hornidura Bilatu hornidura testuinguru gehiagotan

1
hornidura > provisión (146 testuinguru)
eu testuak es testuak
1. Itxieraren osteko horniduren, kontingentzien eta gertakarien arloa 1 írea de provisiones, contingencias y hechos posteriores al cierre

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Lan-arloa: ITXIERAREN OSTEKO HORNIDURAK, KONTINGENTZIAK ETA GERTAKARIAK írea de trabajo: PROVISIONES, CONTINGENCIAS Y HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Epe laburrerako balore negoziagarrien balio-galeragatiko hornidura (597) Provisión por depreciación de valores negociables a c/p (597)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak baloreen zorrotik 30.000 €-ko hornidura zuzkitu du. La empresa ha dotado una provisión de la cartera de valores por 30.000 €.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

KPOk hornidura zuzkitzeko bi modu ezartzen ditu trafikoagatiko kaudimengabezia dagoenean: El PGC establece dos formas de dotación de provisiones por insolvencias de tráfico:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Trafiko-kaudimengabezietarako hornidura aplikatua Provisión para insolvencias de tráfico aplicada

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak kobrantza dudagarriko bezeroen hornidurak egiaztatzen dituenean, enpresak zuzkitutakoak, hau egiaztatzen du: Cuando el auditor comprueba la corrección de las provisiones de clientes de dudoso cobro dotadas por la empresa, está verificando la afirmación siguiente:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Itzulgarria HORNIDURA Reversible PROVISIÓN

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Konponketa handitarako hornidura Provisión para grandes reparaciones

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Zergetarako hornidura Provisión para impuestos

Materiala: Kontu-ikuskaritza