kudeaketa Bilatu kudeaketa testuinguru gehiagotan

1
kudeaketa > gestión (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zerbitzuen kudeaketa. Gestión de servicios.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-kudeaketak (aurrez izena ematea, laguntzak izapidetzea...). Toda clase de gestiones familiares (desde realizar preinscripciones, tramitar ayudas...).

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Familia-unitatearen iraupenerako materialen kudeaketa Gestión de los medios materiales de subsistencia de la unidad familiar

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Ondorengo zerbitzu hauengatik jasotako ordainsariak barne hartzen ditu: ordaindu beharreko zergei buruzko agirien kudeaketa, eskriturak egitea eta dagozkien erregistroetan aurkeztea. Comprende los honorarios por la gestión de los documentos sobre los impuestos a pagar, la confección de la escritura y la presentación en los correspondientes registros.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Etxea mantentzeari lotutako kudeaketak. Gestiones relacionadas con el mantenimiento del hogar.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Kudeaketa edo izapide pertsonalak. Gestiones o trámites personales.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Independentziarekin bizitzea ahalbidetzen duten eguneroko eginkizun guztiak: garbitzea, erosketak egitea, botikak kontrolatzea, dirua erabiltzea, janaria prestatzea, kudeaketak egitea, kalean ibiltzea, garraioa erabiltzea eta abar. Son todas aquellas tareas cotidianas que permiten vivir con independencia, como limpiar, hacer la compra, controlar la medicación, manejar el dinero, cocinar, hacer gestiones, desplazarse por la calle, usar el transporte, etc.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Halaber, informazioa bilduko duzue ludotekaren kudeaketari eta funtzionamenduari buruz edo, hala badagokio, museoari buruz. También recogeréis información acerca de la gestión y funcionamiento de la ludoteca o en su caso del museo.

Materiala: Jolasaren metodologia

Erabiltzailearen mugikortasunean laguntza, lagun egiteko eta aisialdiko jarduerak (bisitetan, kudeaketetan) eta gauetako zaintza. Apoyo en la movilidad del usuario, actividades de acompañamiento y de ocio (en visitas, gestiones) y vela.

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

Zerbitzuaren kudeaketa La gestión del servicio

Materiala: Bizikidetza-unitateei arreta ematea

kudeaketa > gestión (39 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gure ikuskaritza-lana paragrafo honetan bertan aipatu dugun irismenarekin kudeaketa-txostena egiaztatzea besterik ez da izan, eta ez dugu aztertu sozietatean ikuskatutako kontabilitate-erregistroetatik lortutakoa ez den informaziorik. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables auditados de Soter, S.A.

Materiala: Kontu-ikuskaritzaKontu-ikuskaritza

20XX+1-07-01ean, enpresak pakete informatiko oso bat erosi zuen 10.000 euroan, enpresaren kudeaketarako. La empresa adquirió el 1-7-20XX+1 un paquete informático integral que utiliza para su gestión empresarial por 10.000 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Kudeaketa-txostena 2 El informe de gestión

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kudeaketa-txostenak enpresaren jarduera, negozioen garapena, enpresaren finantza-egoera eta enpresak aurre egin beharreko ziurgabetasun nagusiak erakusten du. El informe de gestión contiene una exposición sobre la actividad de la empresa, la evolución de los negocios, la situación financiera de la empresa y las principales incertidumbres a las que se enfrenta la empresa.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Beste kudeaketa-gastu batzuk daudela Otros gastos de gestión

Materiala: Kontu-ikuskaritza

15.- Galdu-irabazien kontua kudeaketa-txostenean. 15 - Cuenta de pérdidas y ganancias en el informe de gestión

Materiala: Kontu-ikuskaritza

c) Balantzea, Memoria eta Kudeaketa Txostena c) El Balance, Memoria e Informe de Gestión

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Balantzea eta ondare garbiko aldaketen egoera laburtua egiten duten enpresek ez dute kudeaketa-txostena egin beharrik izango. Las empresas que formulen Balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kudeaketa-txostenak negozioen garapenari eta sozietatearen egoerari buruzko azalpen leiala bildu beharko du, baita aurre egin beharreko arrisku eta ziurgabetasun nagusien deskribapena ere. El informe de gestión habrá de contener una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación de la sociedad, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Urteko kontuak, Kudeaketa Txostena eta Emaitzak aplikatzeko proposamena b) Las cuentas anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de Aplicación de Resultados

Materiala: Kontu-ikuskaritza