muga Bilatu muga testuinguru gehiagotan

1
muga > limitación (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mugak eta ezintasunak Limitaciones o imposibilidades

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Adierazten du kontu-ikuskaria ados dagoela finantza-egoeren edukiari eta aurkezpenari buruzko alderdi garrantzitsu guztietan; izan ere, ez du aurkitzen informazioaren leialtasunari eragiten dion jazoera adierazgarririk edo aipamen ezik, eta, gainera, mugarik gabe aplikatu ditu beharrezko ikusitako probak, betiere kontu-ikuskaritzako arauek agindu bezala. Expresa que al auditor está de acuerdo en todos los aspectos importantes sobre la presentación y contenido de los estados financieros, pues no detecta ningún hecho significativo u omisión que afecte la fidelidad de la información y además ha podido aplicar sin limitaciones las pruebas que ha considerado necesarias según las prescripciones de las normas técnicas de auditoría.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Irismenari buruzko paragrafoan (kontu-ikuskaritzako prozeduren eta lanaren irismena) bi muga edo ezintasun mota bereizten dira: En este párrafo de alcance (del trabajo y de los procedimientos de auditoría) debemos diferenciar dos tipos de limitaciones o imposibilidades:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Erosketa-prezioa+ zergak (muga-zergak eta beste batzuk) + garraioak + biltegiratze-kostuak + erosketari egotzitako gastu guztiak + izakinek duten baldintza eta kokapena izateko behar diren gastu guztiak + erosketarekin lotutako interes-gastuak (23.NKAren muga) + kanbio-desberdintasunaren gastua Precio compra + Impuestos (aranceles y otros impuestos) + Transportes + Costes de almacenamiento + Todos los gastos atribuibles a la adquisición + Los costes necesarios para dar su condición y ubicación actual a las existencias + Coste de intereses vinculados a la compra (limitación NIC23) + Coste diferencias de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Materialen kostua + eskulan zuzenaren kostua + zeharkako kostua (finkoa eta aldakorra), fabrikazio horrekin lotutako zati proportzionala + erosketarekin lotutako interes-kostua (23.NKAren muga) + kanbio-desberdintasunen kostua Coste de materiales + Coste mano de obra directa + Coste indirecto (fijo y variable), la parte proporcional relacionada con dicha fabricación + Coste de intereses vinculados a la compra (limitación NIC23) + Coste diferencias de cambio

Materiala: Kontu-ikuskaritza

b) Irismen-mugaren ondoriozko salbuespen bat gehitu behar dugu b) Debemos incluir una salvedad por limitación al alcance

Materiala: Kontu-ikuskaritza

a) Kontu-ikuskaritzako txostenean irismeneko muga jarriko dela a) Poner en el informe de auditoría una limitación al alcance

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-gastuak, aipatutako baldintzatzaile eta mugekin. Gastos financieros con los condicionantes y limitaciones expuestos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kanbio-desberdintasunagatik izandako galera edo irabazi potentzialak, aipatutako baldintzatzaile eta mugekin. Pérdida o ganancia potencial por diferencias de cambio con los condicionantes y limitaciones expuestos.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Finantza-gastuak, aipatutako baldintzatzaile eta mugekin. Ogasun Publikotik zuzenean berreskura ezin daitezkeen zeharkako zergak. Gastos financieros con los condicionantes y limitaciones expuestos. Impuestos indirectos no recuperables directamente de la Hacienda Pública.

Materiala: Kontu-ikuskaritza