banaketa Bilatu banaketa testuinguru gehiagotan

1
banaketa > distribución (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
BANAKETA Distribución

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Emaitzen banaketa Distribución de resultados

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Ekitaldia amaitzean, zerga ondorengo 150.000 €-ko irabazia izan du enpresak, eta 20X1-03-25ean Akziodunen Batzar Nagusiak banaketa hau adostu zuen: Finalizado el ejercicio la empresa obtiene un beneficio después de impuestos de 150.000 €, cuya distribución acordada por la Junta General de accionistas el 25-3-20X1 es la siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

3. Emaitzaren banaketa. 3 Distribución del resultado.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Emaitzen eta diru-laguntzen banaketa Distribución de resultados y subvenciones.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Emaitzen banaketa eta diru-laguntzak Distribución de resutados y subvenciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

1. Emaitzen banaketa 1 Distribución de resultados.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Akziodunen Batzar Nagusiak onartu baino lehenagoko emaitzen banaketari dagokionez, enpresa bateko kontabilitate datuetan hau ageri da: Los datos contables que figuran en una empresa referente a la distribución de resultados antes de la aprobación por la Junta General de accionistas son:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Konturako dibidendu aktiboa izeneko 557. kontua kargatzen da Ordaintzeko dibidendu aktiboa izeneko 525. konturako abonuarekin banaketa adostutakoan. La cuenta 557 Dividendo activo a cuenta se carga al acordarse su distribución con abono a la cuenta 52 5 Dividendo activo a pagar

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Dibidenduen banaketa Distribución de dividendos

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2
banaketa > distribución (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Beste zirkuitu batzuk ere masara konektatuta daude G1001en, hemen ageri ez direnak, eta masen banaketan aurki daitezke. Otros circuitos también conectados a masa en G1001, pero que no se muestran, pueden encontrarse en distribución de masas

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Banaketa-sistemak Sistemas distribución

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Banaketa-loturak Empalmes distribución

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Banaketa osagarria Distribución auxiliar

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

banaketa > distribución (11 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lege horrek arautzen ditu farmaziako establezimenduen eta osasun-zerbitzuen eginkizunak eta haien hornidura eta banaketa, herritar guztiek farmazia-arreta egokia eta homogeneoa bermatuta eduki dezaten. Esta ley es regula las funciones a desarrollar, así­ como la dotación y distribución de los establecimientos y servicios sanitarios farmacéuticos para garantizar a todos los ciudadanos una adecuada y homogénea atención farmacéutica.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Askapena, Xurgapena, Banaketa, Metabolizazioa eta Iraizpena. AXBAMI izenarekin ezagutzen dira oro har. Liberación, Absorción, Distribución, Metabolización y Excreción, se conocen globalmente como LADME.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Heparina, handia denez, odol-kapilarretan harrapatuta geratzen da, eta haren banaketa murriztu egiten da. La Heparina por su gran tamaño queda atrapada en los capilares sanguí­neos, reduciéndose su distribución.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Banaketa: Distribución:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Botika batek organismoan izaten dituen prozesu zinetiko guztiak aldi berean gertatzen badira ere, hasieran (kurbaren goranzko zatia) xurgapena da prozesurik garrantzitsuena, eta gero banaketa- eta kanporatze-prozesuak gailentzen dira (metabolismoa eta iraizpena). Aunque los procesos cinéticos experimentados por un fármaco en el organismo concurren en el tiempo, al principio (parte ascendente de la curva) predomina la absorción y posteriormente el predominio corresponde a los procesos de distribución y eliminación (metabolismo y excreción).

