control interno Bilatu control interno testuinguru gehiagotan

1
barne-kontrol > control interno (59 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. Maileguak: Kontu-ikuskariak barne-kontrolaren gainean eman behar lituzkeen gomendioak azaldu. 2 Préstamos: Indicar las recomendaciones sobre el control interno que debería hacer el auditor.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Enpresak ezarritako antolakuntza- eta kontabilitate-irizpideak hobeto ezagutzen dira barne-kontrolaren ebaluazioarekin, eta, hala, ibilgetu ez-materialaren, hastapen-gastuen eta hainbat ekitalditan banatu beharreko gastuen arloko funtzionamendu zuzena bermatzen da. La evaluación del control interno ayudará a conocer los criterios de organización y de contabilidad establecidos por la empresa para garantizar el funcionamiento correcto del área del inmovilizado inmaterial, gastos de establecimiento y gastos a distribuir en varios ejercicios.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Barne-kontrola (errentagarritasun-arriskuaren azterketa) Control interno (análisis del riesgo-rentabilidad)

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Kontu-ikuskariak saldorik adierazgarrienak hautatuko ditu zuzenean zordunekin edo bezeroekin baieztatzeko, ezarritako garrantzi erlatiboaren arabera, eta barne-kontrolak kontu-ikuskariari ematen dion konfiantzaren arabera. El auditor seleccionará los saldos más representativos para su confirmación directa con los deudores y clientes, en función de la importancia relativa establecida, y en función de la confianza que le ofrezca al auditor el control interno.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Barne-kontroleko galdeketa batetik galdera hauek atera ditugu. De un cuestionario de control interno hemos extraí­do las siguientes preguntas:

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Eskatzen dena: Enpresako barne-kontroleko sistemaren ahulguneak eta indarguneak identifikatzea, ikuskaritzako lana ondo programatu eta gero Zuzendaritzari iradokizun egokiak proposatzeko. Se pide: Identificar los puntos débiles y los fuertes del sistema del control interno de la empresa, que nos servirá para programar adecuadamente el trabajo de auditoría y posteriormente proponer las sugerencias oportunas a la dirección.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2. Barne-kontrolaren alderdi nagusiak 2 Aspectos fundamentales del control interno.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

I Barne-kontroleko alderdi nagusiak eta ikuskaritzako oinarrizko helburuak ulertuko dituzu. I Comprenderás los principales aspectos del control interno y conocerás los objetivos básicos del área.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Errore-arriskua handitzen duten barne-kontroleko ahuleziak edo eragileak Debilidades o factores del control interno que aumental el riesgo de error

Materiala: Kontu-ikuskaritza

2.1. Pertsonalaren barne-kontrola 2.1 Control interno de personal

Materiala: Kontu-ikuskaritza

barneko kontrol > control interno (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Barneko kontrol egokia dagoen, eta haren helburuetan ezarritakoaren arabera aplikatzen den. Si existe un buen control interno, y se aplica según lo establecido en los objetivos de control interno.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

/ Barneko kontrola aztertzea / Análisis del control interno

Materiala: Kontu-ikuskaritza

5. Ez dugu urteko kontuei eragiten dien errakuntza edo irregulartasun nabarmenik ikusi, ez eta barneko kontrolari eragiten dien irregulartasunik edo erakundeko Zuzendaritza sartuta dagoen antzeko egoerarik ere. No tenemos conocimiento de la existencia de errores e irregularidades significativas que afecten a las cuentas anuales, así­ como de la existencia de ninguna irregularidad que haya afectado al control interno, ni de situaciones de este tipo en que hubiera estado implicada la Dirección de la entidad.

Materiala: Kontu-ikuskaritza

Barneko kontrolean ebaluazio-fasean ikusitako ahulgune nabarmenenak (antolaketan oro har, erosketa-, ekoizpen-, langile-sailetan), arloka (berezko funtsak, izakinak, eta abar). Debilidades significativas del control interno observadas en la fase de evaluación (de la organización en general, de los departamentos (compras, producción, personal, etc.), por áreas (fondos propios, existencias, etc.).

Materiala: Kontu-ikuskaritza

barne-kontrol > control interno (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Segurtasunak alderdi hauek barne hartzen ditu: hazkundearen aurreikuspena, barne-kontrola (kontu-ikuskapenak) eta baliabideen administrazio egokia. Engloba aspectos tales como la previsión de crecimiento, el control interno (auditorias), o la correcta administración de los recursos.

Materiala: SCADA sistemak

Sistemako aldagaiak eta horien jokaera definitzea (digitalak, analogikoak, alarmak), beharrezko pantaila grafikoak sortzea eta barne-kontroleko programak integratzea (scripts) ahalbidetzen du. Permite definir las variables del sistema y sus comportamientos (digitales, analógicas, alarmas), generar las pantallas gráficas necesarias, integrar programas de control interno (scripts).

Materiala: SCADA sistemak