txeke Bilatu txeke testuinguru gehiagotan

1
Txeke bat.
Txeke bat.
txeke > cheque (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
5.- Hartzekodun bati 534,90 euro ordaindu dizkiogu txeke bidez. 5.- Pagamos a un proveedor 534,90 € con Cheque.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

3.005,06 euro txeke bidez, eta bankuko kontu korrontean sartu ditu. 3005,06 € con cheque, que ingresa en la c/c bancaria.

Materiala: Kontabilitatea eta fiskalitatea

- Ordainketa prestatzeko, txekea sinatzeko eta bidaltzeko funtzioak banatu egin behar dira. - Deben segregarse las tareas de preparación del pago, firma del cheque y enví­o del mismo.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

6. Enpresak guztiz galarazten al du eramaile-txekeak betetzea? 6 ¿Está totalmente prohibido por la empresa extender cheques al portador?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Norberaren erabilerarako txeke bat egin, eta hornitzaile batentzako eginda bezala kontabilizatzea. Confección de un cheque para uso particular, y se contabiliza simulando haberlo extendido para un proveedor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Kobratu gabeko txekeak ez kontrolatzeak a) No se controlan los cheques pendientes de cobro

Materiala: Kontu-ikuskaritza

367 txekearen ordainketa Pago cheque 367

Materiala: Kontu-ikuskaritza

GEHI: Bankuak kontabilizatu gabeko kobrantzak (enpresaren karguak, bankuak abonatu gabeak) Efektu sorta 5.000 GEHI: Enpresak kontabilizatu gabeko ordainketa (bankuaren karguak, enpresak abonatu gabeak) Elektrizitatearen ordainagiria 1.000 KEN: Enpresak kontabilizatu gabeko kobrantzak (bankuaren MíS: Cobros no contabilizados por el banco (Cargos de la empresa, no abonados por el banco) Remesa de efectos 5.000 MíS: Pagos no contabilizados por la empresa (Cargos del banco, no abonados por la empresa) Recibo de electricidad 1.000 MENOS: Cobros no contabilizados por la empresa (Abonos del banco,

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Erabiltzen diren txeke-kontuak enpresaren izenean erregistratuta al daude? 2 ¿Están registradas a nombre de la empresa las cuentas de cheques que se manejan en ella?

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5. Txeke bat egiten den bakoitzean taloitegiaren ondoan txekearen zenbakia, zenbatekoa, jasotzailea eta data jartzen al dira? 5 ¿Cada vez que se hace un cheque se anota en la matriz del talonario el número de cheque, el importe, el destinatario y la fecha?

Materiala: Kontu-ikuskaritza