagnóstico implementados en los elementos de control informan continuamente de cualquier incidencia en los equipos.

Materiala: SCADA sistemak

Gainera, alarma-panelek eska dezakete langileek ikuskatzeren bat egin dezatela, gertakariak jasota gera daitezen. Además, los paneles de alarma pueden exigir alguna acción de reconocimiento por parte del operario, de forma que queden registradas las incidencias.

Materiala: SCADA sistemak

Gertakariak komunikatzeko gaitasuna duen urrutiko edozein sistema amortizatzen zen epe labur samarrean, instalazioaren neurriaren arabera. Cualquier sistema remoto con capacidad para comunicar incidencias se amortiza en un plazo relativamente corto, en función de la envergadura de la instalación.

Materiala: SCADA sistemak

Gertakariak automatikoki komunikatzeko aukerak (adibidez, aurrez finkatutako telefono zenbaki batera edo ugaritara deituta) oso interesgarri egiten ditu mantentze-lanetarako. La posibilidad de comunicar incidencias de forma automática, por ejemplo, llamando a uno o varios números de teléfono prefijados, los hace extremadamente interesantes en tareas de mantenimiento.

Materiala: SCADA sistemak

Gertakarien liburuak beti obran egon behar du, eta lanean ari diren bitartean segurtasun- eta osasun-arloko koordinatzailearen esku egon behar du; bestela, koordinatzailerik izendatzen ez denean, eskumena duen zuzendaritzaren esku egongo da. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa.

Materiala: Telekomunikazio- eta informatika-sistemen garapenaren kudeaketa