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Gorputzeko gantzak batez ere sabelaldean eta gerrian dituzten pertsonek gantzen banaketa androidea dute ("sagarraren" forma), eta banaketa hori bihotz-hodietako gaixotasunak izateko arrisku handiagoarekin lotzen da. Las personas que tienen una mayor distribución de la grasa corporal en abdomen y cintura, tienen una distribución androide (forma de "manzana") y está ligado a una mayor frecuencia a las enfermedades cardiovasculares.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Banaketa ginoidea (normalean "udarearen" forma gisa ezagutzen dena) duten pertsonek, berriz, gerritik behera metatzen dituzten gantzak: Por el contrario, las personas con distribución ginoide (normalmente conocida como forma de "pera"), acumulan la grasa de cintura para abajo:

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gantzen banaketa horrekin lotzen diren arazoak, batez ere, arazo mekanikoak (artikulazioetako arazoak) eta zainetako gutxiegitasuna dira. Los problemas relacionados con esta distribución son fundamentalmente mecánicos (problemas articulares) e insuficiencia venosa.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Gai honen amaieran, eranskin bat dago. Hor, gaur egungo Euskadiko farmazia-eremuen banaketa agertzen da. Al final del tema se adjunta un anexo con la distribución de las zonas farmacéuticas de Euskadi tal y como se encuentran en la actualidad.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Banaketa-sistemarik eraginkorrena da. Es el sistema de distribución más eficaz.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

banaketa > distribución (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hormigoitzean jarriko dira banaketa-planoaren arabera, forjatuaren mailartearen gainetik 10 eta 15 cm arteko altueran (443. irudia). Se colocarán según el plano de distribución durante el hormigonado, volando entre 10 y 15 cm. sobre la tabica del forjado (fig. 443).

Materiala: Segurtasun praktikoa eraikuntza-obretan

- Banaketaren edo solairuen planoak, barruko bolumenak horizontalki azaltzen dituztenak. - Planos de distribución o plantas, que explican los volúmenes interiores en su resolución horizontal.

Materiala: Proiektuak

Gauzatze-proiektuak zimenduak, egitura, instalazioak, banaketa, etab. nola eta zer metodorekin egin behar diren definitzen du; horrez gain, dagozkion lanbideak, kalkulatzeko metodoak eta eragiten dion araudia ere biltzen ditu. El proyecto de ejecución define la forma y el método con el que realizar la cimentación, la estructura, las instalaciones, la distribución, etc., incluye también los diferentes oficios, los métodos de cálculo y la normativa que le afecta.

Materiala: Proiektuak

º Hauen definizioa: erabilerak, altzariak, komun-ontziek eta ekipoek komunetan eta sukaldean duten banaketa. ·Definición de usos, mobiliario, distribución de aparatos sanitarios y equipo en baños y cocina.

Materiala: Proiektuak

Barruko banaketa ere azaldu behar du, guztiontzako, banakako espazioak eta, batez ere, horiek zer erabilera izango dituzten. También debe explicar la distribución interior, con sus espacios comunes, sus espacios individuales y, sobre todo, los usos de éstos.

Materiala: Proiektuak

Pentsa ezazue zuek bizi zareten eraikinaren oinarrizko proiektua nolakoa izango litzatekeen; definitu haren "kanpoko azala" eta barrualdeak, solairu guztiak, banaketak, erabilerak eta konexioak, deskribapenean idatzizko mintzaira erabiliz. Piénsese en el proyecto básico del edificio en el que reside, defí­nase su "piel exterior" y sus interiores, con sus plantas, distribuciones, usos y conexiones, utilizando el lenguaje escrito en la descripción.

Materiala: Proiektuak

º Hauen definizioa: erabilerak, altzariak, komun-ontziek eta ekipoek komunetan eta sukaldean duten banaketa. º Definición de usos, mobiliario, distribución de aparatos sanitarios y equipo en baños y cocina.

Materiala: Proiektuak

obra gauzatzean eraisten diren elementuak neurtu eta baloratu ahal izateko; obrako elementu berriak zuinkatzean baliozko erreferentziak edukitzeko; eta, azkenik, sortu nahi den banaketa berrirako aprobetxa daitezkeen zatiak nahi gabe eraistea saihesteko. para hacer posible la medición y valoración de los elementos que se derriban una vez ejecutada la obra; para mantener unas referencias válidas, a la hora de replantear los nuevos elementos de la obra; y, por último, para no cometer el error de derribar partes de la obra que son aprovechables para la nueva distribución que se pretende crear.

Materiala: Proiektuak

· Banaketa solairuka: · Plantas de Distribución:

Materiala: Proiektuak