transferencia Bilatu transferencia testuinguru gehiagotan

1
transferentzia > transferencia (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
12.- Hornitzaile bati bankuko transferentzia bidali diote, 781,32 euroko zorra kitatzeko. Goiz ordaintzeagatik 72,12 euroko deskontua egin diete. 12.--Envía transferencia bancaria a un proveedor para saldar su deuda que asciende a 781,32 €, realizándole un dto por pronto pago de 72,12 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

34.- Bankuak transferentzia baten gastuengatik 12,02 euroko zordunketaagiria bidali digu. 34.- El Banco nos remite nota de cargo por los gastos de una transferencia realizada que importa 12,02 €.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

20X0-07-01ean enpresak bankuko transferentzia bidez diru-laguntza ofizial hori jaso zuen. El 1-7-20X0 la empresa cobra mediante transferencia bancaria la anterior subvención oficial.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

20.- Bankuan egindako hainbat transferentziarengatik 6,46 euroko komisioa kobratu digute. 20.- Por unas transferencias realizadas en el Banco, nos cobrar 6,46 € de comisión

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

Flaxsara egindako transferentzia Transferencia a Flaxsa

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Calpasaren transferentzia Transferencia de Calpasa

Materiala: Kontu-ikuskaritza

426 transferentzia Transferencia 426

Materiala: Kontu-ikuskaritza

- Ordainketa guztiak enpresaren edo hartzekodunaren aldeko banku-txeke izendun bidez egitea komeni da, edo bestela transferentzia bidez. - Es aconsejable que todos los pagos se efectúen por cheque bancario nominativo a favor de la empresa o persona acreedora, o por transferencia.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Hasierako eta amaierako saldoa, sarrerak eta hornidurak, beste kontuetako eskualdatze edo transferentziengatiko handitzeak, irteerak eta bajak, eta balorizazio-arauak zehaztu behar dira, kapitalizazioan (egotzi edo atzeratzen bada) eta amortizazioan (saneamenduaren aldizkatzea) erabilitako irizpideak azalduta. Debe especificar saldo inicial y final, entradas o dotaciones, aumentos por transferencias o traspasos de otras cuentas, salidas y bajas y las normas de valoración, especificando el criterio utilizado de capitalización (si se imputa o se difiere) y amortización (periodificación del saneamiento).

Materiala: Kontu-ikuskaritza